Application Details

Application Reference Number:
A180335
Application Type:
Full Planning
Proposal:
Construction of a holiday let to include the demolition of existing barn
Decision:
Approved Subject to Conditions
Agent:
Mr Daryl Thomas (Cartref Designs Ltd)
Applicant:
Mr and Mrs Aled Edwards
Location:
Pantyblawd, Tregaron, Ceredigion, SY25 6PR
Ward:
Community:
Officer:
Rosalie Metcalfe
Received Date:
19-04-2018
Valid Date:
12-04-2018
Proposed Committee Date:
Decision Issued Date:
06-06-2018
Application Status:
Decision Issued
 

  Location

Documents

Document Type Description Thumbnail Download/View
Plans / Drawings Location, Block &Roof plan & Survey drawings Download
Plans / Drawings SUPERSEDED - Existing plans CDL-52-02 Download
Plans / Drawings Proposed plans CDL-52-01 Download
Application Form Application form Download

Representations

Name Comment Thumbnail Date File
Sorry, no preview available 04-05-2018 11:10:18 Download
Highways & Environmental Services
Highway recommendation
30-04-2018 09:34:09 N/A
Highways & Environmental Services
Land drainage recommendation
24-04-2018 17:13:03 Download
Dwr Cymru response
17-04-2018 16:24:14 Download
Mr Graham Dorrington (CCC - Minerals Officer)
Thank you for consulting me on this application.
 
 
I have No mineral objection to the proposed development as the site of the proposed building
falls within the grounds of the existing Pantyblawd holiday complex, in which case, no additional sterilisation would occur if the development were to be approved
Regards
 
Graham
 
 

 


Graham Dorrington
Swyddog Cynllunio(Gorfodaeth) / Planning Officer

Gwasanaethau Ffordd o Fyw / Lifestyle Services
Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council
Ffôn / Tel No: 01545 572132
 
 
From: Ceredigion Planning [mailto:YXBwbGljYXRpb25faWQ6OjYwMzEwOjoyMzcxNTo6NjMzMTk=@planning.tascomi.com]


Sent: 13 April 2018 09:30

Subject: Re: A180335 - PANTYBLAWD, LLANIO ROAD, TREGARON , TREGARON
 
Annwyl Ymgynghorwr,

Gweler wedi ei atodi manylion am gais cynllunio newydd ar gyfer eich ystyriaeth. Mae’r ffeil i’w weld ar wefan y Cyngor wrth ddilyn y ddolen ganlynol:

http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/ceisiadau-cynllunio/

Dear Consultee,

Please find attached a new planning application for your consideration. The file can be viewed online by following the link below:

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/planning-building-control/planning-applications/
Yr eiddoch yn gywir  / Yours sincerely

Tim Rheoli Datblygu / Development Management Team

Cyngor Sir Ceredigion / Ceredigion County Council

Ffon/Tel: 01545 572135
application_id=>>60310,communication_id=>>3070,contact_id=>>63319


--
Ymwadiad:
Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol
eich hun.
Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au) y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r
anfonwr ar eich union. Oni bai mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen, copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni.

O dan y Ddeddf Amddiffyn Data 1998 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 gellir datgelu cynnwys y negest ebost hon.

Disclaimer:
While reasonable care is taken to ensure the correctness of any information and advice given in this correspondence no liability is accepted for losses arising from any errors contained in it and you are reminded of the need to obtain your own professional
advice.
The information in this email and any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, or person responsible for delivering this information to the intended recipient, please notify
the sender immediately. Unless you are the intended recipient or his/her representative you are not authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any part of it.

Under the Data Protection Act 1998 and the Freedom of Information Act 2000 the contents of this email may be disclosed.
16-04-2018 14:26:26 Download