Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Penderfyniad Gweld
A180471 Cais Llawn FIRE STATION, SA46 0BY

Codi estyniad unllawr a ail-doi'r orsaf bresennol/Erection of single storey extension and re-roofing of the existing station

W05000357
A180405 Cais Llawn SENSIENT FLAVORS LTD, SA48 8AG

Installation of a temporary Portakabin comprising four offices, one meeting room and a connecting corridor.

W05000381
A180480 Cais Deiliaid Tŷ ISFRYN, SA47 0QA Estyniad i annedd.Extension to existing dwelling W05000374
A180477 Cais Llawn Plot 2, SA43 1PR

Codi annedd, sied a gwaith cysylltiedig.

Erection of a dwelling, shed and associated works.

A180474 Cais Llawn Cliff Railway House, SY23 2DN

Ardal chwarae gynhwysol arfaethedig - Proposed inclusive play area.

A180473 Ymgynghoriad Trydan TYMAWR, SY23 4LB

Electricity lines

W05000396
A180465 Diddymu/Amrywio Amod(au) Land at Quay Street and Market Lane, SA43 1HU

Amrywio amod 1 o ganiatâd cynllunio A150178, amser i ddatblygiad ddechrau - Variation of condition 1 of planning permission A150178, time for development to commence 


A180468 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BERWYN, SY23 4PU

Extension and alterations to dwelling (including demolition of utility room)

W05000380
A180466 Caniatâd Ardal Gadwraeth BANCRUG, SY23 1NB

Dymchwel yn rhannol estyniad cefn presennol ac ailosod un estyniad unllawr

Partial demolition of existing rear extension and replace with single storey extension

W05000362
A180450 Cais Llawn BLAENBERLLAN, SA48 8RG

Ymestyn cwrtil a chodi estyniad unllawr/Extension of curtilage and erection of single storey extension

W05000371
A180448 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio 1, SY23 4AH

Application A070061 - Section 106 Agreement Ref: PL9 (969) RM

A180461 Cais Deiliaid Tŷ PANTGLAS, SA48 8JD Codi estyniad ochr deulawr/Erection of two-storey side extension
A171032 Cais Llawn YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA Change of use of former school playing fields into Car Sales forecourt for display of vehicles only (no sale office on site) Caniatawyd gydag Amodau
A180398 Cais Adeilad Rhestredig 14 Albert Street, Aberaeron.

Dymchwel modurdy presennol a chodi garej a fflat 1 gwely - Demolition of existing garage and erection of garage and 1 bed flat.

A180464 Cais Deiliaid Tŷ BANCRUG, SY23 1NB

Dymchwel yn rhannol estyniad cefn presennol ac ailosod un estyniad unllawr

Partial demolition of existing rear extension and replace with single storey extension

W05000362
A180463 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod YSGOL GYNRADD GWENLLI, SA44 6JH

Discharge condition 5 of planning permission A150929  submission of a photographic survey

W05000378 Caniatawyd
A180460 Cais Llawn GLASGOED, 6, SY23 1LP

Change of use  of 5 bedroom house into 3 apartments

W05000363
A180446 Materion wedi'u gadw nol Land adjacent to Tynbanadl, SY25 6QZ

Codi annedd fforddiadwy a mynediad newydd i gerbydau.
Erection of an affordable dwelling and new vehicular access.

A180439 Cais Llawn Hyde Park

Cadw gweithrediad Peirianneg yn cynnwys cloddio deunyddiau er mwyn trosi prysgwydd i faes amaethyddol.
The retention of Engineering operation involving excavation of materials in order to convert scrubland to agricultural field.

A180420 Cais Adeilad Rhestredig 60, SY23 2BX

Trosi tŷ mewn meddiant lluosog presennol i chwech fflat hunangynhwysol un ystafell wely a symud wal a ffenestr i ffurfio llwybr mynediad newydd i'r cefn.

Conversion of the existing HMO into six one bedroom self contained flats and removal of wall and window to form new access alley to rear.

A180444 Cais Llawn PEBYLL, SY25 6SB Adfer annedd gydag estyniadau newydd a man parcio.
Reinstatement of dwelling with new extensions and parking area.
W05000382
A180457 Cais Amlinellol BRYNCERDYN, SA44 4TJ

Codi annedd.

Erection of a dwelling.

W05000395
A180455 Diddymu/Amrywio Amod(au) CRAIG Y NOS, 18, SA43 2PQ

Variation of condition 2 of planning permission A170500 - amended plans.

W05000391
A180454 Ymgynghoriad Trydan BWLCHEINION, SY20 8TE

Electricity lines

W05000370 Caniatawyd
A180230 Cais Deiliaid Tŷ HAULWEN, SA44 6NG

Demolition of existing lean-to garage and erection of extension on same footprint

W05000378
A180453 Cais Llawn NEW CELTIC RESTAURANT, 8, SA46 0AS

Bwriad dymchwel pileri presennol a newid ffenestr bae bresennol gyda ffenestr bae newydd. Proposed demolition of existing pillars and replacement of existing bay window with new bay window.

A180447 Cais Llawn CAE GLAS, SA48 8PB

Change of use of part of field into riding arena for personal use.

W05000383
A180445 Cais Llawn WELSH MARTYRS RC CHURCH, SY23 1RX Proposed new disabled access ramp to run between existing car park and Church entrance levels
A180337 Cais Deiliaid Tŷ GWYNFRYN, SY23 4JD

Codi estyniad - Erection of an extension

W05000387
A180392 Cais Adeilad Rhestredig 19, SA46 0DB

Dymchwel y modurdy presennol a'r adeilad allanol yng nghefn eiddo ac adeiladu modurdy newydd a stiwdio - Demolition of existing garage and outbuilding at rear of property and construction of new garage and studio

W05000357
A180412 Cais Llawn TY COCH, HAFOD ESTATE, SY25 6DP

Erection of a timber unit for storage and pleasure.

A180304 Cais Amlinellol PWLLGLAS, SA44 6QR

Erection of a rural enterprise dwelling and agricultural building

W05000390
A180391 Cais Deiliaid Tŷ 19, SA46 0DB

Dymchwel y modurdy presennol a'r adeilad allanol yng nghefn yr eiddo ac adeilad modurdy newydd a stiwdio. - Demolition of existing garage and outbuilding at rear of property and construction of new garage and studio

W05000357
A180438 Cais Llawn Land to the West of 12 Oxford Street, SA46 0JB Dymchwel garej a chodi annedd.
Demolition of garage and erection of a dwelling.
A180441 Cais Llawn GILFACH WEN, SY23 5AD

Proposed extension to existing agricultural implements storage building.

W05000384
A180370 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Woodlands Caravan Park, Devils Bridge Falls, Devils Bridge, SY23 3JW

Pollution Prevention Plan

A180432 Diddymu/Amrywio Amod(au) Aberystwyth Town Football Club Ltd, SY23 1PG

Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio A150079 - ymestyn yr amser ar gyfer cyflwyno cais materion a gadwyd yn ôl.
Variation of condition 3 of planning permission A150079 - extend the time for the submission of reserved matters

A180369 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Woodlands Caravan Park, Devils Bridge Falls, Devils Bridge, SY23 3JW

Discharge of condition 2 of A170806 - compliance with approved plans

A180418 Cais Llawn 8, SA44 5RF

Codi estyniad unllawr i ddarparu ystafell wely a chawod, adleoli tanc nwy a dymchwel ty gwydr/Erection of single storey extension to provide bedroom and shower room, relocation of gas tank and demolition of green house

W05000395
A180396 Cais Adeilad Rhestredig 1, SY23 2AU

Trosi adeilad segur yn 5 fflat - Conversion of redundant building into 5 apartments

W05000366
A180433 Cais Llawn Ysgol Gynradd Pontsian, SA44 4UL Newid defnydd o ysgol i annedd 
Change of use of school to dwelling
A180435 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BARGOED, SA46 0HL

Discharge of condition 2 of planning permission A170194 (Vehicular traffic system)

A180431 Cais Llawn GOLWG Y MOR, SY24 5NS

Erection of a 4 bedroom house and associated works

W05000368
A180436 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) FFYNNONBEDR PRIMARY SCHOOL, SA48 7EF

Proposed demolition of all school buildings within the site 

W05000373
A180459 Cais Amlinellol Brynderwen, SY25 6UU

Codi annedd gyda ffyrffio mynediad newydd i'r salfe/Erection of dwelling with the formation of new site access

A180434 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon TREMLE, 20, SY23 2HD

Codi estyniad un llawr/Erection of single storey extension 

W05000364
A180397 Cais Adeilad Rhestredig STAFF DEVELOPMENT OFFICE, UNIVERSITY OF WALES, 9, SY23 2AU

Trosi adeilad segur yn 6 fflat

Conversion of redundant building into 6 apartments

W05000366
A180426 Materion wedi'u gadw nol Land adj Dol Felyn, SY20 8QD
Codi annedd newydd yn lle y byngalo presennol.
Erection of a new dwelling to replace the existing bungalow.
A180427 Cais Llawn The Beeches, SA44 4HS Proposed New Supplementary Car Parking Spaces for Existing Dwellings.
A180419 Cais Llawn 60, SY23 2BX

Trosi tŷ mewn meddiant lluosog presennol i chwech fflat hunangynhwysol un ystafell wely a symud wal a ffenestr i ffurfio llwybr mynediad newydd i'r cefn.
Conversion of the existing HMO into six one bedroom self contained flats and removal of wall and window to form new access alley to rear.

A180456 Materion wedi'u gadw nol CEFNLLWYD, SY23 3PD Codi annedd/Erection of a dwelling  W05000388
A180385 Cais Deiliaid Tŷ LLAIN MANAL, SA44 5QH Codi gweithdy hobi/Erection of a Hobby Workshop W05000395
A180422 Cais Llawn Hirwaun Mill House, Ponthirwaun, SA43 2RJ

Codi adeilad defnydd cymysg - 1/3 storfa a deunyddiau adeiladwyr, 1/3 storio a chynnal a chadw cerbyd gwersylla, 1/3 storio domestig, nwyddau gardd, dodrefn gardd ac ati. Ac ymestyn y cwrtil. /Erection of mixed use building - 1/3 builders materials and tool store, 1/3 camper van storage and maintenance and 1/3 domestic storage, garden goods, garden furniture etc. And extension to curtilage. 

A180139 Caniatad Hysbyseb New Unit 2.1 Former Golden Sands Caravans, SY23 3JQ 1 fascia sign and  2 internal posters 
A180425 Cais Llawn The Beeches, SA44 4HS Proposed Road Improvements to Provide New Car Parking Spaces for the Existing Dwellings.
A180423 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Natural Resources Wales, Cwm Berwyn Forest Block, SY25 6PG

Ffurfio trac goedwigaeth/Formation of forestry track

A180416 Cais Llawn Land at Helen House, Stags Head, SY25 6SZ Construction of stable block and associated change of use from agricultural to equestrian (Stable block to be used for a mixture of domestic private use and for livery purposes) to include regularisation of existing highway access and adjacent hedge bank.
A180403 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Rocklands, SA43 1RX

Use of building for agricultural purposes

Caniatawyd y Tystysgrif
A180414 Cais Adeilad Rhestredig The Royal Pier, SY23 2AZ

Codi arwyddion, strwythur cynhaliol, gwydr newydd a mynedfa wydr newydd i dafarn/Erection of new signage, supporting structure, new glazing and new glazed entrance to inn

A180408 Cais Llawn Land at Glanyrafon , Cenarth, SA38 9JR Erection of a bungalow with integral car port
A180413 Cais Llawn The Royal Pier, SY23 2AZ Codi arwyddion, strwythur cynhaliol, gwydr newydd a mynedfa wydr newydd i dafarn/Erection of new signage, supporting structure, new glazing and new glazed entrance to inn
A180411 Cais Llawn Land formerly known as Plots 3 & 4, SA45 9SB

Codi 4 annedd a gwaith cysylltiedig.

Erection of 4 dwellings and associated works.

A180402 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon The Caravan Golygfa, SA25 6TE

C3 Dwellinghouse

A180406 Cais Llawn Bwlch Nant yr Arian Visitor Centre, SY23 3AD Timber clad shower container to provide showering facilities for mountain bikers.
A180383 Cais Adeilad Rhestredig 7, SY23 2HH

Adnewyddu mynedfa ac ychwanegu ffenestri to - Refurbishment of entrance and addition of rooflights.

W05000364
A180389 Cais Llawn NATIONAL LIBRARY OF WALES, SY23 3BU

Codi cyfleuster storio 4 llawr newydd i gartrefu archif BBC Cymru a deunyddiau archif eraill. Dymchwel y grisiau presennol ar ben dwyreiniol y storfa allanol cyfagos ac adeiladu grisiau newydd. Dymchwel wal ffiniau brics sy'n bodoli o amgylch cyfansawdd planhigion carthu allanol. Adeiladu pont cyswllt unllawr i gysylltu y siop archif newydd i'r Adeilad Trydydd Llyfrgell bresennol. Gosod cladin newydd i wyneb allanol y peiriant tŷ presennol ym mhen gogleddol Trydydd Adeilad y Llyfrgell.

Erection of a new 4-storey storage facility to house the archive of BBC Wales and other archive materials. Demolition of existing staircase at the east end of the adjacent out store building and construction of new staircase. Demolition of existing brick boundary wall surrounding external chiller plant compound. Construction of single storey link bridge to connect the new archive store to the existing Third Library Building. Installation of new cladding to external face of the existing machine house at the north end of the Third Library Building.

W05000362
A180390 Cais Adeilad Rhestredig NATIONAL LIBRARY OF WALES, SY23 3BU

Codi cyfleuster storio 4 llawr newydd i gartrefu archif BBC Cymru a deunyddiau archif eraill. Dymchwel y grisiau presennol ar ben dwyreiniol y storfa allanol cyfagos ac adeiladu grisiau newydd. Dymchwel wal ffiniau brics sy'n bodoli o amgylch cyfansawdd planhigion carthu allanol. Adeiladu pont cyswllt unllawr i gysylltu y siop archif newydd i'r Adeilad Trydydd Llyfrgell bresennol. Gosod cladin newydd i wyneb allanol y peiriant tŷ presennol ym mhen gogleddol Trydydd Adeilad y Llyfrgell.

Erection of a new 4-storey storage facility to house the archive of BBC Wales and other archive materials. Demolition of existing staircase at the east end of the adjacent out store building and construction of new staircase. Demolition of existing brick boundary wall surrounding external chiller plant compound. Construction of single storey link bridge to connect the new archive store to the existing Third Library Building. Installation of new cladding to external face of the existing machine house at the north end of the Third Library Building.

W05000362
A180382 Cais Llawn 7, SY23 2HH

Adnewyddu mynedfa ac ychwanegu ffenestri to.

Refurbishment of entrance and addition of rooflights.

W05000364
A180404 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon PENPOMPREN, SY25 6NG

Use outhouse to provide ancillary accommodation for for use in conjunction with the main dwelling house known as Penbompren.

W05000394
A180400 Cais Adeilad Rhestredig 7, SY23 2HH Ad-drefnu ystafelloedd o fewn HMO presennol ar lefelau uchaf - Reconfigeration of rooms within existing HMO at upper levels. W05000364
A180395 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio PENLAN, SY25 6AW

Discharge of S106 obligation relating to planning permission A040615 to sever the property known as Penrhos, Swyddffynnon from the holding of Penlan, Swyddffynnon and vice versa.

W05000387
A180443 Cais Llawn PANTRODYN ISAF, SY23 5LN

Erection of an affordable dwelling, garage, installation of package treatment plant and new vehicular access

W05000385
A180401 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon GWYNFRYN, SY23 5JW

An existing use, operation or activity in breach of condition - C3 - dwellinghouse

W05000385
A180297 Cais Llawn URDD CENTRE, SA44 6AE
Ymestyn y llethr sgïo
Extension of ski slope
W05000390
A180367 Cais Llawn PRESWYLFA, SY23 5JG

Extension to curtilage and erection of garage building.

W05000385
A180429 Cais Deiliaid Tŷ 27, SA43 1NG Codi estyniad ystafell gegin/ystafell fwyta, ail agor agoriad presennol mewn garej a gosod drysau dwbl/Erection of kitchen /dining room extension, re-open blocked existing opening in garage and install double doors W05000359
A180239 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure - Discharge of condition 14 - Bat Curtailment Plan.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180393 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod SANTANDER, 1 Great Darkgate Street, SY23 1DE

Discharge condition 3 of planning permission A180123, provide full details of structural works to strengthen the floor to support the ATM.

A180378 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon PARC Y TRAP, SA38 9PX (none) W05000377 Caniatawyd y Tystysgrif
A180361 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod TAL Y WERN, SA43 2RL

Erection of a bungalow with integral garage

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180394 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod SANTANDER, 1 Great Darkgate Street, SY23 1DE

Discharge condition 4 of planning permission A180123,  provide scope of works, method statement and details of all walls to be removed.

A180388 Cais Llawn Fferm Cerrig, SA44 4PG Erection of a polytunnel. Caniatâd dros dro
A180362 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod TAL Y WERN, SA43 2RL

Erection of a bungalow with integral garage

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180440 Diddymu/Amrywio Amod(au) ROSARIO HALL, SA43 1LU

Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio A130465 (Dyluniad Diwygiedig)/Variation of condition 3 of planning permission A130465 (Amended Design)

W05000359
A180313 Cais Llawn HAULFRE, SY23 3BG Newid defnydd byngalo mewn i salon.
Change of use of bungalow into a salon.
W05000372
A180387 Cais Deiliaid Tŷ DOLRUDDYN, SY24 5BB

Proposed detached garage

W05000392
A180269 Cais Deiliaid Tŷ SEINTWAR, SY20 8JS Replace existing patio and decking (running at different levels and with steps) with single, larger decking, with balustrading on 3 sides. W05000370
A180380 Cais Deiliaid Tŷ TYCOCH, SY23 4HE

Codi estyniad unllawr i'r blaen a'r cefn.
Erection of a single storey extension to front and side.

W05000384
A180376 Cais Llawn Land adjacent to existing track Maes y Cilyn, SY20 8UB

Proposed installation of a 25.0m lattice mast, supporting 3 no. antenna. 2 no. 600mm dishes, together with 3 no. associated home office ground based equipment cabinets contained within a foul weather enclosure 1 no. meter cabinet, satellite dish and ancillary development thereto including a permanent generator housed within a secure compound.

Caniatawyd gydag Amodau
A180373 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod YSGUBOR LWYD, PONTFAEN FARM, SA48 7JN

Discharge of condition 8 of planning permission A170971 (Bird Survey)

A180273 Cais Llawn FORGE GARAGE, SA46 0HA

Demolition of existing car wash and valet building /and erection of new workshop with display area over.

W05000371 Caniatawyd gydag Amodau
A180279 Cais Llawn Land at Stad Craig Ddu
Codi 40 annedd gyda pharcio, garejys, tirlunio, draenio a gwaith cysylltiedig.
Construction of 40 residential dwellings with associated parking, garages, landscaping, drainage and associated works
A180375 Cais Deiliaid Tŷ CEFN Y GWYNT, SA38 9QB Proposed garage and store
A180298 Cais Llawn TYCAPEL PANTGLAS, SY23 4PH

Change of use from chapel to residential

W05000396
A180351 Cais Llawn Aberffrwd Farm, SY23 3ND

Datblygiad arfaethedig y safle carafánau presennol i gynnwys adeilad derbynfa newydd, blwch cawod, 10 podiau glampio, 6 llecyn teithiol, mynediad at welliant a gosod planhigion trin pecynnau.

Proposed development of existing caravan site to include new reception building, shower block, 10 glamping pods, 6 touring pitches, access improvement and installation of package treatment plant.

A180368 Cais Llawn SN 730 767, SY23 4QX

Codi adeilad amaethyddol - erection of an agricultural building.

A180372 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod YSGUBOR LWYD, PONTFAEN FARM, SA48 7JN

Discharge of condition 4 of planning permission A170971 (Level 1 Archaeological Photographic Survey)

A180377 Cais Adeilad Rhestredig APARTMENT 5, TRAWSCOED MANSION, SY23 4HS Adeiladu llawr Mezzanine o fewn fflat ystafell fyw - Construction of Mezzanine floor within living room area of apartment
A180365 Cais Llawn Plot 4, SA44 6QQ

Codi annedd - Erection of a dwelling

A180355 Cais Deiliaid Tŷ CEFN MEURIG, SY25 6AY

Codi estyniad - Erection of an extension

W05000387 Caniatawyd gydag Amodau
A180354 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land adjacent to village Hall, SA46 0LN

Discharge condition 4 of planning permission A160342 - Landscaping Plan

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A180346 Cais Adeilad Rhestredig EDWARD DAVIES BUILDING, SY23 1NG

Adeiladu ramp mynediad lefel cymeradwy y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabl hyd at y brif fynedfa mewn deunyddiau sy'n cyd-fynd â'i amgylchoedd. I gael gwared ar sgaffaldiau anghyfreithlon yn y cefn a gosod systemau ysgol mynediad sefydlog a system ddiogel i ddarparu mynediad diogel i ardaloedd to'r adeilad ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol.

Construct a Disabled Discrimination Act approved level access ramp up to the main entrance in materials in-keeping with its surroundings. To remove unsightly scaffolding at the rear and install fixed access ladder systems and man-safe system to provide safe access to the roof areas of the building for future maintenance.

A180352 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon NANT Y GIDO, SA45 9TR

Use of dwelling, outbuildings and residential curtilage 

Tynnwyd yn ôl
A180336 Cais Llawn Caer Madyn & Bailiff's Cottage, SY23 3HN Proposed single storey extension, erection of a dormer window and insertion of 5 roof lights to Bailiffs Cottage and single storey extension to ancillary residential outbuilding
A180353 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land adjacent to the Village Hall

Discharge condition 3 of planning permission A160342 - schedule of materials

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180350 Cais Llawn Plot H1, SY23 5DY

Garej arfaethedig - Proposed garage 

Caniatawyd gydag Amodau
A180321 Cais Adeilad Rhestredig STREET RECORD Gosod bolardiau ochr y ffordd a gwaith atgyweirio i'r rheiliau haearn bwrw a'r giât presennol, ynghyd ag adfer y pier maen wedi'i rendro - Installation of roadside bollards and repair works to existing cast iron railings and gate, together with reinstatement of rendered masonry pier. W05000366
A180349 Diwygiad Ansylweddol Llwyndu Farm, SA43 2AU

CCTV layout plan

Caniatawyd
A180342 Cais Llawn LLWYNGWYN, SA43 2AN

Stable and sand school

W05000358
A180343 Cais Llawn LLWYNGWYN, SA43 2AN

Extension of curtilage and erection of summer house

W05000358
A180238 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure - Discharge of condition 7 Traffic Management Plan.

A180333 Cais Llawn BLAENDDOL, SY25 6DS Stablau arfaethedig - Proposed stables W05000396
A180344 Diddymu/Amrywio Amod(au) Plot adj. to Llyn y Felin, SA43 1AL

Variation of condition 7 of planning permission A170208 - timber doors.

Caniatawyd gydag Amodau
A180348 Cais Llawn FRONDEG, SY25 6RD Newid defnydd o weithdy i ddau wyliau gwyliauChange of use from workshop to two holiday lets W05000381 Tynnwyd yn ôl
A180335 Cais Llawn PANTYBLAWD, SY25 6PR

Construction of a holiday let to include the demolition of existing barn

W05000382
A180310 Cais Deiliaid Tŷ Land adjacent to Glyndwr Creu mynediad i gerbydau i blot o dir.
Creation of vehicular access to serve plot of land.
A180339 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) CANLLEFAES UCHAF, SA43 1SG

Erection of an agricultural shed for housing livestock

W05000391 Caniatâd ymlaen llaw ei angen
A180341 Diddymu/Amrywio Amod(au) YR ADFA, SY25 6TB

Variation of condition 3 of planning permission A140518 occupancy condition.

A180327 Diwygiad Ansylweddol Ty Hir, SA43 2JG

Minor amendment to planning permission A150345 (revised design of garage)

Caniatawyd
A180340 Diwygiad Ansylweddol TRELLWYN ISAF, SA48 7LJ

Amendment to design

Caniatawyd
A180407 Diddymu/Amrywio Amod(au) LLYSALAW, SA44 6QT Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A170721 (cynlluniau a gymeradwywyd)/Variation of condition 2 of planning permission A170721 (approved plans)
Caniatawyd gydag Amodau
A180302 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon RAY CEREDIGION, PENGLOYN, SA46 0BN

Proposed internal works - confirmation that it is permitted development

W05000357 Caniatawyd y Tystysgrif
A180338 Cais Deiliaid Tŷ 10, SY23 1BB

Estyniadau ac addasiadau

Extensions and alterations

Caniatawyd gydag Amodau
A180315 Cais Llawn NANTSIDYLL, SA48 7RJ

Cadw 2 caban arddull pren i'w ddefnyddio fel llety gwyliau.
Retention of 2 timber style cabins for use as holiday accommodation.

W05000374 Gwrthodwyd
A180306 Cais Llawn VILLAGE HALL

Codi cofeb rhyfel - Erection of War Memorial.

Caniatawyd gydag Amodau
A180328 Cais Llawn CAEHIR, SA48 7NG Creation of New Car Park to Serve Cae Hir Gardens W05000381
A180332 Cais Llawn MAESYCOED, SA43 1RS

Trosi adeilad allanol yng nghefn yr eiddo i greu annex - Conversion of outbuilding at rear of property to create an annex

W05000358 Caniatawyd gydag Amodau
A180322 Cais Deiliaid Tŷ VALLEY VIEW, SA43 3NH

Codi estyniad deulawr.
Erection of a two storey extension.

W05000361
A180326 Cais Llawn TAN Y FRON, SA40 9UU Codi annedd - Erection of a dwelling. W05000386 Caniatawyd gydag Amodau
A180300 Cais Llawn Sunday School, SY23 4TR
Newid defnydd i annedd
Change of use to dwelling
A180399 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon GWYNFRYN, SY23 5JW

Use of the building outlined Red on the attached plan as a dwelling in excess of 10 years (formerly a Cafe)

W05000385
A180323 Cais Llawn NATIONWIDE BUILDING SOCIETY, 7, SY23 1DE

Diweddaru blaen y siop - Update the shopfront.

W05000363
A180329 Cais Deiliaid Tŷ TY NI, SA43 1RQ INSTALL 2NO DORMER WINDOWS ALONG WITH ADDITIONAL ROOF LIGHTS AND GABLE END WINDOW FOR MEANS OF ESCAPE W05000391 Caniatawyd gydag Amodau
A180324 Caniatad Hysbyseb NATIONWIDE BUILDING SOCIETY, 7, SY23 1DE

Display of signage - Arddangos arwyddion

W05000363
A180318 Materion wedi'u gadw nol GERNOS FARM, SA44 5LP

Erection of an affordable dwelling

W05000395
A180293 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio GWEL Y DYFFRYN, SA44 5BW

Modification of section 106 agreement planning application D1/92/0164 erection of a dwelling.

A180319 Cais Llawn PILBACH CARAVAN PARK, SA44 5RT Newid defnydd tir ar gyfer lleoli 25 Carafanau Statig, adeiladu ffyrdd newydd, adleoli biniau ochr yn ochr â nodweddion tirlunio a gwella ecolegol-Change of use of land for the siting of 25 Static Caravans, construction of new road ways , relocation of bin compound alongside landscaping and ecological enhancement features.
A180317 Cais Amlinellol Glenydd Land adj to BT Exchange Building

Codi annedd.
Erection of a dwelling.

A180381 Diddymu/Amrywio Amod(au) Parc Melin (Formerley Golden Sands Caravan Park), SY23 3JQ

Erection of advanced industrial units with ancillary trade counter, offices and retail sales

A180316 Cais Deiliaid Tŷ PRESWYLFA, SY23 5JG

Demolition and extension to dwelling

W05000385 Caniatawyd gydag Amodau
A180291 Materion wedi'u gadw nol Plots adjacent to Madiwela, SA43 1PP

Erection of 3 dwellings


A180311 Cais Deiliaid Tŷ TY NI, SA44 6AU

Single storey extension to front of dwelling

W05000390 Caniatawyd gydag Amodau
A180262 Cais Llawn ST THOMAS METHODIST CHAPEL, SA48 7DQ Replacement of existing exterior doors to the front elevation with brown uPVC doors.  W05000373
A180309 Cais Llawn VALE OF RHEIDOL LIGHT RAILWAY
Darparu maes parcio newydd.
Provision of new car parking area.
A180314 Cais Llawn Plot E, SA38 9JJ

Codi 2 annedd pâr ar leiniau E a F.

Erection of 2 semi-detached dwellings on plots E and F.

A180312 Cais Deiliaid Tŷ GWYNFRYN, SY23 5JW

Mynediad arfaethedig i gerbydau, parcio a throi.

Proposed vehicular access, parking and turning. 

W05000385
A180308 Caniatad Hysbyseb BARGOED, SA46 0HL

Arddangos arwyddion.
Display of signage.

Caniatawyd gydag Amodau
A180257 Cais Adeilad Rhestredig TANRALLT, SY23 4SP Adnewyddu'r to, ailosod y gwterau presennol a golau to y gegin i'r cefn, ail-bwyntio gwaith cerrig i geimiau simnai, gosod pibell golau solar a ffenestr dormer i'r cefn ac i inswleiddio'r to.
Renovation to roof, replacement of existing guttering and kitchen roof light to rear, re-point stonework to chimney stacks, installation of solar light pipe and dormer window to rear and roof insulation.
W05000384
A180303 Cais Llawn STAFF DEVELOPMENT OFFICE, UNIVERSITY OF WALES, 9, SY23 2AU

Trosi adeilad segur yn 6 fflat

Conversion of redundant building into 6 apartments

W05000366
A180305 Diddymu/Amrywio Amod(au) 10, SA45 9QA

Amend condition 12 (statutory declaration) and remove condition 13 (access route) planning permission A120063

Gwrthodwyd
A180301 Cais Llawn 1, SY23 2AU

Trosi adeilad segur yn 5 fflat.
Conversion of redundant building into 5 apartments.

W05000366
A180296 Cais Llawn Bow Street Station Interchange

Datblygu tir amaethyddol a chyn tir rheilffyrdd ar gyfer adeiladu gorsaf reilffordd newydd, arhosfan bws, maes parcio, ffordd fynediad cysylltiedig a llwybrau beicio a rennir. Bydd mynediad i'r safle trwy gyffordd gylchfan newydd i gymryd lle'r presennol.

Development of agricultural land and former railway land for the construction of new railway station, bus stop, car park, associated access road and shared use cycleways.  Access to the site will be via a new roundabout junction to replace existing.

A180299 Cais Llawn adjacent to blaenffos Cottages, SA44 4LL

Codi stabl  gyda  lle ar gyfer storio coed a gweithdy domestig

Erection of a stable building with sufficient space for log storage and domestic workshop.

Caniatawyd gydag Amodau
A180212 Cais Llawn Land at Cwrcoed, SA43 2LG 'Datblygiad un planed' sy'n cynnwys un annedd di-garbon, strwythurau ategol cysylltiedig a thirweddu.
'One Planet Development' consisting of one, zero-carbon dwelling, associated ancillary structures and landscaping 
A180255 Cais Llawn Winllan, SY24 5AQ Installation of a 20m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes (overall structure height 21.3m to top of antennas) (2660x2160x2800mm) and associated works.
A180379 Cais Llawn Plot 3, land adj Cae Llwyni,

Codi byngalo/Erection of bungalow

A180284 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod PYLLAUR BRYN, SA44 4QA

Discharge of condition 9 - Copy of EPS Licence issued by NRW of A171031 - Remove existing dwelling and erection of a dwelling on a separate location.

W05000369 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180295 Diwygiad Ansylweddol RHYDYGARREG, SY23 4BD

Amended plans - Lowering and diminishing build from 2 stories to just 1, first and ground floor storey as per original plans with pitched roof as per second storey.

W05000396 Caniatawyd
A180288 Caniatad Hysbyseb Owain Glyndwr Square, SY23 2JH

Arddangos arwyddion. Display of signage.

Caniatawyd gydag Amodau
A180245 Cais Llawn BROOKSIDE, SY25 6AE

20x30m manege, Stable block and agricultural entrance.

W05000387
A180292 Cais Llawn CARDIGAN AMATEUR BOXING CLUB Codi estyniad i'r clwb bocsio presennol.
Erection of an extension to existing boxing club.
Caniatawyd gydag Amodau
A180358 Cais Deiliaid Tŷ GORWEL, SY25 6BH

Codi estyniad, addasiadau a gwaith cysylltiedig/Erection of extensions, alterations and associated works

W05000387 Caniatawyd gydag Amodau
A180216 Cais Deiliaid Tŷ FIVE ACRES, SA48 7QR Demolition of existing rear sunroom and erection of rear extension to dwelling W05000381 Caniatawyd gydag Amodau
A180148 Cais Llawn New Unit 2.1 Former Golden Sands Caravans, SY23 3JQ

New shopfront and roller shutter, two new air conditioning condenser units, 2  extract grilles

A180285 Cais Amlinellol TROAD Y LLANW, SY24 5JP

Erection of a dwelling and associated works

W05000368
A180271 Cais Llawn 3, HIGHMEAD COTTAGES, SA40 9XB

Changes to access

W05000386 Caniatawyd gydag Amodau
A180265 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 3 of planning permission A171012 - Sample of Materials

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180289 Caniatad Hysbyseb In front of Aberystwyth Train Station, SY23 1LH

Arddangos arwyddion. Display of signage.

A180287 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio RHOSYN BACH, SA48 8RP

Tynnu cytundeb adran 106.

Remove Section 106 agreement

Gwrthodwyd
A180267 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 15 of planning permission A171012 - Landscaping

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A180248 Cais Adeilad Rhestredig NATWEST, 4, SA43 1NW External: Remove existing NatWest brand signage and ATM. Internal: Through-out the building, carefully remove non-original fixtures, fittings, furniture and equipment relating to the operation of the branch. Please also refer to the drawings. W05000361
A180268 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 16 of planning permission A171012 - Foul water

A180266 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot adjacent to Llys Terfyn, SY23 3AX

Discharge of condition 4 of planning permission A171012 - Surface water

A180249 Cais Llawn NATWEST, 4, SA43 1NW

Remove existing signage and ATM and removal of internal equipment

W05000361
A180225 Cais Deiliaid Tŷ TY HAUL, 3, SA46 0HT
Codi estyniad.
Erection of an extension.
W05000371 Caniatawyd gydag Amodau
A180290 Caniatad Hysbyseb 64 and 66, SY23 2AP

Arddangos arwyddion.

Display of signage.

Caniatawyd gydag Amodau
A180278 Cais Llawn FUNLAND ARCADE, SY24 5HY

Demolition of existing amusement arcade and erection of a building to be used as market hall with 8 shops/units

A180286 Cais Llawn RHOSYN BACH, SA48 8RP

Cadw fel annedd a siediau heb unrhyw fusnes prosesu coed.

Retention as a dwelling and sheds with no wood processing business.

Tynnwyd yn ôl
A180282 Cais Llawn Blaenffynnon, SA48 7LW
Codi sied amaethyddol a gwaith cysylltiedig.
Erection of an agricultural shed and associated works.
A180250 Cais Llawn Old School, SA44 6NG
Stiwdio oriel gelf arfaethedig, crochenwaith ac ystafell de.
Proposed gallery arts studio, pottery and tea room.
Caniatawyd gydag Amodau
A180237 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure - Discharge of condition 6 - Baseline television and radio signal survey.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180356 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land adjacent to village Hall, SA46 0LN

Discharge of Condition 10 of planning permission A070826 (Method Statement)

A180280 Diwygiad Ansylweddol 4, SA45 9NH

Minor amendment to planning application A160032 - Increased ridge height.

W05000389 Gwrthodwyd
A180281 Cais Deiliaid Tŷ GAFRYW, SA48 7RJ

Codi estyniad i gynnwys garej dwbl, ystafell deuluol a swyddfa fferm.
Erection of an extension to include double garage, family room and farm office.

W05000374 Caniatawyd gydag Amodau
A180274 Cais Llawn HAFODWNOG UCHAF, SY23 5LQ

Erection of shed for housing cattle and dairy building..

W05000385 Caniatawyd gydag Amodau
A180240 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure.

Discharge of condition 15 - Ecological Enhancement and landxape Compensation Scheme.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180275 Cais Llawn Sychpant Farm, SA38 9EP

Erection of an agricultural building for storage of straw and bedding material.

Caniatawyd gydag Amodau
A180277 Cais Llawn Sychpant, SA38 9EP

Erection of an agricultural building for storage and maintenance of farm implements.

Caniatawyd gydag Amodau
A180276 Cais Llawn Blaencoed Stables

Trosi a newid defnydd rhan o'r hen floc stablau i dŷ fforddiadwy.
Conversion and change of use of part of former stable block to an affordable dwelling.

Legal – Resolve to grant subject to S106 agreement
A180241 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd farm, Llanwnnen SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure

Discharge of condition 16 Archaeological Written Scheme of Investigation

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A180272 Cais Llawn TY CLYD, SY23 4TW

Codi sied amaethyddol bwyd anifeiliaid ac offer fferm.
Erection of an agricultural shed for storage of animal fee and agricultural implements

Caniatawyd gydag Amodau
A180270 Cais Llawn Pt OS 4544 Parc Iet Ddu Bronyglyn, SA44 6PS

Codi tŷ fforddiadwy gyda garej.
Erection of an affordable dwelling and garage.

Legal – Resolve to grant subject to S106 agreement
A180263 Cais Deiliaid Tŷ PENDERI, 1, SA46 0JE

Codi ystafell haul yn y cefn.
Erection of a conservatory to the rear.

Caniatawyd gydag Amodau
A180264 Cais Llawn Y GOEDWIG, SY23 3JS

Demolition of existing dwelling and replacement with new dwelling.

A180199 Cais Llawn Cross Inn, SY23 5NB

Codi 5 annedd (gan gynnwys 1 cartref fforddiadwy).

Erection of 5 dwellings (including 1 affordable home).

A180345 Cais Llawn EDWARD DAVIES BUILDING, SY23 1NG

Adeiladu ramp mynediad lefel cymeradwy y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabl hyd at y brif fynedfa mewn deunyddiau sy'n cyd-fynd â'i amgylchoedd. I gael gwared ar sgaffaldiau anghyfreithlon yn y cefn a gosod systemau ysgol mynediad sefydlog a system ddiogel i ddarparu mynediad diogel i ardaloedd to'r adeilad ar gyfer cynnal a chadw yn y dyfodol.

Construct a Disabled Discrimination Act approved level access ramp up to the main entrance in materials in-keeping with its surroundings. To remove unsightly scaffolding at the rear and install fixed access ladder systems and man-safe system to provide safe access to the roof areas of the building for future maintenance.

A180242 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure.

Discharge of condition 12 nominated representative for coplaints will be Leila Sharland.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180251 Cais Deiliaid Tŷ SILVERMERE, SA43 2QT
Codi modurdy i gymryd lle'r presennol.
Erection of garage to replace existing.
W05000367 Caniatawyd gydag Amodau
A180261 Cais Llawn YSGOL GYNRADD LLANGEITHO, SY25 6TR
Codi estyniad i ddarparu lle ychwanegol i'r grŵp meithrin lleol.
Erection of an extension to provide additional space for the local nursery group.
W05000382 Caniatawyd gydag Amodau
A180258 Cais Deiliaid Tŷ BRYNTEG, SA43 1QT

Estyniad a tho pitch i blaenlun yr annedd.

Extesnion and pitched roof to front elevation.

W05000359 Caniatawyd gydag Amodau
A180253 Cais Deiliaid Tŷ ROGO, SY23 4UE

Dymchwel adeilad allanol, addasiadau ac estyniad i'r cefn, addasiad i'r borth flaen, cylchdroi newydd i waliau allanol presennol

Demolition of outbuilding, alterations and extension to rear, alteration to front porch, new roughcast render on existing walls.

W05000380
A180259 Cais Llawn 3, BRO CRANOG, SA44 6RJ Proposed Demolition of 'Postmans Rest' Replacement with Fabricated Holiday Chalet and Creation of on-site Parking Bay W05000390 Gwrthodwyd
A180256 Cais Amlinellol Plot
Codi annedd gyda mynediad cerbyd cysylltiedig a thirweddu.

Erection of a dwelling with associated vehicle access and landscaping.
A180247 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon POPLARS, SA46 0EP

Replacement of attached garage and WC with single storey side extension to provide guest bed, utility, WC and store.

W05000357 Caniatawyd y Tystysgrif
A180178 Cais Llawn FELINWNDA, SA44 5RL

Gosod tanc carthion dan y ddaear.
Installation of an underground sewage tank.

W05000390 Caniatawyd gydag Amodau
A180210 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon PENSARNGERRIG, SA44 5PG

C3 dwellinghouse

W05000395 Gwrthodwyd
A180236 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffrwd Farm, SA48 7LY

Single 74m tip height wind turbine and associated infrastructure - appeal APP/D6820A/15/3139632. 

Discharge condition 4 - the turbine colour to be RAL7038.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180243 Diddymu/Amrywio Amod(au) Crwst, SA43 1BU

Change condition 4 of planning permission A170920 - change opening hours

Caniatawyd gydag Amodau
A180246 Cais Deiliaid Tŷ MEUSYDD, SA43 1PR
Codi estyniadau a newidiadau mewnol
Erection of extensions and internal alterations
W05000391 Caniatawyd gydag Amodau
A180233 Cais Adeilad Rhestredig JOSEPH PARRY BUILDING, 10, SY23 2AU

Adnewyddu allanol-  ffabrig yr adeilad presennol gan gynnwys: tô, ffenestri, waliau a rheiliau. Adnewyddu ystafell boeleri presennol a chael gwared â thaflenni tô asbestos ac amnewid l gyda llechi naturiol.

External renovation of the existing building fabric including: roof, windows, walls and railings. The renovation of existing boiler room and removal of asbestos roof sheets and replacement with natural slate roof covering.

W05000366
A180307 Cais Deiliaid Tŷ PENDDOL, SA44 6RA Demolition.  Erection of extension and replacement garage Caniatawyd gydag Amodau
A180235 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Land between Tynrhos Farm & Tynrhos Uchaf, SY25 6SY

Erection of an agricultural shed for livestock and storage.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A180213 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) LLETTYTWPPA, SA48 8JY

Codi adeilad amaethyddol

Erection of an agricultural building

W05000373 Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A180231 Cais Llawn Urdd Gobaith Cymru, Urdd camp Road, Llangrannog, Llandysul. SA44 6AE
Codi cegin a neuadd llety newydd.
Erection of a new kitchen and hall accommodation.
Caniatawyd gydag Amodau
A180229 Cais Llawn URDD CENTRE, SA44 6AE Adnewyddu ac ymestyn adeilad gweinyddol presennol, bloc llety cysgu newydd a gwaith cysylltiedig.
Refurbishment and extension of existing admin building, new sleeping accommodation block and associated works.
W05000390 Caniatawyd gydag Amodau
A180232 Cais Adeilad Rhestredig Seion Chapel, SY23 2BJ

Diffoddwch a thynnwch sedd i ganiatáu gofod i osod organ trydan newydd. Y sedd i'w gadw mewn man storio yn yr adeilad.

Dismantle and remove a seat to allow space to install a new electric organ.  The seat to be kept in a storage area within the building.

Caniatawyd gydag Amodau
A180234 Cais Llawn MIDLAND STORES, SY24 5HZ

Retention of flue

W05000368 Caniatawyd
A180166 Cais Deiliaid Tŷ LOWER BARN Variation of Condition 2 of planning approval A060863, condition 2 of A001187 and condition 2 of A010109. To re- locate garage, minor design changes and listed building consent Caniatawyd gydag Amodau
A180222 Cais Adeilad Rhestredig APARTMENT 1, TRAWSCOED MANSION, SY23 4HS

Cadw plac enw tŷ.

Retention of house name plaque.

A180227 Cais Deiliaid Tŷ WHITE GATES, SA44 4HR

Codi estyniad.
Erection of an extension.

W05000379 Caniatawyd gydag Amodau
A180218 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Existing Barn/Cowshed at rear of Wern Driw, SA48 7BH

Discharge of condition 8 of planning permission A170946 (Bat Licence).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A180217 Cais Llawn Land adjacent to PENTIR, SA44 4JW

Datblygiad preswyl 12 annedd.

Residential development 12 dwellings.

A180214 Cais Llawn Rosemary, 47, SY23 2DX

Newid defnydd HMO i 3 fflat a gwaith cysylltiedig.

Change of use of HMO to 3 flats and associated works.

Tynnwyd yn ôl
A180211 Cais Llawn FELINBAN, SA48 7LE

Newid defnydd cartref symudol rhag defnydd atodol i lety gwyliau.

Change of use of mobile home from ancillary use to holiday let.

W05000386 Tynnwyd yn ôl
A180182 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Chang of use of former school cabin to residential letting agent (A150796) - Discharge of Condition 8 - Ecological enhancement Scheme

Caniatawyd
A180181 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Former Blaenporth Primary Schol, SA43 2BA

Retention of car wash facility with proposed drainage works - Discharge of planning condition 9 of A150796 (Installation of insulated box).

Caniatawyd
A180181 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Former Blaenporth Primary Schol, SA43 2BA

Retention of car wash facility with proposed drainage works - Discharge of planning condition 9 of A150796 (Installation of insulated box).

Caniatawyd
A180215 Cais Adeilad Rhestredig ROSEMARY, 47, SY23 2DX

Newid defnydd HMO i mewn i 3 fflat a gwaith cysylltiedig.

Change of use of HMO into 3 flats and associated works.

W05000363 Tynnwyd yn ôl
A180108 Cais Llawn TOWYN FARM, SA45 9RF

Ail-leoli'r fynedfa gerbydol is-safonol bresennol i Fferm Towyn a ffurfio llwybr mynediad newydd i'r iard fferm bresennol.  Re-location of existing sub-standard vehicular access to Towyn Farm and formation of new access track to existing farm yard.

W05000389
A180206 Materion wedi'u gadw nol Land adj. to 29 Y Ddol Fach, SY23 3NJ

Codi dau annedd ar wahân/Erection of two detached dwellings.


Caniatawyd gydag Amodau
A180204 Cais Amlinellol 13 Coed y Buarth, SY23 1NE

Codi annedd

Erection of a dwelling

A180203 Cais Deiliaid Tŷ ALMA, 24, SY23 1LZ
Toe dormer arfaethedig i gefn y prif to ac estyniad cefn to y fflat llawr gwaelod
Proposed dormer roof to rear of main roof and ground floor flat roof rear extension
W05000362 Caniatawyd gydag Amodau
A180202 Caniatad Hysbyseb TY'N Y RHYD, SY23 4QX

Property sign with business name and logo "Tynrhyd", ground based.

Caniatawyd gydag Amodau
A180201 Cais Llawn TY'N Y RHYD, SY23 4QX Cais ôl-weithredol ar gyfer y llwybr i'w ddefnyddio mewn cysylltiad â hamdden a lletygarwch.
Retrospective application for track to be used in connection with Leisure & hospitality.
Caniatawyd gydag Amodau
A180208 Diddymu/Amrywio Amod(au) GWERNLLWYN, SY23 1RX

Amrywio amod 1 o ganiatâd cynllunio A120616 am estyn amser i gychwyn gwaith, a dileu amodau 6, 7 a 8 (Cod ar gyfer Cartrefi Cynaliadwy).
Variation of condition 1 of planning permission A120616 for extension of time for commencement of works, and removal of conditions 6, 7 & 8 (Code for Sustainable Homes).

W05000365 Caniatawyd gydag Amodau
A180209 Diddymu/Amrywio Amod(au) 11 Baker Street, SY23 2BJ
Amod amod 3 o ganiatâd cynllunio A170112 - newid oriau agor o 0900 awr - 1800 awr i 0800 awr - 2300 awr.
Vary condition 3 of planning permission A170112 - change opening hours from 0900hrs - 1800hrs to 0800hrs - 2300hrs.
A180120 Cais Llawn Methodist Church Hall, SY23 1RT Newid defnydd hen Neuadd Eglwys y Methodistiaid i uned paratoi, storio a dosbarthu ar gyfer Siop Gigydd Penparcau/Change of use of former Methodist Church Hall into a preparation, storage and distribution unit for Penparcau Butcher Shop Tynnwyd yn ôl
A180190 Cais Llawn WOODLANDS CARAVAN PARK, SY23 5LX

Trosi hen ficerdy / plasty i 4 fflat hunangynhwysol (preswyl).
Conversion of former vicarage/mansion into 4 self contained flats (residential).

W05000385
A180200 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bronwydd Woodland, SY23 4JH

Formation of road

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A180121 Cais Adeilad Rhestredig STREET RECORD Wi-Fi mynediad cyhoeddus ar gyfer y cwsmeriaid sydd ar blatfformau'r orsaf.
Public access wifi for customers on platform areas of the station.
W05000363 Caniatawyd gydag Amodau
A180162 Cais Llawn DOL WIBER, SA38 9AZ Cadw defnydd o dir amaethyddol i ffurfio tir adloniant ychwanegol.
Retention of change of use from agricultural land to form additional recreational land.
Tynnwyd yn ôl
A180170 Cais Llawn ELGAR FARM, SY24 5AJ
Anheddau Arfaethedig Gweithwyr Amaethyddol Newydd
Proposed New Agricultural Workers Dwelling
W05000392
A180153 Cais Llawn COVE COTTAGE, MORFA GANOL

Cadw bloc toiled/cawod.


Retention of toilet/shower block.

Caniatawyd gydag Amodau
A180158 Cais Llawn CWM HELYG, SY23 4QE Codi sied gwair.   Erection of a hay shed. Caniatawyd gydag Amodau
A180193 Cais Deiliaid Tŷ HILBRE, 1, SA45 9QB
Dymchwel y garej bresennol ac adeiladu garej newydd ac anecs.
Removal of existing garage and erection of replacement garage and annex
W05000389 Caniatawyd gydag Amodau
A180198 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod PLAS CEFNGWYN, SY24 5DP

To newydd, adnewyddu nwyddau dwr glaw, a gosod drysau newydd.

Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors

W05000370 Caniatawyd
A180197 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod PLAS CEFNGWYN, SY24 5DP

To newydd, adnewyddu nwyddau dwr glaw, a gosod drysau newydd.

Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors

W05000370 Caniatawyd
A180195 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod PLAS CEFNGWYN, SY24 5DP

Tô newydd, adnewyddu nwyddau dŵr glaw, a gosod drysau newydd.

Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors.

W05000370 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180219 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Existing Barn/Cowshed at rear of Wern Driw, SA48 7BH

Discharge of condition 9 of planning permission A170946 (Windows & Door Details).

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A180196 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod GLAN Y WERN, SA43 2EP

Discharge condition 2 of planning permission A170780 a scheme for refuse storage within the site

W05000358 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A180194 Cais Deiliaid Tŷ RHIWLAS, SA48 7PA Estuniad i annedd.
Extension to dwelling
W05000373 Caniatawyd gydag Amodau
A180191 Cais Llawn GARN HOUSE, SY24 5BQ Proposed erection of a storage building and use of part of the land for the location of 14 No storage containers W05000392
A180192 Cais Llawn Morgan Street, SA43 1DB

Change of use of existing storage building to use as restaurant and hot food take away

Caniatawyd gydag Amodau
A180172 Cais Llawn PLOT ADJACENT LERI VIEW

Codi annedd

Erection of a dwelling

A180180 Materion wedi'u gadw nol Plot 6, SY23 4EF

Codi byngalo.

Erection of a bungalow

Caniatawyd gydag Amodau
A180187 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Conversion of former school premises into fish and chip shop takeaway and restaurant.

Caniatawyd
A180184 Cais Llawn TIRIONFA, SY23 1LU

Newid Defnydd HMO i 3 fflat.

Change of Use of HMO to 3 flats.

W05000362
A180183 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Conversion of former schook premises into Fish and Chips take-away and restaurant.

Caniatawyd
A180188 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod YSGOL GYNRADD BLAENPORTH, SA43 2BA

Conversion of former school premises into fish and chip shop takeaway and restaurant -  photographic evidence that grease trap has been installed.

Caniatawyd
A180179 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) BWLCHCRWYS, SY23 4QU

Erection of an agricultural shed  for livestock

W05000388 Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A180161 Cais Llawn CAERHEDYN, SY20 8PY

Estyniad newydd, ffurfio mynedfa newydd ac adnewyddu adeiladau allanol.  Replacement extension, formation of a new entrance and renovation of outbuildings.

W05000370
A180171 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BROGYNIN FAWR, SY23 3ER

Adeiladu estyniad i'r annedd

Erection of extension to dwelling

W05000393 Caniatawyd
A180177 Cais Llawn YSGOL GYNRADD ABERBANC, SA44 5NP
Newid defnydd yr hen ysgol gynradd i ystafell arddangos cegin ac ystafell ymolchi ynghyd â gofod swyddfa cysylltiedig a chyfleusterau storio ychwanegol
Change of use of former primary school to kitchen and bathroom showroom along with associated office space and additional storage facilities
W05000377 Caniatawyd gydag Amodau
A180163 Diwygiad Ansylweddol HAFAN GLYD, SA38 9PJ

Approval of proposed replacement bricks

W05000367 Caniatawyd
A180176 Diwygiad Ansylweddol Plot 5, SA44 6QQ

Bwriad i godi ystafell wydr i'r cefn.

Proposed erection of a conservatory to the rear.

Caniatawyd
A180173 Diddymu/Amrywio Amod(au) GWALCHAI DWMLO, CENARTH, SA38 9JU

Amrywio amod 4 o ganiatâd cynllunio A150971.

Variation of condition 4 of planning permission A150971

A180165 Cais Llawn Plot adj to Ty Clyd, SA44 6NP

Codi annedd gyda garej ac adeilad storio amaethyddol.
Erection of a dwelling with garage and agricultural storage building.

A180169 Cais Deiliaid Tŷ CWMCOY, SY23 4TP

Dymchwel garej a chodi estyniad.
Demolition of garage and erection of an extension.

W05000387 Caniatawyd gydag Amodau
A180101 Cais Llawn Tyglyn Davis Trust holiday centre and gardens, Tyglyn Davis Trust holiday centre and gardens, SA48 8DE

Codi adeilad pren unllawr gyda tygwydr ynghlwm i'w ddefnyddio fel sied potio, ymyliad planhigion a storio / Erection of single storey  timber building with attached glasshouse for use as potting shed, plant propergation and storage

Caniatawyd gydag Amodau
A180168 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod GER Y NANT, SA44 4LG

Amod rhyddhau 9 o ganiatâd cynllunio A171000. Manylion y dull gwaredu dŵr wyneb.

Discharge condition 9 of planning permission A171000. Details of the surface water disposal method.

W05000379 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180146 Diddymu/Amrywio Amod(au) WEST WALES AIRPORT

Isadeiledd newydd i'r maes awyr gan gynnwys terminws, 2 awyrendy, gorsaf dân, storfa, tanwydd, mynedfa a maes parcio newydd i'r gwesty a Canolfan Hyfforddi Technegol, system Hydro-Break a darpariad dŵr arwynebol tanddaearyddol


New airport infrastructure including Terminal building, 2 hangers, fire station, fuel storage, new vehicular access and parking with associated Hotel and Technical Training Centre, Hydro-Break, underground surface water facility.

A180167 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod GER Y NANT, SA44 4LG

Amod rhyddhau 6 o ganiatâd cynllunio A171000 (cynllun atal gwrthdrawiad)

Discharge condition 6 of planning permission A171000 (scheme of soundproofing)

W05000379 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180159 Diddymu/Amrywio Amod(au) CLARACH BAY HOLIDAY VILLAGE, SY23 3DT

Amrywio amod 7 o ganiatâd cynllunio D1 / 28/83 i alluogi'r carafannau i gael eu meddiannu rhwng y 1af o Fawrth a'r 10fed o Ionawr yn flynyddol.  Variation of condition 7 of planning permission D1/28/83 to enable the caravans to be occupied between the 1st March to the 10th January on an annual basis.

A180160 Cais Adeilad Rhestredig CAERHEDYN, SY20 8PY

Estyniad newydd, ffurfio mynedfa newydd ac adnewyddu adeiladau allanol.  Replacement extension, formation of a new entrance and renovation of outbuildings.

W05000370
A180164 Diwygiad Ansylweddol Land adjacent to College Mawr Caravan Park, SA44 6PG

Tynnwch amod 9, 10 ac 11 o ganiatâd cynllunio A120877 (Cod Cartrefi Cynaliadwy)  Remove condition 9, 10 and 11 from planning permission A120877 (Code for Sustainable Homes)

Caniatawyd
A180151 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon High Havens, SA43 1PR

Use of land for siting of caravans (holiday accommodation on a year round basis)

A171073 Cais Llawn 4 Bryn y Mor, Aberaeron, SA48 7HH Installation of an air source heat pump / Installation of an air source heat pump Caniatawyd gydag Amodau
A180157 Cais Deiliaid Tŷ LLYS PENPARC, SA48 7JP Estyniad i annedd.   Extension to dwelling. W05000373 Caniatawyd gydag Amodau
A180152 Cais Llawn 58, SY23 2BX

Trosi llofft.

Loft Conversion

W05000364
A180156 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land East of Parc Teifi Business Park Use of the land as a forest garden (i.e. a horticultural activity which falls within the definition of agriculture as defined by section 336(1) of the Town and Country Planning Act 1990)
Caniatawyd y Tystysgrif
A180150 Cais Deiliaid Tŷ DELFRYN, SA43 2JG

Codi estyniad, balconi a garej.  Erection of an extension, balcony and garage.

W05000390 Caniatawyd
A180147 Cais Llawn No.16, SA44 5NQ

Addasiadau i'r darlun cymeradwy - Plot 16. Alterations to the approved drawing - Plot 16.

A180066 Cais Llawn PANTGWYN, SY23 5HW

Estyniad cwrtil/Extension of curtilage

W05000385
A180149 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) SN 730 767, SY23 4QX

Codi adeilad amaethyddol.  Erection of an agricultural building.

Caniatâd ei angen
A180145 Cais Llawn No.17, SA44 5NQ

Ail-ddylunio annedd gymeradwyd ac estyniad i gwrtil i ganiatâd cynllunio A161121 - Plot 17.
Re-design of approved dwelling and extension to curtilage to planning permission A161121 - Plot 17.

A180119 Cais Llawn KITOM, PEN Y ANGOR, SY23 1BJ

Dymchwel modurdy presennol a chodi modurdy newydd a gwaith cysylltiedig 

Demolition of existing garage and erection of a replacement garage and associated work

Caniatawyd gydag Amodau
A180079 Cais Llawn MANORAFON, SA44 6HU

Busnes gwersylla yn cynnwys toiled bach / bloc cawod o adeiladu pren gyda thanc septig. 2 podiau pren gyda mynediad i drydan, uned gwaredu gwastraff cemegol a gwaith cysylltiedig.


Camping business consisting of a small toilet / shower block of timber construction with a septic tank.  2 timber pods with access to electricity, A chemical waste disposal unit and associated works.

W05000378
A180143 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod ST MARYS HALL, SY23 2JD

Discharge of condition 6 of planning permission A130154 (Sample of Materials).

W05000364 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180144 Cais Llawn DOLBEUDIAU, SY25 6EJ

Lleoli 2 gei bugeilio a gwaith cysylltiedig.   Siting of 2 shepherds huts and associated works.

W05000387
A180142 Cais Deiliaid Tŷ ROCKSIDE, SY24 5LJ Dymchwel y bae blaen bach a'r to cysylltiedig ac adeiladu estyniad bae newydd gyda balconi uchod.  Demolishing the small front bay and associated roof and construction of new bay extension with balcony above. W05000368 Caniatawyd gydag Amodau
A180141 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) LAN LAS, SA48 8DL

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer da byw.
Erection of an agricultural building for livestock.

W05000385 Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A180056 Cais Llawn CEFNGARN, SY25 6TF

Cadw adeilad amaethyddol newydd 

Retention of a replacement agricultural building

W05000382 Caniatawyd gydag Amodau
A180140 Cais Llawn Maes Mynach, Cilcennin, Lampeter Ailsefydlu annedd ac adeilad allanol.  Re-instatement of dwelling and outbuilding.
A180097 Cais Llawn FRONFELEN, SY25 6QJ

Codi adeilad i'w ddefnyddio fel catri a gwaith cysylltiedig/Erection of a building for use as a cattery and associated works.

W05000382
A180138 Cais Llawn LLANDYSUL SPORTS & FITNESS CENTRE, OLD POST OFFICE, SA44 4QJ Addasiadau i ffenestri newydd, cladin a wal newydd i'r drychiad blaen yn lle'r adeilad presennol. Alterations to existing building entailing replacement windows, cladding and new wall to front elevation. Caniatawyd gydag Amodau
A180086 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio MAENUWCH, SY24 5NT

Dileu cymal 2 (3) - na chaiff yr annedd ei feddiannu heblaw gan berson a'i ddibynyddion sydd â bywydau o fewn radiws o 30 milltir i'r safle am y cyfnod o ddwy flynedd; cymal 2 (4), na ddylid gwerthu yr annedd i unrhyw berson dros 40 oed ac eithrio mewn amgylchiadau arbennig a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol; a chymal 2 (5) os bydd yr annedd sy'n cael ei etifeddu gan berson neu bersonau nad ydynt yn dod o fewn telerau cymalau (3) a (4) uchod, rhaid i'r tŷ fod ar gael i'w brynu, fodd bynnag, os digwydd rhywun sy'n etifeddu'r eiddo oddi wrth ei rieni a byw gyda hwy ar ddyddiad eu marwolaeth, ni ddylai'r cymal hwn fod yn gymwys, fodd bynnag, bydd y cytundeb yn berthnasol ar gyfer pob gwerthiant dilynol.


Removal of clause 2(3) - that the dwelling shall not be occupied other than by a person and his or her dependents who have lives within a radius of 30 miles of the premises for the period of two years ; clause 2(4), that the dwelling shall not be sold to any person over the age of 40 except in special circumstances approved by the local authority; and clause 2(5) in the event of the dwelling being inherited  by a person or persons who do not fall within the terms of clauses (3) and (4) above the dwelling shall be make available for purchase, however in the event of a person inheriting the property from his parents and living with them at the date of their death this clause should not apply however the agreement shall apply for all subsequent sales.

W05000392 Caniatawyd
A180133 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod STREET RECORD

Discharge condition 20 of planning permission A170803, boundary treatments.

W05000389 Caniatawyd
A180134 Cais Amlinellol Opposite Ty Newydd, SA44 4SS

Codi annedd. Erection of a dwelling.

Gwrthodwyd
A180129 Cais Llawn Council land to the South West of 12 Maes Llanio, SY23 4DJ Dymchwel bloc modurdy a chodi 3 annedd fforddiadwy.
Demolition of garage block and erection of 3 affordable houses.
A180131 Materion wedi'u gadw nol CRAIG Y DERI, SA44 4LR

Codi 5 annedd i gynnwys 2 fforddiadwy

Erection of 5 dwellings to include 2 affordable

Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A180132 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod STREET RECORD

Discharge condition 19 of planning permission A170803 - landscaping scheme

W05000389 Caniatawyd
A180135 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BIRCHGROVE, SY23 4AT

Discharge of condition 4 of planning permission A170653 (Scale Details).

W05000396 Caniatawyd
A180127 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BRYNLLWYD, SY23 4RD

Discharge of condition 12 of planning permission A170808 (Landscaping Plan).

W05000388 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180136 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BIRCHGROVE, SY23 4AT

Discharge of condition 6 of planning permission A170653 (Structural Details).

W05000396 Caniatawyd
A180137 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BIRCHGROVE, SY23 4AT

Discharge of condition 10 of planning permission A170653 (Photographic Survey).

W05000396 Caniatawyd
A180130 Cais Llawn BLAENWERN, SA45 9PG

Dymchwel arfaethedig ac annedd newydd. Proposed demolition and replacement dwelling.

W05000389
A180126 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BRYNLLWYD, SY23 4RD

Discharge of condition 10 of planning permission A170808 (Ecology Plan).

W05000388 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180125 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BRYNLLWYD, SY23 4RD

Discharge condition 8 of planning permission A170808 (Lighting Plan).

W05000388 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180123 Cais Adeilad Rhestredig SANTANDER, 1 Great Darkgate Street, SY23 1DE
Adnewyddu tu fewn i'r adeilad, darparu ffilm finyl ar ffenestri, gosod system awyru a  thrydanol newydd, arwyddion newydd.
Internal refurbishment, provision of vinyl film to windows, installation of new ventilation and electrical plant, new signage.
Caniatawyd gydag Amodau
A180128 Cais Llawn adjacent, SA48 7SF Codi tair annedd. Erection of three dwellings.
A180091 Diddymu/Amrywio Amod(au) Woodlands Holiday Village, SA45 9ST Amrywio amod A o 4179/5 chalets 40, 66, 70, 74 a 95 o 10 mis i 12 mis o ddeiliadaeth fel gwyliau yn unig.  Variation of condition A of 4179/5 chalets 40, 66, 70, 74 and 95 from 10 months to 12 months occupancy as holiday lets only. Caniatawyd
A180124 Caniatad Hysbyseb SANTANDER, 1 Great Darkgate Street, SY23 1DE

Arddangos arwyddion/Display of signage

Caniatawyd gydag Amodau
A180122 Cais Llawn 18, SA43 2EL Codi estyniad unllawr.
Erection of a single storey extension.
W05000358
A180123 Cais Adeilad Rhestredig SANTANDER, 1 Great Darkgate Street, SY23 1DE
Adnewyddu tu fewn i'r adeilad, darparu ffilm finyl ar ffenestri, gosod system awyru a  thrydanol newydd, arwyddion newydd.
Internal refurbishment, provision of vinyl film to windows, installation of new ventilation and electrical plant, new signage.
Caniatawyd gydag Amodau
A180100 Cais Llawn SHUKERS LAND ROVER LTD, SY23 3TL Codi estyniad a gwaith cysylltiedig.  Erection of an extension and associated works. W05000376
A180114 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 5 of planning permission A150325 re-pointing sample panel

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180098 Cais Llawn MYNACH CM CHAPEL, SY23 4QZ Mân newidiadau i'r Capel presennol, er mwyn hwyluso ei ddefnyddio fel neuadd gymunedol, ac estyniad i'r ochr a gwaith cysylltiedig.
Minor alterations to the existing Chapel, in order to facilitate it's use as a community hall, and an erection of an extension to the side to and associated works.
A180112 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 3 of planning permission A150325 sample of roof slate

Caniatawyd
A180116 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 7 of planning permission A150325 proposed internal wall and floor finishes

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180115 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 6 of planning permission A150325 photographic survey

Caniatawyd
A180113 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 4 of planning permission A150325 window and door drawings

A180118 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod PENGRAIG, SA44 5RL

Discharge condition 3 of planning permission A170713 Pollution prevention plan

W05000390 Caniatawyd
A180113 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 4 of planning permission A150325 window and door drawings

A180099 Cais Adeilad Rhestredig MYNACH CM CHAPEL, SY23 4QZ

Mân newidiadau i'r Capel presennol, er mwyn hwyluso ei ddefnyddio fel neuadd gymunedol, ac estyniad i'r ochr a gwaith cysylltiedig.
Minor alterations to the existing Chapel, in order to facilitate it's use as a community hall, and an extension to the side and associated works.

A180107 Diwygiad Ansylweddol DOLAWELON, SA44 4HW

Incorporate dormer windows to rear elevations

W05000379 Caniatawyd
A180072 Diddymu/Amrywio Amod(au) Y Stabl Fach, SA48 8RF

Amrywio amod 8 o ganiatâd cynllunio A150325 cyflwr llaith. Variation of condition 8 of planning permission A150325 dampness condition.

Caniatawyd gydag Amodau
A180106 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 7 of planning permission A150324 provide a copy of a licence issued by Natural Resources Wales

Caniatawyd
A180096 Cais Llawn MUSTARD SEED CAFE, 17, SA48 7DY Gosod ffliw echdynnu yn y gegin a man storio gwastraff.
Installation of kitchen extract flue and waste bin enclosure.
W05000373 Caniatawyd gydag Amodau
A180104 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 5 of planning permission A150324, re-pointing sample panel

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180105 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 6 of planning permission A150324, photographic survey

Caniatawyd
A180111 Cais Llawn Can y Gwynt, SA43 9EL

Codi 2 annedd  (pâr o dai semi arwahân) 

Erection of 2 dwellings  (a pair of semi-detached houses)

A180103 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 4 of planning permission A150324, window, door drawings

A180102 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Y Stabl Fach, SA48 8RF

Discharge condition 3 of planning permission A150324, sample of roof slate

Caniatawyd
A180093 Cais Deiliaid Tŷ FFYNNON HELYGEN, SA44 5QT
Adeiladu estyniad deulawr i'r ffermdy presennol i ddarparu cegin, ystafell fwyta a lolfa haul ar lefel y llawr isaf a dwy ystafell wely ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf. 
Construction of two storey extension to existing farmhouse to provide kitchen, dining room and conservatory at ground floor level and two bedrooms and bathroom at first floor level. 
W05000390 Caniatawyd gydag Amodau
A180185 Cais Llawn SAVANNAH, 27, SY23 2HN

Trosi ty gwestai i annedd preswyl a gwaith cysylltiedig.

Conversion of guest house into residential dwelling and associated work

W05000364
A180084 Diwygiad Ansylweddol 16, SA48 7DY

Amendment to plans to reduce rear porch

W05000373 Caniatawyd
A180080 Cais Llawn STREET RECORD

Defnyddio'r fangre fel lleoliad ar gyfer priodasau priodas a sifil a seremonïau a derbyniadau partneriaethau sifil

Use of the premises as a venue for wedding and civil marriages and civil partnerships ceremonies and receptions  

W05000388 Caniatawyd gydag Amodau
A180095 Cais Llawn Clarach Bay Caravan Park, SY23 3DT Estyniad i'r adeilad clwb yn yr iard bresennol i ffurfio mynediad ar y cyd i'r clwb, pwll nofio ac ardal chwarae meddal plant newydd. a chynyddu'r ardal fwyta i'r clwb. / Extension to the clubhouse building into the existing yard to form a joint access into the clubhouse, swimming pool and new children's soft play area. and increase the dining area to the clubhouse.
A180094 Cais Llawn PENLON FARM, SA38 9QU

Newid defnydd adeilad allanol i lety gwyliau.

Change of use of outbuilding into holiday accommodation.

W05000367 Tynnwyd yn ôl
A180089 Cais Llawn BRYNFFION, SY23 4AY

Codi annedd amaethyddol a ffurfio mynediad newydd i'r safle.

Erection of an agricultural dwelling and formation of new site access.

W05000396
A180090 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) BRYNGRANOD, SA40 9YS

Erection of an agricultural building for cattle feed and bedding

W05000386 Caniatâd ei angen
A180092 Cais Llawn ERW LLAWEN, SA44 5QU
Ail adeiladu adeiladau allanol presennol i ffurfio llety hanfodol i'r prif annedd - ail-gynnwys cais a gyfrifwyd A161017.
Replacement of existing dilapidated out-building(s) to form essential ancillary accommodation to main dwelling - resubmission of refused application A161017.

Caniatawyd gydag Amodau
A180088 Diddymu/Amrywio Amod(au) 38, SY23 3QR

Amrywio amod a 2 o ganiatâd cynllunio A150203 i ganiatáu estyn amser.Variation of condition 1 and 2 of planning permission A150203 to allow extension of time.

Caniatawyd gydag Amodau
A180081 Cais Llawn CO-OP SUPERMARKET, CO-OP SUPERMARKET, SA43 1HR

Newid defnydd o archfarchnad i Ganolfan Cristnogol Bywyd Newydd gyda gweithgareddau cysylltiedig.

Change of use from supermarket to Newlife Christian Centre with associated activities.

W05000361 Caniatawyd gydag Amodau
A180085 Cais Llawn ST MARYS HALL, SY23 2JD

Dymchwel tŷ presennol a chodi annedd

Demolition of existing house and erection of a dwelling

W05000364 Caniatawyd gydag Amodau
A180034 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod LLYS CERI, SA38 9NY

Discharge of condition 2 of planning permission A170737 - Surface Water Disposal.

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A180083 Cais Deiliaid Tŷ Gwynfryn Hall Mews, SY20 8PU Alterations and extension Caniatawyd gydag Amodau
A180070 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod GLANPAITH, SY23 4LU

Discharge of condition 3 of planning permission A170275 (photographic Survey)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180049 Cais Llawn GOETRE VILLA, SA48 8QJ Codi estyniad a newidiadu i'r annedd presennol ac ailosod ysguboriau presennol gyda dwy uned llety gwyliau.Erection of an extension and alterations to an existing dwelling and the replacement of existing barns with two holiday accommodation units. W05000381
A180071 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod GLANPAITH, SY23 4LU

Discharge of condition 5 of planning permission A170275 (Underpinning)

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180082 Cais Amlinellol CAPTAINS HOUSE, SY24 5LX

Codi annedd. Erection of a dwelling.

W05000368
A180076 Caniatad Hysbyseb SPECSAVERS, 30, SY23 1DE

Arddangos arwyddion/Display of signage,

W05000363 Caniatawyd gydag Amodau
A180078 Diddymu/Amrywio Amod(au) CWM DERW, GLASDIR, SY23 4JT

Tynnu amodau 2 a 3 o benderfyniad A040695 i alluogi defnyddio bwthyn fel llety parhaol

Removal of conditions 2 and 3 of decision A040695 to enable use of cottage as permanent accommodation

A180073 Cais Llawn DOLAU INN, SA45 9NT Newid defnydd o Ddosbarth A3 (Sefydliad Yfed) i Ddosbarth C1 (Gwesty) arfaethedig. Change of use from Class A3 (Drinking Establishment) to a proposed Class C1 (Hotel). W05000389 Caniatawyd gydag Amodau
A180074 Diwygiad Ansylweddol 1, BRO CRANOG, SA44 6RJ

Amended drawings

W05000390 Caniatawyd
A180075 Cais Llawn RHEIDOL STORES HOUSE, SY23 1RR

Dymchwel estyniadau presenol. Codi estyniad a newidiadau i ddarparu 3 uned / fflat hunangynhwysol / Demolition of existing rear extensions.  Alteration and  erection of extension to provide 3 self contained units/flats

W05000365
A180067 Cais Llawn Y POPTY, 41, SY23 2AE Newid arfaethedig arfaethedig o loriau cyntaf, ail a thrydydd i mewn i 3 lety preswyl. / Proposed change of use of first, second and third floors into 3 residential accommodation. W05000363
A180054 Cais Llawn Fron Farm , SY23 3LT Codi annedd gyda chyfleusterau hamdden preifat a meysydd parcio cysylltiedig. Erection of a dwelling  with associated private amenity and car parking facilities.
A180069 Cais Llawn 19, SY23 2LJ Newid defnydd o A1 (siop) i A3 (bwyd a diod). Change of use from A1 (shop) to A3 (food and drink). W05000363 Caniatawyd gydag Amodau
A180068 Cais Amlinellol Land adjacent to Pendorlan., SY23 3EZ Codi annedd.Erection of dwelling.
A180068 Cais Amlinellol Land adjacent to Pendorlan., SY23 3EZ Codi annedd.Erection of dwelling.
A180064 Diddymu/Amrywio Amod(au) DOLCNIW, SY23 3LN

Tynnu amod 4 o gais A041027 (Codi estyniadau) i'w ddefnyddio fel lle byw fel rhan o Dolcniw. / Removal of condition 4 of application A041027 (Erection of extensions)  to be used as living accommodation as part of Dolcniw.

W05000388 Caniatawyd gydag Amodau
A180059 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan SA43 1PR

Discharge of condition 4 - Access and access road to be constructed in accordance with drawing - CD747-02

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180057 Diddymu/Amrywio Amod(au) CEFN ESGAIR ONNEN, SA47 0NT

Mixed Use Redevelopment-

A) Conversion of 1no barn to Guest House, 1no barn to Holiday Cottage, associated change of use from agricultural to tourism and ancillary works including new access.

B) Change of use of remaining land and outbuilding to commercial equestrian use using existing access. 

W05000374 Caniatawyd gydag Amodau
A180061 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod CNWCYWYLAN, SA43 1PR

Rhyddhau amod 6 - Rhaid gosod a llunio mynediad i'r plot yn unol â Chynllun nodweddiadol Rhif 1 a osodwyd yn ôl o'i gymharu â cherbydffordd 4.8m ac ymyl 1m cyn cychwyn ar ddatblygiad ar adeiladu'r tŷ annedd / Discharge of condition 6 - Plot access shall be laid out and constructed in accordance with typical Layout No1 set back relative to a 4.8m carriageway and 1m verge prior to commencement of development on the construction of the dwellinghouse

W05000391 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180062 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod JUMARO , SA43 1PP

Rhyddhau amod 8 - Rhaid darparu ar gyfer parcio a throi cerbydau yn unol â'r Arolwg a'r Cynllun Safle Arfaethedig (Lluniadu CD47-02) cyn cychwyn ar adeiladu'r tŷ annedd / Discharge of condition 8 - Provision shall be made for parking and turning of vehicles in accordance with Survey & Proposed Site Plan (Drawing CD47-02) prior of commencement on the construction of the dwellinghouse

Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180060 Cais Deiliaid Tŷ LLWYNCELYN, SA43 1RS

Codi Porth car, Sied arddio a Ystafell Wydr 

Erection of Carport, Potting Shed and Greenhouse


W05000358 Caniatawyd gydag Amodau
A180065 Diwygiad Ansylweddol BRYNHAWK, SA45 9SB

Change the flat roof with atrium to a slated pitched roof with velux

W05000389 Caniatawyd
A180055 Cais Deiliaid Tŷ GWYNFA, SY23 4JY

Dymchwel y ty dŷ a chodi estyniad deulawr i'r annedd  /  Demolition of outhouse and erection of two storey extension to dwelling

W05000396 Caniatawyd gydag Amodau
A180004 Cais Llawn PANTYCELYN HALL OF RESIDENCE, SY23 3BX

Gwaith adfer allanol (waliau a tho), codi derbynfa newydd, ehangu ffordd fynediad a darparu man troi,

External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access road and provision of turning area.

W05000362
A180001 Cais Adeilad Rhestredig PANTYCELYN HALL OF RESIDENCE, SY23 3BX

Gwaith adfer allanol (waliau a tho), codi derbynfa newydd, ehangu ffordd fynediad a darparu man troi.  

External restoration works (walls and roof), erection of new reception, widening of access road and provision of turning area.

W05000362 Caniatawyd gydag Amodau
A180053 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon PLAS PLWCA, SY23 3NB

Cadarnhad bod y gwaith i'r estyniad yn gyfreithlon. Confirmation that the works to the extension are lawful.

W05000388 Caniatawyd y Tystysgrif
A180035 Cais Llawn NANTSIDYLL, SA48 7RJ

Newid a throsi adeilad allanol traddodiadol segur yn 2 uned llety gwyliau.

Proposed change of use and conversion of redundant traditional outbuilding into 2 units of holiday accommodation. 

W05000374 Caniatawyd gydag Amodau
A180014 Cais Amlinellol McEwans Field (adjacent to Manod)

Codi ty a garej/gweithdy.

Erection of dwelling and garage/workshop

A180027 Cais Adeilad Rhestredig 35, SA43 1HE Adnewyddu'r to llechi presennol a gwaith atgyweirio cysylltiedig (fflachiadau plwm, gwteri, fascias ac ati)Replacement of existing slate roof & associated repairing works (lead flashings apron, gutters, fascia & etc.) W05000361 Caniatâd wedi ei roi
A180051 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Aberystwyth Football Club, Park Avenue

Erection of a mix of social rented and intermediate rented apartments.

Caniatawyd
A180051 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Aberystwyth Football Club, Park Avenue

Erection of a mix of social rented and intermediate rented apartments.

Caniatawyd
A180052 Cais Llawn NANTSIDYLL, SA48 7RJ

Newid a throsi adeilad allanol traddodiadol segur yn 2 uned llety gwyliau.

Proposed Change of Use and Conversion of Redundant Traditional Outbuilding to 2 units of Holiday Accommodation.

W05000374 Caniatawyd gydag Amodau
A180048 Cais Deiliaid Tŷ GYRLAIS, 6, SY23 3SF Infill and extension to the rear of a terraced dwellinghouse. W05000376 Caniatawyd gydag Amodau
A180046 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Llether Farm, SY25 8PG

Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes for the Home Office (overall structure height 16.3m to top of antennas) on land at Llether Farm (Forestry Land), Tregaron, Ceredigion, SY25 8PG (NGR: 272537,253883). The proposal also involves the installation of a foul weather enclosure (2660x2160x2800mm) accommodating the Home Office equipment cabinets; 1No electrical meter cabinet; 1No generator and 1No 1200mm satellite dish on a 2.6m high support pole within a 10mx10m compound surrounded by a 2.4m high mesh fence.

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A180048 Cais Deiliaid Tŷ GYRLAIS, 6, SY23 3SF Infill and extension to the rear of a terraced dwellinghouse. W05000376 Caniatawyd gydag Amodau
A180037 Cais Llawn PENWERNFAWR, SA38 9PG

Adeiladu morlyn slyri amaethyddol ar gyfer y fuches laeth.

Construction of agricultural slurry lagoon for dairy herd. 

W05000367 Caniatawyd gydag Amodau
A180047 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BANC Y FELIN, SY24 5EE Discharge of Conditions 3 & 4. Approval of Materials W05000370 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A171063 Materion wedi'u gadw nol rear of Trenchard Estate, Parcllyn, Aberporth, Datblygiad preswyl 21 annedd Residential development 21 dwellings
A180047 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BANC Y FELIN, SY24 5EE Discharge of Conditions 3 & 4. Approval of Materials W05000370 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A180030 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod BANC Y FELIN, SY24 5EE

Estyniadiadau a newidiadau gan gynnwys y llawr cyntaf, dymchwel modurdy a gwaith cysylltiedig

Extensions and alterations to to include first floor, demolition of garage and associated works

W05000370
A180038 Cais Llawn RHOSGOCH, SY23 4QT Proposed construction of 2No holiday accommodation tree houses, upgrading of the existing access track and new section of new track, new parking area and new foul treatment works.
A180040 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 12 (Dwr Arwyneb) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 12 (Surface Water) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 

Caniatawyd
A180043 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 13 (Dwr Arwyneb) o ganiatad cynllunio A170123 - Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 13 (Surface Water) of planning permission A170123 - Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works.

Caniatawyd
A180041 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 15 (Tirlunio) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 15 (Landscaping) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 

Caniatawyd
A180044 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 16 (Tirlunio) o ganiatad cynllunio A170123 -  Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 16 (Landscaping) of planning permission A170123 -  Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works

Caniatawyd
A180015 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 3 (Sampl Llechen) o ganiatad cynllunio A170123 - Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig

Discharge of Condition 3 (Slate Sample) of planning permission A170123 - Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works

Caniatawyd
A180042 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 7 (Archaeoleg) o ganiatad cynllunio A170123 - Dymchwel stor adfeiliedig ac ystafell amlbwrpas, ac estyniad cefn i'r adeilad presennol, newid mewnol (6 uned ychwanegol) a gwaith cysylltiedig

Discharge of Condition 7 (Archaeology) of planning permission A170123 - Demolition of derelict store and utility room; and extension to the existing on rear; internal alteration (additional 6 units); and associated works

Cymeradwyo'n rhannol
A180017 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 3 (Sampl Llechen) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 3 (Slate Sample) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 
Caniatawyd
A180045 Cais Llawn KINGS ARMS PUBLIC HOUSE, SA44 4DL

Rhannu'r adeilad yn ddwy uned a gwaith cysylltiedig. (Uned ychwanegol - Bwyty a Llety Rheolwr uwchben)


Divide building into two units and associated works. (Additional unit - Restaurant & Manager's accommodation above)

W05000379 Caniatawyd gydag Amodau
A180039 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod THE ELMS, SA43 1BU

Gollwng amod 6 (Archaeoleg) o ganiatad cynllunio A170125 - Estyniad i annedd segur, newidiadau mewol i greu 4 uned a gwaith cysylltiedig.

Discharge of Condition 6 (Archaeology) of planning permission A170125 - Extension to existing redundant dwelling; internal alterations to create 4 units and associated works. 

Cymeradwyo'n rhannol
A180033 Cais Llawn Shukers Land Rover Ltd, SY23 3TL

Codi estyniad unllawr ar gyfer gwerthu ceir yn unig ac ardal arddangos cerbydau cysylltiedig a pharcio i gwsmeriaid.

Erection of a single storey Car Sales only building and associated vehicle display and customer parking.

A171088 Cais Llawn GWYNFRYN, SY23 5BY

Addasiadau ac estyniadau i gynnwys ffurfio mynediad, llety gwyliau a throsi modurdy i ofod hamdden.
Alterations and extensions to include formation of access, holiday let and  conversion of garage into recreational space.

W05000385
A180008 Cais Amlinellol CILGYNLLE FAWR, SA45 9SQ

Ty Newydd / New Dwelling

W05000389
A180036 Cais Llawn MOYDDYN FAWR, SA40 9TL

Codi adeilad amaethyddol ar y sied bresennol, ailosod rhan o'r sied bresennol. Adeilad i'w ddefnyddio ar gyfer da byw ar wely gwellt.

Erection of an agricultural building onto on existing shed, part replacement of existing shed. Building to be used for housing livestock on straw bedding. 

Caniatawyd gydag Amodau
A180031 Diddymu/Amrywio Amod(au) CWMDERI, SA44 6QG

Diddymu Amodau 17 ac 20 o 930720 ac Amod 2 o ganiatad cynllunio A001163 (amod meddiant).

Removal of Condition 17 and 20 of 930720 and Condition 2 of planning permission A001163 (occupancy condition).

W05000390
A171098 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Daear ym Mharcllyn, Aberporth / Land at Parcllyn, Aberporth Modification of S106 agreement to change the phasing of the approved development. To allow 3 no. open market dwelling to be built before building 2 no. affordable then build a further 2 no. open market. 
A180028 Cais Deiliaid Tŷ YR ANFIL GWENLLI, SA44 6JJ Estyniad ac Addasiadau Extension and Alterations Caniatawyd gydag Amodau
A180029 Materion wedi'u gadw nol Plot 5, Clos Llwynpiod, Ferwig Road, Cardigan

Codi Annedd (Materion wedi eu neilltuo)

Erection of Dwelling (Reserved Matters)

Caniatawyd gydag Amodau
A180032 Diddymu/Amrywio Amod(au) CENTRAL GARAGE, SA48 7JR

Tynnu Amod rhif 3 o gais rhif A170195 - Cynllun Mynediad.

Removal of Condition 3 of application number A170195 - Access Layout

W05000386
A180024 Cais Deiliaid Tŷ BRODEG, SA48 8NQ Chalet newydd am lety gorlenwi i'r brif dŷ. Ailosod y tanc septig presennol gyda gwaith trin budr newydd / Replacement  chalet for overspill accommodation to the main house. Replacing the existing septic tank with a new foul treatment works W05000383 Caniatawyd gydag Amodau
A180025 Cais Llawn THE SHACK, SA43 2DA

Atgyweirio a gwella y gweithdy pren a'r siediau storio presennol. 

Proposed repair and improvement of existing timber workshop and storage sheds. 


W05000358 Caniatawyd gydag Amodau
A180026 Diddymu/Amrywio Amod(au) PLAS GOGERDDAN, SY23 3EB

Cynlluniau diwygiedig, datganiad draenio wedi'i ddiweddaru, drafftiau wedi'u diweddaru a manylion y ddarpariaeth ystlumod / adar ar cais A161170 (Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu Cyfleusterau Campws Arloesedd a Menter tair llawr (AIEC) a gwaith cysylltiedig / 

Revised plans, updated drainage statement, updated drawings and details of bat/bird  provision of application A161170 (Demolition of existing buildings and construction of a three storey Innovation and Enterprise Campus Facility (AIEC) and associated works)

W05000393 Caniatawyd gydag Amodau
A180023 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon PENCNWC HOLIDAY PARK, SA44 6NL

Defnydd o'r safle ar gyfer safleoedd carafannau teithiol ym Mharc Gwyliau Pencnwc. 

Use as site for touring caravan pitches within the existing Pencnwc Holiday Par

Caniatawyd y Tystysgrif
A180021 Cais Llawn CYMERAU FARM, SY20 8TF

Gwaredu y cwlfert presennol, newid llethrau cefn i ongl ddiogel, llunio wal sy'n cynnwys basgedi gabion i warchod polyn trydan a gwaith cysylltiedig / Removal of existing culvert, batter back side slopes to a safe angle, construct a wall consisting of gabion baskets to protect an electricity pole and associated works

W05000370
A171094 Cais Deiliaid Tŷ GREATREE, SA44 6RP

Estyniad i ffurfio ystafell wely ac ystafell ymolchi ac ychydig o waith mewnol

Extension to form additional bedroom and wet room and some internal re-configuration works

Caniatawyd
A180022 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon PENCNWC HOLIDAY PARK, SA44 6NL

Defnydd o'r safle ar gyfer safleoedd carafannau teithiol ym Mharc Gwyliau Pencnwc. 

Use of site for touring caravan pitches within the existing Pencnwc Holiday Park.

Caniatawyd y Tystysgrif
A171063 Materion wedi'u gadw nol rear of Trenchard Estate, Parcllyn, Aberporth, Datblygiad preswyl 21 annedd Residential development 21 dwellings
A180020 Cais Llawn BERWYN, SY23 4PU

Estyniad ac addasiadau i annedd (gan gynnwys dymchwel ystafell ddefnyddiol) / Extension and alterations to dwelling (including demolition of utility room)

W05000380 Caniatawyd gydag Amodau
A180019 Cais Deiliaid Tŷ MEIRION, SY24 5HY Dymchwel cyfleusterau, ystafell ymolchi, storfa a modurdy presennol. Adeiladu estyniad newydd gan gynnwys cyfleustodau, ystafell ymolchi, ystafell wely, ystafell wely ac astudio newydd Ail-fodelu llawr gwaelod y tŷ presennol / Demolition of existing utility, bathroom, store and garage. Build new extension including new utility, bathroom, sum-room, bedroom and study Re-model ground floor of existing house. W05000368 Caniatawyd gydag Amodau
A180018 Cais Deiliaid Tŷ 17, SY23 3PT

Estyniad deulawr arfaethedig i'r annedd, ac addasiad i fynediad i ddarparu parcio ychwanegol oddi ar y ffordd / Proposed two-storey extension to dwelling, and alteration to access to provide additional off-road parking

W05000372 Caniatawyd gydag Amodau
A171095 Cais Llawn Bryntirion, Brynhoffnant

Codi un anedd fforddiadwy

Erection of one affordable dwelling

A180012 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cerrig farm land - land south of Nantegryd and Cwmtegryd (Cerrig Farm land)

Erection of a polytunnel for market gardening

Gwrthodwyd
A180012 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cerrig farm land - land south of Nantegryd and Cwmtegryd (Cerrig Farm land)

Erection of a polytunnel for market gardening

Gwrthodwyd
A171099 Cais Llawn Allt Cefn Ffynnon, Llanarth

Datblygiad Un Blaned sef un annedd ddi-garbon, effaith isel. 

A One Planet development consisting of one low impact, zero carbon dwelling.

A171096 Cais Llawn TAL Y WERN, SA43 2RL

Codi ty 3 ystafell wely gyda garage

Erection of a 3 bedroom bungalow with integral garage

Caniatawyd gydag Amodau
A180010 Cais Llawn National Library of Wales, SY23 3BU

Codi tanc dwr, tai pwmp a chaead ffens cysylltiedig / Erection of a water tank, pump housing and associated fenced enclosure

Caniatawyd gydag Amodau
A180002 Cais Adeilad Rhestredig NATIONAL LIBRARY OF WALES, SY23 3BU Erection of a water tank, pump housing and associated fence enclosure. W05000362 Caniatawyd gydag Amodau
A180009 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tywi North

Maintenance of existing forest road network for harvesting operations

A180007 Diwygiad Ansylweddol YSGOL GYNRADD GLYNARTHEN, SA44 6NX (none) Caniatawyd
A180006 Cais Adeilad Rhestredig NATIONAL LIBRARY OF WALES, SY23 3BU

Addasiadau i'r adeilad storio llyfrau presennol (Stac Lyfrau 1 - Gogledd); i gynnwys gosod system newydd ar gyfer llethu tân sy'n defnyddio anwedd dŵr, ac uwchraddio'r drysau tân gwreiddiol yn ogystal â rhai drysau tân modern.

Alterations to existing book storage building (Bookstack 1 - North); to include the installation of a new water mist suppression system, and the upgrade of existing original fire doors as well as the replacement of some modern pattern fire doors.

W05000362 Caniatawyd gydag Amodau
A180005 Cais Deiliaid Tŷ 15, SA45 9PJ

Ffenestri 'Dormer' newydd i du blaen a chefn y ty, to newydd i'r cefn ac addasiadau. 

Proposed dormers to front and rear elevations, new roof to rear elevation and alterations. 

W05000389 Caniatawyd gydag Amodau
A171091 Diwygiad Ansylweddol Dworek, SA44 6PX

Condition 3 to be changed to "Prior to roof slating works being carried out samples of the slates to be submitted for approval"

Gwrthodwyd
A180003 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) PYLLAUR BRYN, SA44 4QA

Steel Portal Frame Building

W05000369 Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170980 Cais Llawn Dolawelon, Gilfach Road, Llandysul., SA44 4HW Estyniad ac addasiadau Extension and alterations Caniatawyd gydag Amodau
A180058 Cais Deiliaid Tŷ GWEL AFON, SY24 5ND
Estyniad Dau Stor/Two Storey extension
W05000368 Caniatawyd gydag Amodau
A171092 Cais Llawn FFYNNONBEDR PRIMARY SCHOOL, SA48 7EF

Dymchwel adeiladau Ysgol a chodi 20 anheddau preswyl fforddiadwy â pharcio cysylltiedig, tirweddu a gwaith atodol

Demolition of School buildings and erection of 20 affordable residential dwellings with associated parking, landscaping and ancillary works

W05000373 Gwrthodwyd
A171097 Cais Adeilad Rhestredig PANTYCELYN HALL OF RESIDENCE, SY23 3BX Ail-fodelu mewnol i ddarparu ystafelloedd gwely en-suite, mannau dysgu, mannau hyblyg, swyddfeydd, ardaloedd ategol a llety ffreutur i fyfyrwyr. / Internal re-modelling   to provide en-suite bedrooms, learning spaces, flexible spaces, offices, ancillary areas and refectory accommodation for students. 

W05000362 Caniatawyd gydag Amodau
A171084 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) BRYN CEIRO, SY23 3LB

Gosod mast dellt 15m o uchder ar sail concrid sy'n cynnwys antenau 3No a seigiau trawsyrru 2No 600mm Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A171093 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) LLONYDDWCH, SY23 5NJ

Upgrading of track to facility extraction of timber

W05000381 Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A171083 Cais Deiliaid Tŷ 6, SA45 9QB Single storey rear extension and 1st floor side/rear extension W05000389 Caniatawyd gydag Amodau
A171053 Cais Llawn PANT Y BUTLER, SA43 2LL Codi annedd newydd Erection of a replacement dwelling W05000391 Caniatawyd gydag Amodau
A171046 Cais Llawn 125 & 126 Woodlands Park, Gilfachreda, New Quay, SA45 9TH Amrywio amod A o ganiatâd cynllunio 4179/5 - Deiliadaeth 10 mis i ddeiliad 12 mis Variation of condition A of planning permission 4179/5 - 10 month occupancy to 12 month occupancy Approved (with Conditions)
A171002 Cais Llawn Ger-y-Wydden, Pontgarreg, Llandysul., SA44 6AH Codi estyniad, garej a charport. Erection of an extension, garage and carport. Approved (with Conditions)
A171090 Diwygiad Ansylweddol TY HIR, SA48 8JX

Change finishes from rendered to larch cladding

W05000373 Caniatawyd
A171046 Cais Llawn 125 & 126 Woodlands Park, Gilfachreda, New Quay, SA45 9TH Amrywio amod A o ganiatâd cynllunio 4179/5 - Deiliadaeth 10 mis i ddeiliad 12 mis Variation of condition A of planning permission 4179/5 - 10 month occupancy to 12 month occupancy Approved (with Conditions)
A171089 Diwygiad Ansylweddol PENBRYNRODYN COTTAGE, SY23 3SU

Newidiadau i lefelau / adrannau a gosod gabions llawn carreg Changes to levels/sections and installation of stone filled gabions 

W05000375
A171008 Cais Llawn Blaenglowon Fach, Talgarreg, SA44 4ET Adeiladu to dros iard casglu a man trin da godro Works to construct roof over dairy collecting yard and handling area Approved (with Conditions)
A171082 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) RHOSYRHIW, SY25 6DX

Installation of a 15m high lattice mast on a concrete base accommodating 3No antennas and 2No 600mm transmission dishes for the Home Office

Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A171000 Cais Llawn Ger y Nant, Gorrig Road, Pentrellwyn, Llandysul., SA44 4LG Sied storio ar gyfer gweithfeydd a pheiriannau a gwaith cynnal ysgafn ar raddfa fach. Storage shed for small-scale plant & machinery and light maintenance activities. Approved (with Conditions)
A171075 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn yr Odyn, SY23 4JJ Discharge condition 3 planning appeal decision APP/D6820/A/16/3160580 (details of materials) Caniatawyd
A171076 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn yr Odyn, SY23 4JJ Discharge condition 4 planning appeal decision APP/D6820/A/16/3160580 (Details of means of access and parking and turning) Caniatawyd
A171077 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryn yr Odyn, SY23 4JJ Discharge condition 6 planning appeal decision APP/D6820/A/16/3160580 (position, height, design and materials of boundary treatments) Caniatawyd
A171065 Diwygiad Ansylweddol SARNAU PARK, SA44 6QS Diwygiad i amod 10 (samplau waliau cerrig) a chaniatâd cynllunio cyflwr 12 (samplau o lechi) A041583. Amendment to condition 10 (stone walling samples) and condition 12 (samples of slate) planning permission A041583. W05000390 Gwrthodwyd
A171070 Cais Llawn Plots 6-9 Cae’r Felin, Llanrhystud, Aberystwyth., SA44 4SY Codi 4 annedd i gynnwys 1 fforddiadwy. Erection of 4 dwellings to include 1 affordable.
A171030 Diwygiad Ansylweddol GER Y WYDDEN, SA44 6AS Minor amendment to planning permission A050916 (Amended drawing) W05000390 Caniatawyd
A171068 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bwlch Castell, Cilcennin, SY25 6AD Erection of agricultural storage shed - machinery, hay and straw Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A171079 Trydan-Ym/ Electricity cons Felin, Pontfaen, Llangwyryfon, Aberystwyth, LL14 4DU Electricity lines Caniatawyd
A171001 Cais Llawn The Bryn, North Road, Lampeter, SA48 7HZ Newid defnydd o swyddfa i breswyl Change of use from office to residential
A171027 Cais Adeilad Rhestredig Commercial Inn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8RF Newid Defnydd o'r presenol er mwyn creu cyfanswm o 4 uned byw (sef 2 yn ychwanegol at y ddau presenol), ynghyd a newidiadau mewnol a man newidiadau allanol er mwyn caniatau hynny. Change of use to create two further residential units with internal and external alterations (four units in total).
A171026 Cais Llawn Commercial Inn, Cilcennin, Llanbedr Pont Steffan, SA48 8RF Newid Defnydd o'r presenol er mwyn creu cyfanswm o 4 uned byw (sef 2 yn ychwanegol at y ddau presenol), ynghyd a newidiadau mewnol a man newidiadau allanol er mwyn caniatau hynny. Change of use to create two further residential units with internal and external alterations (four units in total).
A171061 Cais Llawn 11 Cefn Llan Science Park, Aberystwyth., SY23 3AH Variation of condition on planning permission A170151 approved plans Caniatawyd gydag Amodau
A171047 Diwygiad Ansylweddol Plot 31 Glanarberth Estate, Cardigan., SA43 3AG Addasiad i newidiadau lleoli a dylunio (Cais cynllunio A020623) Adjustment to siting and design changes(Planning application A020623) Caniatawyd
A171051 Diwygiad Ansylweddol Penrhos, Llanrhystud, RG18 0UX Minor amendment to planning permission A160086 (revised design) Caniatawyd
A171072 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land adj. to Hengoed, Bontgoch, Talybont, Aberystwyth., SY24 5DP Discharge condition 3 of planning permission A170734 (schedule of materials and finishes) Caniatawyd
A171071 Cais Llawn Plot 3, Cae'r Felin, adjacent to Maes Carrog, Llanrhystud, SA44 4SY Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A110146 (Dyluniad a lleoliad diwygiedig) Variation of condition 2 of planning permission A110146 (Revised design & siting)
A171036 Cais Llawn Coed Alltgoch and land, Llanddewi Brefi, SY25 6RZ Datblygiad un blaned gan gynnwys codi annedd di-garbon / One planet development including erection of a zero carbon dwelling
A170979 Section 63 (Retention) Cartrefle, Pennant, Llanon., SY23 5PB Retention of storage/hobby shed for use as storage and maintenance of vintage vehicles. Caniatawyd gydag Amodau
A171057 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Allt Olmarch, Dark Lane, Llangybi, Lampeter., SA48 8NG Erection of agricultural shed Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A171066 Cais Llawn Allt y Dyffryn, Tresaith, Cardigan, SA44 6RS Codi estyniad cefn isaf ar y llawr gwaelod gyda lolfa haul/orendy newydd dros y llawr gwaelod uchaf a dormer yn y cefn gyda balconi bach Erection of lower ground floor rear extension with replacement conservatory/orangery over at upper ground floor level and dormer in rear roof with small balcony Caniatawyd gydag Amodau
A171055 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Parc Meurig, Abermeurig, GU6 7QU Use as dwelling house. Caniatawyd y Tystysgrif
A171042 Cais Llawn Pantyronnen, Aberarth, Aberaeron., SA46 0LA Change of use of granary into holiday let
A171059 Materion wedi'u gadw nol Plot 4 Gotrel Farm, Ferwig Road, Cardigan., SA43 1PS Codi ty Erection of a dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A171060 Cais Llawn 11 Dolypandy, Capel Bangor, Aberystwyth., SY23 3LY Addasiadau a chodi estyniadau Alterations and erection of extensions Caniatawyd gydag Amodau
A171062 Cais Llawn Ffynnonwen, Capel Bangor, Aberystwyth, CF64 5UJ Codi estyniad unllawr Erection of a single storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A171049 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 4 Lon Llewelyn, Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3TP Erection of a conservatory and extension of utility room. Caniatawyd y Tystysgrif
A171064 Cais Llawn 1 Heol y Mynydd, Beulah, SA38 9QF Dymchwel adeilad a chodi estyniad cefn a phorth blaen / Demolition of building and erection of rear extension and front porch Caniatawyd gydag Amodau
A171050 Cais Amlinellol Adj to Heol Y Felin, Penparc, Cardigan., Codi ty. Erection of a dwelling. Gwrthodwyd
A171058 Diwygiad Ansylweddol 18 Pen y Cei, Felin-y-Mor Road, Aberystwyth, SY23 1BS Minor amendment to planning permission A160685 (Fenestration to South East Elevation)
A171048 Diwygiad Ansylweddol The Barn, Ffynnon Gloch Farm, Llanarth, SA47 0NJ Minor amendment to condition 15 of planning permission A090744 (Removal of permitted development rights) Gwrthodwyd
A171054 Cais Llawn Waun Fach, Cwmcou, Newcastle Emlyn., SA38 9PE Addasiadau ac estyniad Alterations and extension Caniatawyd gydag Amodau
A171007 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Flat 3, The Railway Steps, Station Road, Tregaron, SY25 6HX Certificate of Lawfulness for use as dwelling in excess of 10 years
A170950 Cais Adeilad Rhestredig Troedrhiw Fawr, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad ochr dau lawr, ail-doi a gwelliannau mewnol ac addasiadau Erection of two storey side extension, re-roofing and internal improvements and alterations Caniatawyd gydag Amodau
A171041 Cais Adeilad Rhestredig National Library of Wales, Penglais, Aberystwyth, SY23 3BU Addasiadau I'r adeilad storio llyfrau presennol (Stac llyfrau 1 - Gogledd); I gynnwys symud lloriau llwyfan asbestos ac ailosod lloriau newyd ynghyd â gwaith trydanol cysylltiedig. Alterations to existing book storage building (Bookstack 1 - North); to include removal of asbestos platform floors and replacement with new flooring and finish, along with associated electrical works. Caniatawyd gydag Amodau
A171031 Cais Llawn Pyllaur Bryn, Rhydowen, Llandysul., SA44 4QA Dileu ty presennol a chodi annedd ar leoliad ar wahân. Remove existing dwelling and erection of a dwelling on a separate location. Approved (with Conditions)
A171033 Cais Llawn Land opposite Cysgod y Coed, Blaenpennal, Aberystwyth., SY23 4TW Ffurfio mynediad maes amaethyddol Formation of agricultural field access Caniatawyd gydag Amodau
A170988 Cais Adeilad Rhestredig The Beudy, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SA48 7HZ Newid defnydd parlwr godro segur i ddefnydd swyddfa gyda gwaith trin carthffosiaeth newydd Change of use of redundant milking parlour to office use with new packaged sewage treatment plant Caniatawyd gydag Amodau
A171022 Cais Llawn Pantglas, Cellan, Lampeter, SA488JD Demolition of 5 outbuildings and erection of a multi purpose barn for storage of agricultural machinery, workshop and for storage of wood, bales and feedstuffs Caniatawyd
A170987 Cais Llawn The Beudy, Mynachlog Fawr, Pontrhydfendigaid, SA48 7HZ Newid defnydd parlwr godro segur i ddefnydd swyddfa gyda gwaith trin carthffosiaeth newydd Change of use of redundant milking parlour to office use with new packaged sewage treatment plant Caniatawyd gydag Amodau
A171016 Cais Amlinellol Aelybryn, Bronant, Aberystwyth., SY23 4TG Codi dau annedd Erection of two dwellings
A171040 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ynysgoch Fach,Bronant., SY23 4TQ Discharge condition 3 of planning permission A170519 (sample of slate) Discharged
A171043 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron., SY25 6TN Discharge condition 3 from planning permission A170613 (materials/finishes) Caniatawyd
A170957 Cais Adeilad Rhestredig Royal Oak, 38 High Street, Lampeter., SA48 7BB Newidiadau mewnol i'r llawr cyntaf a'r ail lawr Internal alterations to first and second floors
A171044 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TN Discharge condition 5 of planning permission A170613 (scheme of landscaping) Caniatawyd
A171003 Cais Llawn Aberarthen, Glynarthen, Llandysul, CF3 0EW Dymchwel adeilad presennol a storio / gweithdy domestig newydd ar yr un safle. Demolition of existing building and replacement domestic storage/workshop on same site. Caniatawyd gydag Amodau
A171024 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Nantcoy, Bethania, Llanon., SY23 5NJ Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A171015 Cais Llawn Maesteg, Bronant, Tregaron., Sy25 6LT Mynediad newydd ac ymestyn cwrtil New access and extension of curtilage Caniatawyd gydag Amodau
A171025 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Penglanowen Farm, Dyffryn Paith, Aberystwyth, ST23 4EU Erection of an agricultural shed for storage of farm machinery and animal feeds Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A171039 Cais Llawn Taliesin Court, Lampeter, CV2 2TX Adeiladu ramp mynediad i fferyllfa Construction of access ramp to pharmacy premises Caniatawyd gydag Amodau
A171038 Cais Llawn Plot 2, Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul, SA38 9DA Codi byngalo Erection of a bungalow Caniatawyd gydag Amodau
A171035 Cais Llawn MACHLUD TEIFI, SA38 9NP Codi estyniad llawr cyntaf uwchlaw'r modurdy presennol Erection of first floor extension above existing garage W05000377 Approved (with Conditions)
A171028 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Penderllwyn-Goch, Tynygraig, Ystrad Meurig, SY25 6AQ, SY25 6AQ Codi sied amaethyddol i storio bwyd anifeiliaid / Erection of agricultural building for storage of feed for animals Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A171006 Section 63 (Retention) Bidaren, Cilcennin, Lampeter., SA48 8RL Cais ôl-weithredol ar gyfer symud rhan o wrychoedd ac ail-leoli gatiau i fynedfeydd presennol. Retrospective application for the removal of a section of hedgerow and re-positioning of gates to existing accesses. Caniatawyd gydag Amodau
A170929 Cais Llawn Land Near Pwllpridd, Lledrod, SY23 4HZ Codi uned ieir ofednod i ddarparu ar gyfer 16,000 o (cynhyrchu wyau) ynghyd â biniau bwyd anifeiliaid , mynediad mewnol i'r fferm a gwaith cysylltiedig. Erection of a poultry unit to accommodate 16,000 free range chickens (egg production) together with associated feed bins, internal farm access and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A171029 Diwygiad Ansylweddol Maesydderwen, Llanarth, Aberaeron, SA47 0PU Minor amendment to planning permission A140358 (amended drawings) Caniatawyd
A171034 Cais Llawn Rhiwlas Uchaf, Cilcennin, Lampeter., SA48 8RT Codi sied amaethyddol a gwaith cysylltiedig. Erection of agricultural shed and associated works. Caniatawyd gydag Amodau
A171020 Cais Llawn Ffynnondwrgi Fach, Cwm Cou, Newcastle Emlyn, SA38 9PF Codi garej ddomestig Erection of domestic garage Caniatawyd gydag Amodau
A171012 Cais Llawn Plot adj to Llys Terfyn, Waunfawr, Aberystwyth, SY24 5BF Codi annedd a mynediad i'r safle Erection of dwelling and site access Caniatawyd gydag Amodau
A171010 Cais Llawn Plas Llangoedmor, Llangoedmor, Cardigan., SA43 1LB Amrywio amod 2 (cymeradwyo cynlluniau) o ganiatâd cynllunio A150279. Variation of condition 2 of planning permission A150279 (approved plan). Caniatawyd gydag Amodau
A171009 Cais Llawn KINGS WAREHOUSE, SA38 9QA Codi annedd i ffurfio llety rheolwr Erection of a dwelling to form manager's accommodation Tynnwyd yn ôl
A171005 Cais Llawn Glebelands Market Garden, St Dogmaels Road, Cardigan, SA43 3BA Amrywio amod 9 o ganiatâd cynllunio A160478 (gwrychoedd) Variation of condition 9 of planning permission A160478 (hedgebank)
A171011 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Caegarn, Cilcennin, Lampeter, SA48 8QA Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A171018 Cais Llawn Cardigan Castle, Bridge Street, Cardigan, SA43 1JA I newid llawr uchaf y stablau i mewn i lety gwyliau hunanarlwyo a chreu ardal lobi yn y llawr gwaelod i gadw at reolau tân To change the top floor of the stables block into self-catering holiday accommodation and create a lobby area in the bottom floor to adhere to fire regs Caniatawyd gydag Amodau
A171014 Cais Llawn Plot 2, land adjacent to Glynmelyn, Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6DS Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling
A171017 Cais Llawn Pencnwch, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A170797 (Dyluniad Diwygiedig) Variation of condition 2 of planning permission A170797 (Amended Design) Caniatawyd gydag Amodau
A171019 Cais Adeilad Rhestredig Cardigan Castle, Bridge Street, Cardigan, SA43 1JA Newid defnydd llawr uchaf y bloc stablau i lety gwyliau hunanarlwyo a chreu ardal lobi yn y llawr gwaelod I gadw at reolau tân Change of use of top floor of stable block into self-catering holiday accommodation and create a lobby area in the bottom floor to adhere to fire regs Caniatawyd gydag Amodau
A171013 Cais Llawn Plot 1, land adjacent to Glynmelyn, Brynhoffnant, Llandysul, SA44 6QS Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling
A170998 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Nant-y-Maen Farm, Tregaron, SY25 6NW Discharge of condition 4 of planning permission A170111 (Pollution Prevention Plan) Discharged
A170997 Cais Amlinellol Tynbanadl, Penuwch, Tregaron, SY256QZ Codi annedd a mynediad newydd i gerbydau Erection of dwelling and new vehicular access
A170999 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brynmeheryn, Tynygraig, Ystrad Meurig, SY25 6AH Discharge of condition 4 of planning permission A170559 (Schedule of Works prior to replacement of windows) Discharged
A170990 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Burnt Oaks, Gilfachreda, New Quay., SA45 9SR Cadarnhau maint cwrtil preswyl a chyfreithlondeb garej domestig. Confirm the extent of residential curtilage and lawfulness of domestic garage. Certificate granted
A170991 Section 63 (Retention) TREBERFEDD, SA48 7NW Cadw adeilad ymylol arddull 'hobbit' adeiledig, cadw toiled / cawod cawod a charafán 1910. Retention of built 'hobbit' style ancilliary building, retention of built toilet/shower block and 1910 caravan. W05000381 Caniatawyd gydag Amodau
A170964 Cais Llawn Unit D, Ystwyth Retail Park, Aberystwyth, SK9 3RN Gosod llawr mesanin i'w ddefnyddio ar gyfer manwerthu a/neu gyfleuster gofal a thriniaeth anifeiliaid anwes, gosod 8 uned aerdymheru ac uned storio botel nwy Installation of mezzanine floor to be used for retail and/or a pet care and treatment facility, installation of 8 air conditioning units and a gas bottle storage unit Caniatawyd gydag Amodau
A170995 Cais Llawn Glan Yr Afon, Crueddyn Bridge, Lampeter., SA33 5NB Newid amod 5 o ganiatâd cynllunio D1.124.88 (amod meddiannaeth) Variation of condition 5 of planning permission D1.124.88 (occupancy condition) Caniatawyd gydag Amodau
A170978 Diwygiad Ansylweddol Pengeulan, Cwm Rheidol, Capel Bangor, Aberystwyth., SY23 3HR Diwygiad i eiriad amodau 6, 11, 14, 16 a dileu amod 13 o ganiatâd cynllunio A110156. Revision to wording of conditions 6, 11, 14, 16 and removal of condition 13 of planning permission A110156. Caniatawyd
A170970 Cais Llawn Hafan, Cnwc y Dintir, Cardigan, SA43 1AW Dymchwel y garej presennol a chodi anecs nai Demolition of existing garage and erection of granny annexe Caniatawyd gydag Amodau
A170989 Cais Llawn Ty Paddy, Brondeg, Gwbert, Cardigan., SA31 3QU Newid defnydd y llety gwyliau yn llety preswyl. Change of use from holiday let to residential let. Gwrthodwyd
A170960 Cais Llawn The Old Cobbler's Shop, Llanarth, P011 9QZ Dymchwel sied storio anniogel ac adeiladu sied storio newydd Demolition of unsafe storage shed and construction of new storage shed Tynnwyd yn ôl
A170992 Cais Llawn Pwll-y-Grifft Yard, Tanygroes, Cardigan, SA43 2HR Erection of an agricultural building
A170976 Cais Llawn Bronglais Hospital, Caradog Road, Aberystwyth, SA31 2AF Trosi man storio allanol bresennol i gyfleuster offer llyfrgell arfaethedig / Conversion of existing external storage area to a proposed equipment library facility Caniatawyd gydag Amodau
A170974 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Hir, Cilcennin, Lampeter, CF48 1HS Discharge of condition 17 of planning permission A170541 (Landscaping scheme and site access) Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A170977 Materion wedi'u gadw nol Plot 5 Gotrel Farm, Ferwig Road, Cardigan., SA43 2DS Codi ty. Erection of a dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A170986 Cais Llawn Plas Bach, Bontnewydd, Aberystwyth., SY23 1PJ Adfer hen annedd sydd wedi mynd a'i ben iddo gydag estyniad unllawr a newid defnydd yr adeiladau allanol presennol. Reinstatement of an abandoned dwelling with a single storey extension and change of use of the existing outbuildings.
A170984 Cais Llawn Manorafon, Penparcau Road, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1BP Estyniad deulawr arfaethedig ac unllawr i'r annedd Proposed two storey and single storey extension to dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A170985 Cais Llawn Ger yr Afon, Tregaron, SY25 6HL Dymchwel ystafell haul presennol a chodi estyniad unllawr i'r cefn a chodi estyniad llawr cyntaf dros y brif byngalo Demolition of existing sunroom and erection of single storey extension to rear and erection first floor extension over main bungalow Caniatawyd gydag Amodau
A170975 Diwygiad Ansylweddol Farm Shop and Café, Bargoed, Llwyncelyn, Minor amendment (approved plans) to planning permission A100699 (Proposed farm shop, café, childrens play area and extension to lake at Bargoed Farm) Caniatawyd
A170963 Cais Llawn Blaenwenen Cottage, Llangoedmor, Cardigan, SA43 2ND Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A120113 a chaniatâd cynllunio A150925 (cynlluniau diwygiedig) a dileu amodau 7, 8 a 9 o ganiatâd cynllunio A120113 (Cod ar gyfer amodau Cartrefi Cynaliadwy) Variation of condition 2 of planning permission A120113 and planning permission A150925 (amended plans) and remove of conditions 7, 8 and 9 of planning permission A120113 (Code for Sustainable Homes conditions) Caniatawyd gydag Amodau
A170968 Materion wedi'u gadw nol Land to the west of Caebislan Isaf, Aberarth, Aberaeron, SA48 7SF Codi annedd Erection of a dwelling
A171023 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land adj Ty Newydd, Ponterwyd, SY23 3LB Discharge of condition 9 of planning permission A090097 (sample of slate) Caniatawyd
A170983 Section 63 (Retention) Meillionen, Llanilar, Aberystwyth., SY23 4AP Cadw'r annedd presennol a adeiladwyd fel llety rheolwyr. Retention of existing dwelling built as managers accommodation.
A170981 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Gorwel For, Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Amod rhyddhau 4 o ganiatâd cynllunio A170656 (Arolwg Coed). Discharge condition 4 of planning permission A170656 (Tree Survey). Discharged
A170956 Cais Llawn Ty Cornel, Tresaith, Cardigan, SA43 2JL Codi estyniad cefn, mân newidiadau I ymddangosiad allanol a ffurfio pwll newydd Erection of a rear extension, minor alterations to external appearance and formation of new pool Approved (with Conditions)
A170972 Diwygiad Ansylweddol Land at Bath House Farm Cardigan, Minor changes to engineering operations including reduction in extent of western embankment Caniatawyd
A170959 Cais Llawn Lisburne House, Bath Street, Aberystwyth., SY23 4RN Amrywio amod 2 o caniatâd cynllunio A170150 (ychwanegu goleuadau to) Variation of condition 2 of planning permission A170150 (addition of roof lights) Approved (with Conditions)
A170953 Cais Llawn The Beeches, Bryn yr Eglwys, Lampeter, SA4 9ZQ Newid defnydd annedd breswyl i ddarparu cyfleuster cartref gofal seibiant ar gyfer adferiad cynorthwyol i'r henoed, gan gynnwys estyniad lolfa haul Change of use of residential dwelling to provide respite care home facility for assisted recovery for the elderly, including sun lounge extension Caniatawyd gydag Amodau
A170958 Cais Llawn Gwesty'r Conrah Hotel, Ffosrhydgaled, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4DF Dymchwel estyniad to fflat, gwella'r waliau a'r mynedfa a chodi porth newydd Demolition of flat roof extension, making good to walls and entrance and erection of new entrance porch Caniatawyd gydag Amodau
A170966 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn, Drefach., SY23 3UE Discharge condition 6 of planning permission A141017 (Travel Plan) Caniatawyd
A170967 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn, Drefach., Discharge condition 15 of planning permission A141017 (Landscaping and Habitat Management Scheme) Caniatawyd
A170952 Cais Llawn Plot adj to Llyn y Felin, Gwbert Road, Cardigan, SA43 3DY Amrywio amodau 2 (cynlluniau a gymeradwywyd), 3 (ni chaiff cerbydau eu storio ar y safle) a 7 (deunyddiau drysau) ar ganiatâd cynllunio A170206 (codi garej unllawr domestig) Variation of conditions 2 (approved plans), 3 (no vehicles shall be stored on site) and 7 (materials of doors) on planning permission A170206 (erection of single storey domestic garage) Caniatawyd gydag Amodau
A170923 Cais Llawn Fronheulog, Capel Bangor, Aberystwyth., SY23 3NR Dymchwel ty a chodi dau ty pâr Demolition of house and erection of two semi detached houses
A170954 Diwygiad Ansylweddol Ysgol Gynradd Glynarthen, Glynarthen, Llandysul, BN43 5WP Minor amendment to planning application A150934 (amended plans) Gwrthodwyd
A170962 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Blaen y Waun Farm, Borth., SY24 5NX Codi adeilad amaethyddol. Erection of an agricultural building. Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170973 Cais Llawn Rogo, Penffordd, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 1DZ Dymchwel adeilad allanol, addasiadau, estyniadau i'r ochr a'r cefn a chladin I'r ty presennol. Demolition of outbuilding, alterations, extensions to side and rear and cladding to the existing house. Tynnwyd yn ôl
A170971 Cais Llawn Ysgubor Lwyd, Pontfaen Farm, Pontfaen Road, Lampeter, SA48 7JN Newid defnydd ysgubor i mewn i salon gwallt a harddwch Change of use of barn into hair and beauty salon Caniatawyd gydag Amodau
A170969 Cais Llawn Land between Meads & The Wigwam, Ynyslas, Codi 2 fflat gwyliau Erection of 2 holiday apartments Caniatawyd gydag Amodau
A170892 Cais Llawn Brynhawk, New Quay, SA45 9SB Codi estyniad Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A170940 Cais Llawn Rhydygarreg, Llanafan, Aberystwyth, SY23 4BD Codi estyniad sy'n cynnwys storfa ar y llawr gwaelod ac estyniad llawr uchaf I ystafell wely. Erection of extension consisting of ground floor storage and upper floor extension to bedroom. Caniatawyd gydag Amodau
A170939 Cais Llawn Synod Parc, Synod Inn, Llandysul., CF37 2DA Estyniad i annedd a newid defnydd adeilad allanol yn ystafell gerdd. Extension to dwelling and change of use of outbuilding into music room. Caniatawyd gydag Amodau
A170926 Cais Llawn Derwent, Tresaith, Cardigan, SA43 2JN Dymchwel estyniad a chodi estyniad unllawr, newid to brig gyda tho fflat (ar estyniad presennol) a ffurfio ffenestri dormer i'r cefn Demolish extension and erection of single storey extension, replace pitched roof with flat roof (on existing extension) and formation of dormer windows to rear Caniatawyd gydag Amodau
A170955 Cais Llawn Gwachal Dwmbo/100 acre Wood, SA38 9LA Variation of Condition 2 of planning permission A100864 - Amended road improvement drawings (drawing no's 0199, 013, 13; 004-0199F received 20/05/2011) to be replaced with;1150/15 Revision E;17146 - 03F;17146 - 04E;17146 - 05C;17146 - 06C;17146 - 07C;17146 - 08C;17146 - 09A; Caniatawyd gydag Amodau
A170866 Cais Llawn CAMBRIAN, SA45 9NN Newid defnydd bwyty llawr cyntaf (annedd gynt) i ffurfio fflat hunangynhwysol. Change of use of first floor restaurant (formerly a dwelling) to form self-contained flat. W05000389
A170882 Cais Llawn Tegfan, 30 Bridge Street, Lampeter, SA48 7AA Newid defnydd o swyddfeydd i dy preswyl Change of use from offices to residential house Caniatawyd gydag Amodau
A170946 Cais Llawn Existing Barn/Cowshed, rear of Wern Driw, Mount Walk, Lampeter, SA48 7PA Trosi adeilad allanol i annedd preswyl, codi estyniadau a newidiadau a ffurfio mynedfa newydd wedi'i wella i gerbydau Conversion of outbuilding to residential dwelling, erection of extensions and alterations and formation of new improved vehciular access Caniatawyd
A170897 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Llety'r Boda, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4QG Codi adeilad storio Erection of a storage building Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170612 Cais Llawn Maesypwll, Lampeter, SA48 7JP Newid defnydd i arena marchogaeth awyr agored ar gyfer defnydd preifat Change of use to all weather outdoor riding arena for private use Caniatawyd gydag Amodau
A170948 Cais Llawn Moelgolomen, Talybont, Aberystwyth, SY24 5DW Amrywio amod 2 (Cynlluniau Cymeradwy) o ganiatâd cynllunio A170454 (Codi 5 ty coeden ar stiltiau, lle parcio a gwaith cysylltiedig) Variation of condition 2 (Approved plans) of planning permission A170454 (Erection of 5 tree houses on stilts, parking area and associated works) Caniatawyd gydag Amodau
A170944 Section 63 (Retention) Penydaith, Glanarberth, Llechryd, Cardigan., SA43 2QG Cadw'r annedd presennol a'r gwaith cysylltiedig â garej arfaethedig Retention of the existing dwelling and proposed garage inc associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170855 Cais Llawn Graig Cottage, Coed y Bryn, Llandysul, SA44 5LX Newid defnydd o'r uned wyliau i'r anecs Change of use from holiday unit to self contained annexe. Caniatawyd gydag Amodau
A170949 Cais Llawn Troedrhiw Fawr, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad ochr deulawr, ail-doi a gwelliannau mewnol ac addasiadau Erection of two storey side extension, re-roofing and internal improvements and alterations Caniatawyd gydag Amodau
A170941 Cais Llawn Bigni Farm, Mwnt, Cardigan., SA43 1QG Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Caniatawyd gydag Amodau
A170951 Cais Llawn Penygraig Caravan Park, Swn y Nant, Borth, Abeystwyth, SY24 5NR Ailosod caban gwyliau adfeiliedig gyda charafanau/porthdy newydd Replacement of dilpidated holiday cabin with new caravan/lodge Caniatawyd gydag Amodau
A170868 Cais Llawn Creuddyn, Plas Avenue, Llangawsai, Aberystwyth, SY23 1HJ Dymchwel modurdy unllawr ar wahân a chodi modurdy unllawr newydd yn y lleoliad presennol ac adeiladu estyniad unllawr newydd. Demolition of existing single storey detached garage and construction of new single storey garage in the existing location and construction of new single storey extension. Caniatawyd gydag Amodau
A170943 Cais Llawn Mill Hill, Aberporth, Cardigan, SA43 2DT Codi ystafell haul Erection of conservatory Caniatawyd gydag Amodau
A170925 Cais Llawn 17 Clos Henry, Llanilar, Aberystwyth., SY23 4NJ Codi estyniad unllawr Erection of single storey extension. Caniatawyd gydag Amodau
A170945 Cais Llawn Ty Marc, Dolybont, Borth, SY24 5LZ Tynnu amod 2 (cyfyngiad meddiannaeth amaethyddol) o 900538 Removal of condition 2 (agricultural occupancy restriction) of 900538 Caniatawyd gydag Amodau
A170947 Cais Amlinellol Land adjacent to Fair View, Penyfron Road, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3TT Codi byngalo Erection of a bungalow
A170872 Cais Llawn Holmleigh, High Street, Borth, SY24 5JD Newid defnydd ystafell fyw yn siop fach a gweithdy bach Change of use of living room into small shop and workshop Caniatawyd
A170936 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Natwest, Station Road, Tregaron., EH12 1HQ Cyflwr rhyddhau 4 o ganiatâd cynllunio A170399 (datganiad dull peirianwyr strwythurol) Discharge condition 4 of planning permission A170399 (structural engineers method statement) Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A170934 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Gwachal Dwmlo, 100 acre wood, Cenarth., SA38 9LA Discharge condition 6 of planning permission A150971 (lighting details) Discharged
A161160 Cais Llawn Land adj to Hendre Rhys, Llanarth, SA47 0RH Codi canolfan newid teiars ac ecsost cerbydau Erection of vehicular exhausts and tyre changing centre Caniatawyd gydag Amodau
A170933 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Gwachal Dwmlo, 100 Acre Wood, Cenarth, SA38 9LA Discharge condition 5 of planning permission A150971 (Geotechnical Report) Discharged
A170932 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Gwarchal Dwmlo / 100 Acre Wood, Cenarth., SA38 9LA Discharge condition 3 of planning permission A150971 (Preparation and submission of a protected species report - reptiles) Discharged
A170938 Cais Llawn Watson and Pratts, 23 and 24 Lampeter Industrial Estate, Tregaron Road, Lampeter, SA48 8LT Codi estyniad I ddarparu caffi newydd a man eistedd Erection of an extension to provide new café servery and seating area Tynnwyd yn ôl
A170942 Cais Llawn Danywarren, Llandyfriog, Newcastle Emlyn, SA38 9HD Amrywio amod 7 o ganiatâd cynllunio A020666 (bydd yr annedd bresennol yn dod i ben a'i ddymchwel ynghyd â'r adeilad allanol presennol) Variation of condition 7 of planning permission A020666 (existing dwelling shall cease use and demolished together with the existing outbuilding)
A170931 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glanpaith, Dyffryn Paith, Aberystwyth, Discharge of condition 6 (pointing) of A170275 Discharged
A170927 Diwygiad Ansylweddol The Hungry Trout, 2 South John's Street, New Quay, SA45 9NG Revision of wording to planning conditions of A1050217 conditions 1-6 - materials Caniatawyd
A170930 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glanpaith, Dyffryn Paith, Aberystwyth, Discharge of conditions 4 (slate samples) of A170275 Discharged
A170921 Caniatad Hysbyseb Siop y Cardi, Priory Street, Cardigan, SA37 0HY Arddangos arwyddion a goleuadau allanol Display of signage and external lighting Caniatawyd gydag Amodau
A170889 Diwygiad Ansylweddol Plot 3, Towyn Road, Gwbert, Cardigan, Amendments to conditions 2, 4, 5, 6 and 8 of planning permission A170299 (change/retention of access road) A170299 - LIVE DECISION NOTICE REVISION 2 Caniatawyd gydag Amodau
A170920 Cais Llawn Siop y Cardi, Priory Street, Cardigan, SA37 0HY Newid defnydd o siop i siop/becws/bwyty a siop goffi gan gynnwys arwyddion newydd a goleuadau allanol, ail agor lluser gwydr, newidiadau mewnol ac allanol a gwaith cysylltiedig Change of use from shop to deli/bakery/restaurant and coffee shop including new signage and external lighting, re opening of glass lantern, internal and external alterations and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170935 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Tywi Forest, Crofftau, Strata Florida., SA20 0AL Forestry road. Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170924 Cais Llawn Rock Shop, Angorfa, White Street, New Quay., Newid defnydd y llawr gwaelod o ddosbarth 1 (manwerthu) i ddosbarth C3 (preswyl) ynghyd a man newidiadau. Change of use of the ground floor from use class A1 (retail) to use class C3 (residential) along with minor external alterations Gwrthodwyd
A170916 Cais Llawn Mor O Gariad, Tresaith, Cardigan, SA43 2JL Gosod cladin i ddrychiadau allanol a chodi veranda a balconi Installation of cladding to external elevations and erection of a veranda and balcony Caniatawyd gydag Amodau
A170937 Cais Llawn Dolgoed Wood, Pontrhydfendigaid, SA20 0AL Ailwynebu 100m2 o fynedfa bresennol y goedwig o garreg llwyd wedi'i falu i darmac du Resurfacing 100m2 of existing forest entrance from crushed grey stone to black tarmac Caniatawyd gydag Amodau
A170928 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Castle Hill Farm, Llanilar, Aberystwyth., SY23 4SB Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Caniatâd ei angen
A170870 Cais Llawn Ty Cariad Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, SY25 6DP Cadw’r estyniad i’r cwrtil, lle parcio ceir a sied offeryn. Ffurfio decio dan do ar gyfer gosod carafan ar gyfer deunyddiau, a llwyfan isel fel ardal waith artist. Codi ty gwydr newydd a lleoliad parhaol o cabin bugail. Retention of extension to curtilage, car parking and tool shed. Formation of covered decking for siting of caravan for materials and low platform as artist's work area. Replacement greenhouse and permanent siting of Shepherd's hut.'
A170899 Section 63 (Retention) Heatherstone Green, Cross Inn, Llandysul, SA44 6NG Cadw dwy sied gardd gan gynnwys adleoli un sied o fewn cwrtil eiddo a ffensys Retention of two garden sheds including relocation of one shed within curtilage of property and fencing Caniatawyd gydag Amodau
A170890 Cais Llawn Land at Brynteg, Bethania, Llanon, SY23 5NA Newid defnydd tir o amaethyddol I farchogaeth a chodi sied storio i gynnwys stablau a ffurfio menage. Change of use of land from agricultural to equestrian and erection of storage shed to include stables and formation of menage. Caniatawyd gydag Amodau
A170922 Materion wedi'u gadw nol Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SA38 9AB Codi 7 fflat a gwaith cysylltiedig / Erection of 7 apartments and associated works
A170914 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 4 Brynaeron, Aberaeron, SY23 5PG Discharge condition 3 of planning permission A161110 (sample of slate) Discharged
A170919 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glanmydr Fach, Neuaddlwyd, Aberaeron, CF83 1QP Discharge of condition 17 (SUDS) of decision A150436 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A170874 Cais Llawn High Haven, Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Codi estyniadau a newidiadau I'r byngalo presennol, codi ty haf a garej, estyniad I gwrtil ac ail-leoli 2 garafán. Erection of extensions and alterations to existing bungalow, erection of summer house and garage, extension to curtilage and re-siting of 2 caravans Caniatawyd gydag Amodau
A170915 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Blodyn Aur and Awel Aur, Pencae, Llanarth, SA47 0QN Modification of section 106 legal agreement pertaining to planning permission A031556 in order to alter the residency clause. Caniatawyd
A170918 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glanmydr Fach, Neuaddlwyd, Aberaeron, CF83 2QP Discharge of condition 9 (occupation) of decision A150436 Discharged
A170917 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Glan Mydyr Fach Neuaddlwyd Aberaeron Aberaeron, CF83 2QP Discharge of condition 3 (details required prior to commencement of works) of decision A150436 Amod(au) wedi'u rhyddhau yn llawn
A170906 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 19 of planning permission A160745 (Ecology Construction Method Statement) Discharged
A170907 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 20 of planning permission A160745 (Landscaping Plan & Planting Schedule) Gwrthodwyd
A170904 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, Discharge of condition 17 of planning permission A160745 (Trees) Discharged
A170901 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 7 of planning permission A160745 (Surface water disposal from access road) Gwrthodwyd
A170902 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 9 of planning permission A160745 (Scheme for foul water, surface water and land drainage) Gwrthodwyd
A170893 Cais Llawn Land to the East of Glanseilo, Penrhyncoch, Aberystwyth, WS7 0AE Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A170329 (cynlluniau a gymeradwywyd ar gyfer plotiau 12 & 13) Variation of condition 2 of planning permission A170329 (approved plans for plots 12 & 13) Caniatawyd gydag Amodau
A170903 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 15 of planning permission A160745 (Lighting Plan) Discharged
A170900 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp). Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 6 of planning permission A160745 (Scheme for disposal of surface water) Gwrthodwyd
A170905 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 18 of planning permission A160745 (Details of translocation of hedgerow 5B) Discharged
A170908 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Brongest (Land Opp), Llanfair Road, Lampeter, SA18 2LS Discharge of condition 22 of planning permission A160745 (Biodiversity Enhancement Scheme) Discharged
A170909 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Penderlwyn Goch, Tyn y Graig, Ystrad Meurig., SY25 6AQ Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Caniatâd ei angen
A170880 Cais Llawn Estover, Bryn Hafod, Cardigan, SA43 1NS Codi annedd 5 ystafell wely Erection of a 5 Bedroomed Dwelling Tynnwyd yn ôl
A170912 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Land at Tynlon, Cwrtnewydd, Llanybydder., SA40 9YR Discharge of S106 relating to planning permission 970160 (relating to the tying of agricultural land to the agricultural workers dwelling)
A170896 Diwygiad Ansylweddol Plot M, Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 4BP Amendment to planning permission A170028 (amendment to plans). Caniatawyd
A170894 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penffrwd Fach, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3LU Discharge of condition 5 of planning permission A150570 (Dyfed Archaeology) Discharged
A170891 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Penffrwd Fach, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3LU Discharge condition 3 of planning permission A150570 (Bat Licence) Discharged
A170895 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot M Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BP Discharge condition 3 of planning permission A170028 (schedule of materials and finishes) Caniatawyd
A170887 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth., SA18 2LS Discharge condition 18 of planning permission A160744 ( wheel washing facilities) Discharged
A170898 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 4BP Discharge condition 7 of planning permission A11068 (before any building operations commence full engineering drawings and supporting calculations of the proposed retaining wall at the Northern boundary of the site and flanking the cycle route shall be submitted to and approved by the Local Planning Authority). Caniatawyd
A170883 Cais Llawn Perthu-Aur, Betws Ifan, Beulah, Newcastle Emlyn., SA38 9QL Codi modurdy dwbl ar wahân. Erection of a detached double garage. Caniatawyd gydag Amodau
A170878 Cais Llawn Plas Morolwg, Pen yr Angor, Aberystwyth, SA38 9AB Amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio A140117 - estyniad amser ar gyfer cyflwyno materion a gadwyd yn ôl Variation of condition 3 of planning permission A140117 - extension of time for submission of reserved matters Caniatawyd gydag Amodau
A170881 Cais Llawn Parc-y-Pys, Cardigan, TF2 8LH Addasiadau ac estyniad gan gynnwys dymchwel y storfa sydd ynghlwm. Alterations and extension including demolition of attached store. Caniatawyd gydag Amodau
A170888 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7a Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 17 of planning permission A160749 (Wheel washing facilites) Discharged
A170886 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Parc Melyn, (formerly Golden Sands Caravan Park), Glan yr Afon Industiral Estate, Aberystwyth., SY23 3FF Discharge condition 15 of planning permission A161072 (the construction of any storage facilities for oil, fuels or chemicals shall be submitted to and approved in writing by the Local Planning Authority prior to the commencement of development on site) Caniatâd ddim ei angen
A170885 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Parc Melyn, (formerly Golden Sands Caravan Park), Glan yr Afon Industrial Estate, Aberystwyth., SY23 3FF Part discharge condition 14 of planning permission A161072 (a scheme for the provision and implementation of a surface water regulatory system) Caniatawyd
A170884 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Parc Melyn, (formerly Golden Sands Caravan Park), Glan yr Afon Industrial Estate, Aberystwyth., SY23 3FF Part discharge condition 3 of planning permission A161072 (Schedule of materials and finishes). Caniatawyd
A170864 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwm Pennant, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EF Discharge condition 3 of planning permission A120765 - (Material Samples - roofing slate and brick) Caniatawyd
A170879 Cais Llawn BLAENFFOS, SA44 4LL Codi ty. Erection of a dwelling. W05000369 Caniatawyd gydag Amodau
A170877 Cais Llawn Maengwyn, Blaenporth, Cardigan, SA43 2AS Newid defnydd i greu anecs nai ac estyniad ty o fewn yr adeiladau allanol presennol; ynghyd ag addasiadau ac estyniadau i ffermdy presennol Change of use to create granny annexe & house extension within the existing outbuildings; together with alterations & extensions to existing farmhouse Caniatawyd gydag Amodau
A170871 Cais Llawn Ystrad Church Hall, Ystrad Aeron, Lampeter, SA48 8AE Newid ffenestr yn y drychiad dwyreiniol i ddrws newydd Change window in east elevation to a new door Caniatawyd gydag Amodau
A170865 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cwm Pennant, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3DF Discharge of condition 4 of planning permission A120765 (Solar/PV Panels) Caniatawyd
A170853 Cais Llawn Willows End, Troed y Bryn, Aberarth, Aberaeron., SA46 0LS Newid Defnydd pod I lety gwyliau masnachol. Change of Use of garden pod/outbuilding to commercial holiday let. Caniatawyd gydag Amodau
A170875 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Plot 1, Land Adj to Pellorwel, Talgarreg, Llandysul., SA444HB Confirmation of commencement of work A080905 (outline permission) A130214 (Reserved Matters) and A150290 (Variation of condition 1 of planning permission A130214 - extension of time for commencement of development) Certificate granted
A170876 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Bigni Farm, Mwnt, Cardigan., SA43 1QG Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Caniatâd ei angen
A170832 Cais Llawn Lodge Fach, Trawsgoed Mansion, Trawsgoed., SY23 4AY Addasu ac ymestyn adeilad presennol ac adeiladu garej / gweithdy Alteration and extension of existing building and construction of garage/workshop Caniatawyd gydag Amodau
A170833 Cais Adeilad Rhestredig Lodge Fach, Trawsgoed Mansion, Trawsgoed., SY23 4AY Newid ac ymestyn yr adeilad presennol a chodi garej/gweithdy Alteration and extension of existing building and construction of garage/workshop Caniatawyd gydag Amodau
A170873 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Maesyfforest, Llangybi, Lampeter., SA48 8NE Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170863 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cwrcoed, Llangoedmor, Cardigan, SA43 2LG Erection of poly-tunnel Caniatâd ymlaen llaw ddim ei angen
A170859 Cais Llawn Nantygwynfan, Dihewyd, Lampeter, SA46 0LP Newid defnydd ty yn 2 lety gwyliau ac addasiadau mewnol Change of use of dwelling into 2 holiday lets and internal alterations Caniatawyd gydag Amodau
A170821 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 4 of planning permission A170304 (sample of stonework) Discharged
A170820 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 3 of planning permission A170304 (sample of slate) Discharged
A170825 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Cai Bach, Llanfiar Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 9 of planning permission A170304 (The access shall be constructed and drained to the satisfaction of the Local Planning Authority before any other operations commence Discharged
A170822 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 6 of planning permission A170304 (implementation of a programme of archaeological work) Part-Approved
A170824 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 8 of planning permission A170304 (Visibility splays) Discharged
A170823 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ty Cai Bach, Llanfair Road, Lampeter., SA48 8JZ Discharge condition 7 of planning permission A170304 (widen vehicle access) Discharged
A170867 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Land West of Llechryd Telehone Exchange, Llechryd., RG7 4SA Gosod mast colofn 15m o uchder i gefnogi tair antenâu a dau lloeren ynghyd â chypyrddau offer cysylltiedig o fewn ardal wedi'I ffensio. Installation of 15m high column mast supporting three no. antennas and two no. dishes together with associated equipment cabinets within a fenced compound. Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170860 Cais Llawn Moyddin Mawr, Gorsgoch, Llanybydder., SA44 4BD Codi adeilad amaethyddol Erection of an agricultural building Caniatawyd gydag Amodau
A170862 Cais Llawn 13 Heol y Porthmyn/Drovers Road, Llambed/Lampeter., SA48 9YN Newid defnydd y swyddfa’n annedd. Change of use from office into dwelling.
A170861 Cais Llawn Land at Ffynnon Ddewi, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0HW Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A150013 (cynllun a gymeradwywyd) Variation of condition 2 of planning permission A150013 (approved plan) Caniatawyd gydag Amodau
A170856 Cais Llawn Pen y Bryn Llangybi Lampeter, SA48 8NW Estyniad ac addasiad annedd a chodi ardal decio Extension and alteration of dwelling and erection of decking area Caniatawyd gydag Amodau
A170793 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Devil's Bridge Station, Devil's Bridge, Aberystwyth, SY23 1PG Newid defnydd tir I barcio ceir Change of use of amenity land to car parking Gwrthodwyd
A170846 Cais Llawn THE SURGERY, SA46 0JB Dymchwel yr hen feddygfa a chodi 2 anedd preswyl Demolition of former surgery and erection 2 residential dwellings W05000357 Caniatawyd gydag Amodau
A170857 Cais Llawn Lower Flat Manorafon, Llangrannog, Llandysul., SA44 6SL Balconi cefn newydd Replacement rear balcony Caniatawyd gydag Amodau
A170858 Trydan-Ym/ Electricity cons Rhydypennau Bach, Bow Street, Abersytwyth., LL14 4DU Electricity lines Dim gwrthwynebiad
A170799 Cais Llawn Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TN Cadw lleoli carafán sefydlog yn ystod adeiladu ty Retention of siting of static caravan during construction of dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A170851 Cais Amlinellol Land adjacent to Bryncerdin (formerly part of), Capel Cynon, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4SZ Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling Gwrthodwyd
A170850 Cais Amlinellol TY BLAENCWM, SA44 6ED

Codi 4 annedd gan gynnwys 2 fforddiadwy.

Erection of 4 dwellings to include 2 affordable.

W05000390
A170852 Cais Amlinellol Land adjacent to Maes-yr-Wyn, Llanwnnen, Lampeter, SA48 7LB Codi ty. Erection of a dwelling. Gwrthodwyd
A170842 Cais Llawn Awelfryn, Bethania, SY23 5NJ Addasiadau ac estyniadau Alterations and Extensions Caniatawyd gydag Amodau
A170849 Cais Llawn Llanina Caravan Park, Llanarth, SA48 8AE Erection of extension to existing shower and toilet block building Caniatawyd gydag Amodau
A170843 Cais Llawn Llwyn, Llanfair Road, Lampeter, SA48 8JY Codi adeilad amaethyddol i gartrefi da Erection of agricultural building to house livestock. Caniatawyd
A170702 Cais Amlinellol GER Y LLYN, SA46 0HH

Datblygiad preswyl - 9 ty (Cam 3)

Residential Development - 9 dwellings (Phase 3)

A170845 Cais Llawn Frongoch, Llechryd, Cardigan., SA43 2QL Estyniad a porth car. Extension and carport. Caniatawyd gydag Amodau
A170848 Cais Llawn Tan-y-Ffordd, Bronant, Aberystwyth, SY23 4TJ Newid defnydd ysgubor hir i ganolfan goginio gwyliau preswyl/Gwely a Brecwast, yn ogystal a chodi ysgubor newydd. Dymchwel yr ysguboriau presennol i wneud lle ar gyfer ysgubor newydd a baeau parcio Change of use of long barn from storage to residential holiday cooking centre/B & B, plus erection of new barn. Existing barns to be demolished to make way for proposed new barn and parking bays Caniatawyd gydag Amodau
A170829 Cais Llawn Cwmdu Villa, Llandewi Brefi., SY25 6RL Ffenestri newydd Replacement windows Tynnwyd yn ôl
A170812 Cais Llawn Nantcrymanau Farm, Llechryd, Cardigan, SA43 2NH Adeiladu ffatri prosesu a photeli Erection of milking process and bottling plant Caniatawyd gydag Amodau
A170841 Materion wedi'u gadw nol Plots G - N, Bryneglur Estate, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BP Datblygiad preswyl - 10 annedd gan gynnwys 3 annedd fforddiadwy Residential development - 10 dwellings including 3 affordable dwellings Caniatawyd gydag Amodau
A170844 Cais Llawn 130 Woodlands, Gilfachreda, New Quay, B61 7ND Amrywio amod A o ganiatâd cynllunio 4179/5 - Deiliadaeth 10 mis i ddeiliad 12 mis Variation of condition A of planning permission 4179/5 - 10 month occupancy to 12 month occupancy Caniatawyd gydag Amodau
A170710 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land adj to Awel y Coed, Oakford, Llanarth, SA44 6QA Discharge of condition 4 of planning permission A170211 (materials) Caniatawyd
A170817 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Willow Hill, Cross Inn, Llandysul, SA44 6LX Removal of Section 106 agreement from planning permission D1/1619/90 - Removal of the occupancy obligation, land tied to the dwelling and obligation removing the permitted development rights under Part 6 Class A of the Town and Country Planning Act (General Permitted Development) Order 1995. Discharged
A170681 Section 63 (Retention) Sunnydale, Llangorwen, Aberystwyth, SY23 3DT Cadw'r garej Retention of a garage Caniatawyd gydag Amodau
A170838 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land part of Gwelfor, Gwbert, Cardigan, SA43 1BE Discharge condition 3 of planning permission A160310 (sample of slate) Discharged
A170808 Cais Llawn Brynllwyd, Devil's Bridge, Aberystwyth, SY23 4RD Codi pod gwyliau a gwaith mynediad cysylltiedig Erection of holiday pod and associated access works Caniatawyd gydag Amodau
A170839 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land part of Gwelfor, Gwbert, Cardigan, SA43 1BE Discharge condition 12 of planning permission A160310 (detailed landscaping scheme). Discharged
A170840 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land part of Gwelfor, Gwbert, Cardigan, SA43 1BE Discharge condition 14 of planning permission A160310 (pre-construction survey to determine the presence of badgers on the development site) Discharged
A170819 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Hendy, Llangeitho, Tregaron, Erection of agricultural sorage - hay and animal feed Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170746 Cais Llawn Rhiwlas, Ffair Rhos, Ystrad Meurig., Tynnu amod 2 o ganiatâd cynllunio D1/1215/85 (amod meddiannaeth amaethyddol) Removal of condition 2 of planning permission D1/1215/85 (agricultural occupancy condition) Caniatawyd gydag Amodau
A170818 Cais Llawn Ty'r Morfa, Pontycleifion, Cardigan., SA43 2LD Codi estyniad ac addasiadau. Erection of an extension and alterations. Caniatawyd gydag Amodau
A170835 Cais Adeilad Rhestredig 58 Marine Terrace, Aberystwyth, Newid defnydd Ty Amlfeddiannaeth 9 ystafell wely’n 6 fflat un ystafell wely Change of use from 9 bedroom HMO into 6 one bedroom flats Caniatawyd gydag Amodau
A170678 Cais Llawn Maesllwyd, Cribyn, Lampeter, SA48 7ND Newid defnydd o dir amaethyddol i arena pob marchogaeth tywydd Change of use from agricultural land to an all weather riding arena Caniatawyd gydag Amodau
A170834 Cais Amlinellol CWMDERW, SA44 5RR

Codi annedd gydag anecs annibynnol ar gyfer tad yr ymgeisydd.

Erection of dwelling with integrated self-contained annex for applicant's elderly father. 

W05000367 Gwrthodwyd
A170830 Cais Llawn Cnwc-yr-Hedydd, Llanarth, SA47 0PE Codi sied storio ar gyfer amaethyddiaeth a defnydd masnachol. Erection of a storage shed for agriculture and commercial use Caniatawyd gydag Amodau
A170814 Cais Llawn Morawel, Clarach, Aberystwyth., SY23 3DP Mynediad i gerbydau newydd yn lle'r presennol New vehicle access to replace existing Caniatawyd gydag Amodau
A170815 Cais Llawn 3 Caerfelin, Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5AX Codi estyniad ac estyniad i gwrtil Erection of extension and extension to curtilage Caniatawyd gydag Amodau
A170801 Cais Llawn Cornel, Drefach, Llanybydder, SA40 9YB Erection of garden shed, boundary fence and access walls/gates Caniatawyd gydag Amodau
A170767 Cais Llawn Pantyrhedyn, Ystumtuen, Aberystwyth., SY23 3AE Dymchwel estyniad deulawr a chodi estyniad deulawr. Demolition of lean-to and erection of two storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A170828 Caniatad Hysbyseb Lloyds Pharmacy, Taliesyn Surgery, Bridge Street, Lampeter., CV2 2TX Arddangos arwyddion. Display of signage. Caniatawyd gydag Amodau
A170718 Caniatad Hysbyseb Status, 16 North Parade, Aberystwyth, EC2Y 9AL Arddangos arwyddion Display of signage
A170807 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Great Abbey Farm, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6ES Erection of an agricultural shed for housing sheep, straw and machinery Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170827 Cais Llawn Land on North side of A486 part of Blaencwmerwydd Farm, Horeb, Llandysul, SA44 4DE Codi annedd ac adeilad allanol amaethyddol Erection of a dwelling and an agricultural outbuilding
A170794 Diwygiad Ansylweddol The Old Bakery, Betws Ifan, Newcastle Emlyn, SA43 1RF Minor amendment of planning permission A100416 (amended plans) Caniatawyd
A170826 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 2, TY RHOS, SA43 2NH Confirmation that if material operations have commenced under A140087 no requirement to comply with S106 W05000391 Gwrthodwyd
A170809 Cais Llawn 11 High Street, Cardigan, E14 5HQ Variation of condition 2 of application of A160926 - amended drawings to lessen impact structurally and within the building. LIVE DECISION NOTICE Caniatawyd gydag Amodau
A170795 Cais Llawn Tymawr, Llanfihangel y Creuddyn, Aberystwyth, SY23 4LB Erection of a 2 storey extension, minor internal alterations and erection of a porch to the front elevation. Caniatawyd gydag Amodau
A170765 Section 63 (Retention) Minafon, Ponterwyd, Aberystwyth., SY23 3LB Cadw garej. Retention of garage. Caniatawyd gydag Amodau
A170813 Cais Llawn Edward Llwyd Building, Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth., SY23 3BX Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160184 (cynlluniau diwygiedig) Variation of condition 2 of planning permission A160184 (revised plans) Caniatawyd
A170806 Cais Llawn Café, Devil's Bridge Waterfalls, Devil's Bridge, SY23 3JW Dymchwel y parlwr hufen iâ presennol a siop presenol a codi adeilad newydd Demolitoin of existing ice cream parlour and shop and erection of new building Caniatawyd gydag Amodau
A170816 Cais Llawn Abercoed, Tregaron, SY25 6HX Trosi adeilad allanol i lety gwyliau Conversion of outbuilding into holiday let Caniatawyd gydag Amodau
A170763 Cais Llawn Trawscoed Farm, Trawsgoed, SY23 3BX New Two Bay Open Silage Pit 56.5 x 16.0 x 3m high. Caniatawyd gydag Amodau
A170811 Cais Llawn Cil y Gorwel, Blaencelyn, Llandysul, SA44 6AN Adnewyddu estyniad unllawr presennol gydag estyniad unllawr mwy gyda balconi teras tô fflat Replacement of existing single storey extension with larger single storey extension with flat roof terrace balcony Caniatawyd gydag Amodau
A170706 Cais Llawn Land at Cefn Esgeronen, Llanarth, SA45 9ST Codi ysgubor at ddibenion cyffredinol Erection of a general purpose barn Caniatawyd gydag Amodau
A170810 Cais Adeilad Rhestredig 11 High Street, Cardigan, E14 5HQ Amrywio amod 2 caniatâd cynllunio A160927 lluniau diwygiedig i leihau’r effaith yn adeileddol ac oddi mewn i’r adeilad. Variation of condition 2 of application of A160927 - amended drawings to lessen impact structurally and within the building. LIVE DECISION NOTICE Caniatâd wedi ei roi
A170800 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Cornel, Drefach, Llanybydder, SA40 9YB Access constructed over 4 years (excluding walling to either side of the access and associated access gates) Certificate granted
A170737 Cais Llawn Llys Ceri, Cwm Cou, Newcastle Emlyn, SA38 9NY Ehangu llwybrau presennol ar gyfer defnydd mynediad ar gyfer amwynder a rheoli defnydd coetiroedd Widen existing tracks for access use for amenity and woodland management use. Caniatawyd gydag Amodau
A170744 Cais Llawn Pwllybwmper, Penparc, Cardigan, SA34 0UD Dymchwel annedd presennol a chodi 2 annedd dormer a garejys Demolition of existing dwelling and erection of 2 dormer dwellings and garages
A170768 Cais Llawn 1 Bro Cranog, Llangrannog, Llandysul, SA44 6RJ Codi estyniad newydd Erection of replacement extension Caniatawyd gydag Amodau
A170753 Cais Llawn Land north of Bronhelem, Llanddewi Brefi, RG7 4SA Installation of a 20m lattice mast accommodating two no. antennas and two no. dishes with two no. ground based cabinets within a fenced compound at the northern hill of Bronhelem, Llanddewi Brefi SY25 6UT NGR: 265594, 255537 Caniatawyd gydag Amodau
A170804 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes y Beudy, Ysbyty Ystwyth., SY25 6DG Discharge condition 3 of planning permission A140988 (sample of slate) Caniatawyd
A170586 Caniatad Hysbyseb Shop, 28 Terrace Road, Aberystwyth, SY23 2AE Gosod arwyddion ffasgia ac arwyddion mynedfa Installation of fascia signage and recessed entrance signage Caniatawyd gydag Amodau
A170695 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Rhydfene, Rhydowen, Llandysul., SA44 4QE Extension to agricultural building Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170802 Cais Llawn Seacroft, 23 Dinas Terrace, Aberystwyth., SY23 5DT Estyniad. Extension. Caniatawyd gydag Amodau
A170803 Cais Llawn Plots 16 to 25 Heol y Cwm, Cross Inn, Llandysul, SA44 6NG Variation of condition 2 (revised design) and condition 9 (amend the light spillage plan) of planning permission A160237. Caniatawyd gydag Amodau
A170762 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Blainllain, Tregroes, Llandysul., SA44 4NP Erection of an agricultural building. Caniatâd ddim ei angen
A170805 Diwygiad Ansylweddol Pantyrhwch, Llanwnen, Lampeter., SA48 7LY Extend the season to include October (planning permission A11005 and A161144) Caniatawyd
A170797 Cais Llawn Pencnwch, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3NB Codi estyniad Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A170698 Cais Llawn Glyniscoed, Ffostrasol, Llandysul, SA44 4TF Codi parlwr godro Erection of milking parlour Caniatawyd gydag Amodau
A170779 Diwygiad Ansylweddol Sainsburys site, Bath house Road, Cardigan, BS32 4JT Extension of the permitted working hours - MON-FRI - 07:00 0 19:00 and SAT - 08:00 - 17:00 Caniatawyd
A170614 Cais Llawn Land at Maes Yr Onnen, Parc y Plas, Aberporth, Codi canolfan wyliau, yn cynnwys gwesty boutique / gwesty bach, tri hunanarlwyo cabanau gwyliau pren, gweithdy, tirlunio a mannau agored Erection of holiday centre, comprising boutique hotel/guesthouse, three self-catering timber holiday lodges, workshop, landscaping and open space
A170781 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Cilfallen Cwm Cou Newcastle Emlyn, SA38 9PY Codi adeilad amaethyddol Erection of agricultural building Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170798 Cais Amlinellol Land adjacent to The Curlews, Heol-y-Waun, Maescrugiau, Pencader., SA44 2LR Codi ty Erection of a dwelling
A170757 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Coed Esgairgors, Mynydd Brith Forest, Blaunpennal, Aberystwyth., ST19 5EQ Siting of a shipping container, hard standing and access track. Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170796 Cais Llawn Land adj to Bronwydd, Pennant, Llanon, Sy23 5JH Amrywio amod 2 (cynlluniau gymeradwywyd) a dileu amodau 12, 13 a 14 (cod ar gyfer cartref cynaliadwy) ar ganiatâd cynllunio A130758 Variation of condition 2 (approved plans) and removal of conditions 12, 13 and 14(code for sustainable home) on planning permission A130758
A170738 Cais Llawn Green Street / Bridge Street Cardigan, SA43 1JA Newid y fynedfa bresennol i ddarparu mynedfa fwy gweladwy a gwahodd i'r castell. Mae'r gwaith yn cynnwys adfer wal i ymgorffori set newydd o gatiau. Bydd dyluniad y giât yn adlewyrchu brand y castell. Mae gwaith hefyd yn cynnwys darparu canopi newydd o fewn y cwrt i ddarparu cysgod a chysgod. Bydd siop bin newydd wedi ei leoli y tu ôl i'r Alteration of the existing entrance to provide a more visible and inviting entrance to the castle. Works include the reinstatement of a wall to incorporate a new set of gates. The gate design will reflect the branding of the castle. Works also include the provision of a new canopy within the courtyard to provide shelter and shade. A new bin store will be located behind the new wall. Caniatawyd gydag Amodau
A170739 Cais Adeilad Rhestredig Cardigan Castle, Green Street Bridge Street, Cardigan, SA43 1JA Newid y fynedfa bresennol i ddarparu mynedfa fwy gweladwy a gwahodd i'r castell. Mae'r gwaith yn cynnwys adfer wal i ymgorffori set newydd o gatiau. Bydd dyluniad y giât yn adlewyrchu brand y castell. Mae gwaith hefyd yn cynnwys darparu canopi newydd o fewn y cwrt i ddarparu cysgod a chysgod. Bydd siop bin newydd wedi ei leoli y tu ôl i'r Alteration of the existing entrance to provide a more visible and inviting entrance to the castle. Works include the reinstatement of a wall to incorporate a new set of gates. The gate design will reflect the branding of the castle. Works also include the provision of a new canopy within the courtyard to provide shelter and shade. A new bin store will be located behind the new wall. Caniatawyd gydag Amodau
A170749 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Quay West Holiday Park, New quay, HP2 4YL Discharge condition 6 of planning permission A130830 (vehicular access/pedestrian crossing) Part-Approved
A170784 Cais Llawn Glan y Wern, Ffordd yr Odyn, Aberporth, SA43 2EP Change of use for the land adjacent to application site A061431 in order to support the existing operational function. Caniatawyd gydag Amodau
A170751 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Quay West Holiday Park, New Quay., HP2 4YL Discharge condition 11 of planning permission A130830 (Tree retention/protection plan) Discharged
A170727 Cais Llawn Land at Black Lion adj to The Old Smithy, Betws Ifan, Beulah, SA38 9QJ Codi ty fforddiadwy Erection of an affordable dwelling
A170750 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Quay West Holiday Park, New Quay., HP2 4YL Discharge condition 7 of planning permission A130830 (Traffic Regulation Order) Tynnwyd yn ôl
A170780 Cais Llawn Glan y Wern, Aberporth, Cardigan, SA43 2EP Full planning permission for a temporary kitchen structure servicing cafe relating to phase 1 of application A061431. Caniatawyd gydag Amodau
A170764 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land adjacent Hafdir, Gwbert, Cardigan, SA431PP Discharge of condition 7 (cross sections through the site and details of retaining walls) of reserved matters approval A170474 Part-Approved
A170752 Cais Llawn Haulfryn, Temple Bar, Lampeter, SA48 8BQ Codi modurdy ar gyfer defnydd domestig Erection of garage for domestic use Caniatawyd gydag Amodau
A170754 Diwygiad Ansylweddol Cwm Pennant, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EF Non material amendment to condition 3 to amend time Caniatawyd
A170758 Cais Llawn Cambrian Coast Caravan Park, Ynyslas, Borth., SY24 5JN Extension and alterations to existing club house. Caniatawyd gydag Amodau
A170745 Cais Llawn Lletyr Castan, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PS Tynnu amod 2 ac amrywio amod 3 o ganiatâd cynllunio D1 / 1163/88 Removal of condition 2 and variation of condition 3 of planning permission D1/1163/88 Caniatawyd gydag Amodau
A170756 Cais Llawn Awel y Gan, Blaenporth, Cardigan., SA43 2AW Codi estyniad Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A170761 Cais Llawn Plas Gogerddan, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EB Removal of condition 5 of A161181 - pre-commencement - Construction Method Statement/Construction Phase Plan Caniatawyd gydag Amodau
A170742 Trydan-Ym/ Electricity cons Rhos, Llanllwnu, SA39 9HT Electricity line Dim gwrthwynebiad
A170630 Cais Amlinellol Land adjacent Tynbanadl, Penuwch, Tregaron, SY25 6QZ Codi ty a creu mynedfa Erection of dwelling and formation of access Gwrthodwyd
A170760 Cais Llawn Plas Gogerddan, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EB Removal of condition 3 of A161181 - Pre Commencement - Drainage Strategy Caniatawyd gydag Amodau
A170743 Cais Llawn Hillcroft, Tenby Road, Cardigan, SA43 3AH Codi estyniad unllawr cefn, tynnu teras to a'r estyniad llawr cyntaf yn y cefn Erection of rear single storey extension, removal of roof terrace and first floor rear extesnion Caniatawyd gydag Amodau
A170734 Materion wedi'u gadw nol Hengoed, Bontgoch, Talybont, SY24 5DP Erection of a dwelling (Outline A170223) Caniatawyd gydag Amodau
A170730 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Min Aeron, Vicarage Hill, Aberaeron, SA31 3BB Discharge condition 4 of planning permission A170086 (Motorcycle parking bays) Discharged
A170731 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Min Aeron, Vicarage Hill, Aberaeron, SA31 3BB Discharge condition 5 of planning permission A170086 (Emergency flood evacuation procedure) Discharged
A170729 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Min Aeron, Vicarage Hill, Aberaeron, SA31 3BB Discharge condition 3 of planning permission A170086 (Travel Plan) Discharged
A170724 Diwygiad Ansylweddol Pier Cottage, Aberaeron, Minor amendment of planning permission A161074 (amended plans) Caniatawyd
A170725 Diwygiad Ansylweddol Land adj to Witchwood, Cwm Cou, Newcastle Emlyn, SA38 9PA Minor amendment of planning permission A130168 (amended plan - location of treatment plant and soakaway pit) Caniatawyd
A170726 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Llain Delyn, Aberporth, Cardigan., LL11 5YH Discharge of condition 3 of planning permission A170392 (Landscaping) LIVE DECISION NOTICE REVISION A Discharged
A170717 Cais Llawn Ysgol Gynradd, Commins Coch, Brongwinau, Aberystwyth, SY23 3UE Dymchwel y caban porth presennol. Codi estyniad unllawr newydd i ddarparu ystafell ddosbarth, gosod canopi i'r brif fynedfa ac ar gyfer gwaith dosbarth a gwaith cysylltiedig Demolition of existing porta-cabin. Erection of a new single storey extension to provide classroom, installation of canopy to the main entrance and for classroom and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170740 Cais Llawn Penrhiwlas, Llanarth, SA47 0PE Codi adeilad amaethyddol a chadw defnydd ar gyfer gwaith peirianneg Erection of an agricultural building and retention of use for engineering works carried out. Caniatawyd gydag Amodau
A170707 Cais Llawn Penrhyn Bungalow, New Quay., SA45 9TY Estyniad i ddarparu porth a lolfa haul. Extension works to provide porch & sun lounge. Caniatawyd gydag Amodau
A170735 Cais Llawn Maesnant, Glandyfi, Machynlleth, SY20 8SS Codi garej/gweithdy Erection of garage/workshop
A170736 Addasu neu ryddhau rhwymedigaethau cynllunio Cae Rwgan, Aberbanc, Llandysul, SA38 9NW Modification of Section 106 on planning permission A161121 and A150976 affordable housing delivery, removing the obligation from Phase 2 Plot 1A and designating Phase 1 Plot 9 as the affordable dwelling Caniatawyd
A170720 Section 63 (Retention) Otago, Borth., SY24 5JP Cadw porth car. Retention of car port. Caniatawyd
A170708 Trydan-Ym/ Electricity cons Erw'r Delyn, Abermagwr, Crosswood., LL14 4DU Electricity lines (retrospective) Caniatawyd
A170732 Cais Amlinellol SYCHARTH, SA43 2NE

Codi annedd

Erection of a dwelling

A170699 Cais Llawn Tan-y-Banc, Blaenpennal, Aberystwyth., SY23 4TT Codi garej a phorth. Erection of a garage and porch. Caniatawyd gydag Amodau
A170733 Cais Adeilad Rhestredig Plas Cefngwyn, Bontgoch, Talybont, SY24 5DP To newydd, adnewyddu nwyddau dwr glaw, a gosod drysau newydd. Replacement roof, refurbish rain water goods and installation of new folding doors. Caniatawyd gydag Amodau
A170721 Cais Llawn Llysalaw, Sarnau, Llandysul, SA44 6QT Codi garej Erection of a garage Caniatawyd gydag Amodau
A170723 Cais Llawn Tanglewood, Lon Glanfred, Llandre, Bow Street, SY24 5BY Codi ystafell haul Erection of a conservatory Caniatawyd gydag Amodau
A170697 Cais Llawn Cartref, 2 Pen-y-Graig, Aberystwyth., SY23 4PL Newidiadau ac estyniad Alterations and extension Caniatawyd gydag Amodau
A170722 Cais Llawn Pen y Parc, Llwyndafydd, SA44 6HG Trosi 2 adeilad fferm ddiangen yn llety gwyliau gyda boeler cysylltiedig Conversion of 2 redundant farm buildings into holiday accommodation with associated boiler house Caniatawyd gydag Amodau
A170619 Cais Llawn Penuwch Club, Penuwch, Tregaron., SY25 6RA Trosi rhan o eiddo masnachol presennol yn preswyl i greu anecs ar gyfer perthnasau oedrannus, a llety ategol ar gyfer maes carafanau teithiol a lleoli carafán sefydlog i'w gosod ar gyfer llety gwyliau. Conversion of part of existing commercial premises into residential to create an annexe for elderly relatives, and ancillary accommodation for touring caravan park and siting of static caravan for holiday let. Caniatawyd gydag Amodau
A170692 Cais Llawn Land to the north of Pant Villa, Llanddewi Brefi., CF5 1PD Adeiladu ffordd fynedfa amaethyddol Construction of a new agricultural access road Caniatawyd gydag Amodau
A170696 Cais Llawn Land adj to Meirion, Llwyncelyn, Aberaeron, SA38 9NP Codi annedd Erection of dwelling
A170719 Cais Llawn Land at Y Gorlan, Llanilar, Aberytwyth, SY23 3NA Removal of condition 30 (footway) of A070061 Gwrthodwyd
A170685 Cais Llawn Lower Barn, Noyadd Fawr, Ponthirwaun, Cardigan, SA43 2RF Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A060863 (cynllun cymeradwy - garej) Variation of condition 2 of planning permission A060863 (approved plan - garage) Tynnwyd yn ôl
A170674 Cais Llawn Land adjacent to Crynfryn, Llanfarian, Aberystwyth., SY23 4DF Extension of time for submission of outstanding reserved matters (Condition 1 on planning permissions A041415, A120389, A160801 and A160944) Caniatawyd gydag Amodau
A170791 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 34 of planning permission A160749 (Pre-construction survey to determine the presence of badgers on the development site or adjacent to it) Discharged
A170772 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanamor, Cenarth., SA18 2LS Discharge condition 15 of planning permission A160744 (Full details of play equipment and landscaping to be installed within the open space as approved by the block plan) Caniatawyd
A170662 Cais Amlinellol Llangynllo Farm, Coedybryn, Llandysul, SA44 5UG Codi annedd Erection of a dwelling
A170776 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2 L Discharge condition 34 of planning permission A160744 (Reptile Mitigation Method Statement) Discharged
A170774 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 18 of planning permission A160744 (Scheme for the provision of wheel washing facilities) Gwrthodwyd
A170792 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 35 of planning permission A160749 (Light spillage scheme)
A170770 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 9 of planning permission A160744 (Scheme for the disposal of surface water) Discharged
A170787 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 16 of planning permission A160749 (maintenance of open space) Discharged
A170789 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 32 of planning permission A160749 (Pollution prevention statement) Discharged
A170715 Cais Llawn Former HSBC Bank, 9 Lincoln Street, Llandysul, Newid defnydd lloriau uwch ac isaf (islawr a lefel y stryd) yn fflat annibynnol Change of use of upper and lower ground floors (Basement and street level) into self-contained flat Tynnwyd yn ôl
A170785 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 13 of planning permission A160749 (plan idicating positions, design, dimensions and materials of the boundary treatment) Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A170778 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 36 or planning permission A160744 (a light spillage scheme)
A170604 Section 63 (Retention) Penrallt Hotel, Aberporth, Cardigan, SA43 2BS Newid defnydd o lety gwyliau i annedd gyda newidiadau ac estyniad Change of use from holiday let to dwelling with alterations and extension Gwrthodwyd
A170786 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A, Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 14 of planing permission A160749 (full details of the play equipment and landscaping to be installed in the open space) Caniatawyd
A170777 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 35 of planning permission A160744 (pre-construction survey to determine the presence of badgers on the development site or adjacent to it) Discharged
A170694 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ffynnon Helygen, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5QT Erection of a shed for storage of machinery and fodder Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170788 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 17 of planning permission A160749 (scheme for the provision of wheel washing) Gwrthodwyd
A170775 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 33 of planning permission A160744 (Pollution prevention statement) Discharged
A170714 Trydan-Ym/ Electricity cons Pwll Pridd, Lledrod, Aberystwyth., SA39 9HT Electricity lines Dim gwrthwynebiad
A170773 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 17 of planning permission A160744 (A management scheme to ensure the subsequent maintenance of the open space) Discharged
A170769 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maesawmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 3 of planning permission A160744 (sample of slate) Caniatawyd
A170677 Cais Llawn Blaenrhiwafallen, Talsarn, Lampeter., SA48 8QP Trosi llawr cyntaf adeilad fferm i ddarparu anecs i Blaenfallen Convert first floor of farm building to provide an annex to Blaenfallen Caniatawyd gydag Amodau
A170783 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 8 of planning permission A160749 (scheme for the disposal of surface water from the site) Discharged
A170771 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA18 2LS Discharge condition 14 of planning permission A160744 (plan indicating the positions, design, dimensions andmaterials of the boundary treatment to be erected) Amod(au) wedi'u rhyddhau yn rhannol
A170782 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7a, Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth., SA38 2LS Discharge condition 3 of planning permission A160749 (sample of roofing slate) Caniatawyd
A170790 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 7A Maes Awmor, Glanawmor, Cenarth, SA38 2LS Discharge condition 33 of planning permission A160749 (Reptile Mitigation Method Statement) Discharged
A170713 Cais Llawn Pengraig, Rhydlewis, Llandysul, SA44 5RL Dymchwel bwthyn presennol a gosod porth ceir pren gyda storfa uwchben Demolish existing cottage and replace with timber framed carport with room above Caniatawyd gydag Amodau
A170709 Cais Adeilad Rhestredig Yr Hen Orsaf, 26 Alexandra Road, Aberystwyth., WD24 4QL Gwella’r balwstradau presennol nad ydynt yn cydymffurfio ar y prif risiau i gwsmeriaid. Upgrading of existing non-compliant balustrading to main customer staircase. Caniatawyd gydag Amodau
A100542DT Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Waunfawr, Bethania, SA48 7SG Agricultural storage shed Tynnwyd yn ôl
A170194 Cais Llawn Bargoed Farm, Llwyncelyn, Aberaeron, SA46 0HL Cadw cynllun diwygiedig y safle ar gyfer 30 o leiniau carafanau teithiol a 20 o bebyll, lleoliad diwygiedig ar gyfer bloc cawodydd, gwaith mynediad a thirlunio (cynllun diwygiedig caniatâd cynllunio A110299). Retention of revised site layout for 30 touring caravan plots and 20 tent pitches, revised location for shower block, access work and landscaping (Revised layout to planning permission A110299) Caniatawyd gydag Amodau
A170705 Cais Llawn Maes y Dderwen, Llanarth, Aberaeron, SA47 0PU Trosi adeilad allanol i lety gwyliau Conversion of outbuilding into holiday let Caniatawyd gydag Amodau
A170703 Cais Llawn Esgaironw Fawr, Talgarreg, Llandysul., SA44 4XF Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160485 (cynlluniau cymeradwy) Variation of condition 2 of planning permission A160485 (approved plans) Caniatawyd gydag Amodau
A170704 Materion wedi'u gadw nol Plot adjacent Llys Terfyn, Waun Fawr, Aberystwyth., SY24 5BF Codi annedd a mynediad i'r safle. Erection of dwelling and site access. Caniatawyd gydag Amodau
A170553 Cais Llawn 119, SA43 1LT Codi annedd Erection of dwelling W05000360 Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A170691 Trydan-Ym/ Electricity cons Tynyffordd, Ponterwyd., LL14 4DU Electricity lines (retrospective) Dim gwrthwynebiad
A170676 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hafod Estate Office, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, SY25 6DX Discharge condition 5 of planning permission A170351 (Archaeological Watching Brief) Discharged
A170690 Cais Adeilad Rhestredig Eglwys St Cynfelyn, Llangynfelyn, BA2 7WG Trosi eglwys i annedd. Conversion of church to a dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A170688 Cais Llawn GLANDULAIS, SA44 5RR Codi annedd fforddiadwy Erection of an affordable dwelling W05000367 Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A170687 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Ffynnon Ddewi, Ffosyffin, Aberaeron, SA46 0NA Discharge of condition 14 of planning permission A150013 (Reptile Mitigation Method Statement Discharged
A170635 Cais Llawn Gwel y Waun, Cellan, Lampeter, SA48 8JA Codi adeilad amaethyddol pwrpas cyffredinol Erection of a general purpose timber framed agricultural building Caniatawyd gydag Amodau
A170689 Cais Llawn Eglwys St Cynfelyn, Llangynfelyn., BA2 7WG Trosi eglwys i annedd. Conversion of church to a dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A170683 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 46 Bridge Street, Aberystwyth, CF39 8EP Discharge condition 4 of planning permission A150972 (location and plan of bird box) Discharged
A170682 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod 46 Bridge Street, Aberystwyth., CF39 8EP Discharge condition 3 of planning permission A150972 (Insulation Scheme) Discharged
A170684 Cais Llawn 46 Bridge Street, Aberystwyth., CF39 8EP Newid defnydd i ddarparu fflat un ystafell wely ar ran o'r llawr gwaelod. Change of use to provide a one bedroom apartment on part of the ground floor.
A170655 Cais Llawn Former St David's Church (Cilcelyn), Bro Celyn, Blaencelyn, Llandysul, NP10 8PA Dileu amod 3 (cyflwr cwblhau) ac amod 8 (cartrefi am oes) o ganiatâd cynllunio A140571 Removal of condition 3 (completion condition) and condition 8 (lifetime homes) of planning permission A140571. Caniatawyd gydag Amodau
A170656 Cais Llawn Gorwel For, Gwbert, Cardigan, SA43 1PR Codi estyniad a newidiadau a adnewyddu ychwanegol i'r annedd presennol yn cynnwys pwll therapi a gwaith cysylltiedig Erection of an extension and alterations and refurb to existing dwelling including a therapy pool and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170680 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 1st Floor Flat, Castle Street, Abersytwyth., SY24 5BU Use of first floor as a flat. Certificate granted
A170422 Cais Adeilad Rhestredig Market Hall, Cardigan, SY23 3UE Mae angen rhoi sylw i faint y coed er mwyn atgyfnerthu’r cyplau ac adeiledd y to. Trwsio’r cafnau dwr ac ati yn ogystal â gwter plwm y to cafnog a gwaith cysylltiedig Sizing of the timbers require attention in order to strengthen the trusses and to benefit the existing roof structure. Repair of rainwater goods together with the existing lead valley gutter and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170654 Cais Llawn Maesyfelin, Ciliau Aeron, Lampeter, SA48 8BY Retention of conversion of former barn into workshop/garage. Conversion of outbuildings to provide an extension to the main dwelling. Erection of a Morphpod. Caniatawyd gydag Amodau
A170675 Cais Llawn Trewindsor Mill, Llangoedmor, Cardigan, HP22 5TQ Codi estyniad Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A170653 Cais Adeilad Rhestredig Birchgrove, Trawsgoed, Aberystwyth, SY23 4AT Addasu a dymchwel anecs i’r de-orllewin, dymchwel porth ac adfer mynedfeydd hanesyddol, newidiadau i'r llawr gwaelod a gosod ffenestr yn y parlwr cefn, a lleihau dau annedd i un. Alterations and demolition of south west annex, demolition of porch and reinstatement of historical openings, alterations to ground floor and installation of window to the snug, and reducing two dwellings to one Caniatawyd gydag Amodau
A170658 Cais Llawn Ton y Mor, High Street, Borth, LD8 2NU Erection of single storey rear extension with replacement balcony and alterations to dormer roofs Caniatawyd gydag Amodau
A170759 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land to the West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge condition 28 of planning permission A150846 (Archaeology) Part-Approved
A170657 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot adj to Bryn-y-Wawr, Maesybedw, Aberporth, Cardigan, SA43 2HS Discharge of conditions 2a, 5, 10 & 13 of planning permission A081056 (slate sample, access, footway, parking & foul sewage) Caniatawyd
A170651 Cais Llawn Birchgrove, Traswgoed, Aberystwyth, SY23 4AT Newidiadau ac dymchwel atodiad de-orllewin, dymchwel porth ac adfer agoriadau hanesyddol, newidiadau i'r llawr gwaelod a gosod ffenestr i'r glyd, a lleihau dau annedd i un Alterations and demolition of south west annex, demolition of porch and reinstatement of historical openings, alterations to ground floor and installation of window to the snug, and reducing two dwellings to one Caniatawyd gydag Amodau
A170649 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Llechwedd Farm, Llanwenog, Llanybydder, SA44 4HW Codi sied amaethyddol ar gyfer cadw anifeiliaid Erection of an agricultural shed for housing livestock Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170646 Cais Llawn Glyn Cottage, South John Street, New Quay, SA44 6LJ Newid defnydd o siop llawr isaf (gynt yn annedd) i ffurfio fflat 1 ystafell wely annibynnol Change of use of ground floor shop (formerly a dwelling) to form self-contained 1 bedroom flat Gwrthodwyd
A170672 Materion wedi'u gadw nol Penlanoleu, Capel Bangor, Aberystwyth., OX17 1GY Codi ty. Erection of a dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A170671 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Land adj. Helen House, Stag's Head, Llangeitho., SA31 1GZ Confirmation that works have commenced and that the planning permission A110503 is extant. Gwrthodwyd
A170643 Cais Llawn Ysgol Gynradd Llanilar, Llanilar, Aberystwyth, SY23 3UE Codi ystafell ddosbarth newydd yng nghefn yr adeilad sy'n cynnwys defnyddiau allanol i gydweddu a'r ymddangosiad presennol Erection of a new classroom to the rear of the building consisting of external materials to match the existing appearance Caniatawyd gydag Amodau
A170626 Section 63 (Retention) Hen Efail, Blaenannerch, Cardigan, SA43 2AJ Estyniad i gwrtil Extension of curtilage Caniatawyd gydag Amodau
A170666 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod New House, Land adj. Carregwen, Nebo., SY23 2AZ Discharge condition 16 of planning permission A170078 (archaeological condition) Caniatawyd
A170664 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod New House, Land adj Carregwen, Nebo., SY23 2AZ Discharge condition 3 of planning permission A170078 (materials) Caniatawyd
A170669 Cais Llawn Salop, Heol-y-Dwr, Llanon, SY23 5HQ Codi estyniad deulawr Erection of a two storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A170670 Cais Llawn The White House, Cae Melyn, Aberystwyth, SY23 2HA Codi estyniad a decin Erection of an extension and decking Caniatawyd gydag Amodau
A170661 Cais Llawn Plots at Bryn Ardwyn, Aberystwyth, SY16 2BA Codi 2 annedd Erection of 2 dwellings Gwrthodwyd
A170668 Cais Llawn Glandwr, Llwyncelyn, Aberaeron., SA46 0HN Adeiladu storfa garej a gardd. Erection of a garage and garden store. Caniatawyd gydag Amodau
A170667 Caniatad Hysbyseb Thompson Travel, 1 North Parade, Aberystwyth, LU29TN Arddangos arwyddion Display of signage Caniatawyd gydag Amodau
A170603 Cais Llawn Land at Bach y Rhiw, Ffostrasol, Llandysul, SA44 5SB Codi ty fforddiadwy ac adeilad amaethyddol Erection of an affordable dwelling and an agricultural building Gwrthodwyd
A170665 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod New House, Land adj. Carregwen, Nebo., SY23 2AZ Discharge condition 15 of planning permission A170078 (ecology mitigation). Caniatawyd
A170645 Diwygiad Ansylweddol Land adjacent to Dolau Hirion, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 3NA Minor amendment of planning permissions A130009 ( Conditions 10, 11, 12, & 19) A160436 (Conditions 10,11,12 & 16) & A160442 (Conditions 3, 4, 8 & 11) Part-Approved
A170558 Cais Adeilad Rhestredig Capel Carmel, Llanilar, Aberystywth, SY23 4SA To newydd Replacement roof Caniatawyd gydag Amodau
A170644 Diwygiad Ansylweddol Esgaironw Fawr, Talgarreg, SA44 4XF Amendment to A160485 - Two storey extension with internal alterations (decision was for single storey with dormer windows) Gwrthodwyd
A170579 Cais Llawn Llwyngwinau Uchaf, Tynreithin, Tregron., SY25 6LW Codi sied amaethyddol Erection of an agricultural building. Caniatawyd gydag Amodau
A170660 Cais Llawn Plots at Bryn Ardwyn, Aberystwyth, SY16 2BA Codi 2 annedd Erection of 2 dwellings Gwrthodwyd
A170663 Cais Llawn Glan y Don, High Street, Borth, HR1 2JB Dymchwel estyniad unllawr a chodi estyniad cefn deulawr a newidiadau mewnol Demolition of single storey extension and erection of two storey rear extension and internal alterations Caniatawyd gydag Amodau
A170627 Cais Adeilad Rhestredig Former County Offices, Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 2DE Manylion pared/ lloriau / palis arfaethedig y rhandai posibl ym mhen gogleddol yr adeilad ar yr ail a’r trydydd lawr (Gogledd) Proposed generic partition/flooring/bulkhead details to potential apartments to northern end of building at 2nd/3rd floor levels (North) Caniatawyd gydag Amodau
A170639 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Crown Inn, Llwyndafydd, Llandysul, SA45 9ST Discharge of condition 5 (roofing slate) of decision notice A081165 Discharged
A170650 Cais Llawn Ael y Bryn, 24 Dinas Terrace, Aberystwyth, SY23 1BT Codi estyniad 2 lawr yn y cefn Erection of 2 storey extension to rear Caniatawyd gydag Amodau
A170652 Cais Llawn Garn House Yard, Penygarn, Bow Street, SY24 5BQ Codi estyniad ar gyfer storio a dosbarthu Erection of extension for storage and distribution Caniatawyd gydag Amodau
A170610 Cais Llawn Ysgol Henry Richard, Lampeter Road, Tregaron, SY23 3UE Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160330 (goleuadau allanol) Variation of condition 2 of planning permission A160330 (external lighting) Caniatawyd gydag Amodau
A170648 Cais Llawn 1, TY RHOS, SA43 2NH Amrywio amod 2 (cynllun safle amgen i ganiatáu mynediad arall i Plot2) o ganiatâd cynllunio A110051 Variation of condition 2 (alternative site plan to allow alternative access to Plot2) of planning permission A110051 W05000391 Dychwelwyd
A170640 Diwygiad Ansylweddol Swn y Don, Clarach, Aberystwyth, SY23 3DT Minor amendment to planning permission A170465 (amended plan) Caniatawyd
A170641 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Olmarch Uchaf, Llangybi, Lampeter, SA48 8NJ Erection of an agricultural building Caniatâd ei angen
A170624 Cais Adeilad Rhestredig Deva, 33-34 Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 3TL Adnewyddu ac atgyweirio ffenestri presennol drychiad blaen, ail-doi, nwyddau dwr glaw a newidiadau allanol Renewal and repair of the existing windows, re-roofing, replacement rainwater goods and external alterations Caniatawyd gydag Amodau
A170631 Cais Llawn Y Berllan, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BX Dymchwel estyniad unllawr a chodi estyniad deulawr ac adeiladu garej ddwbl newydd Demolish single storey extension and erection of two storey extension and erection of new double garage Caniatawyd gydag Amodau
A170647 Cais Llawn Blaenwaun, Ferwig, Cardigan, SA43 1QF Codi adeilad amaethyddol i gadw da (yn rhannol ôl-weithredol). Erection of agricultural building to house livestock (partly in retrospect). Caniatawyd gydag Amodau
A170615 Cais Llawn Ynys, Ffair Rhos, Ystrad Meurig, SY25 6BP Codi garej Erection of a garage Caniatawyd gydag Amodau
A170637 Caniatad Hysbyseb 4 Market Street, Aberaeron, SA46 0AS Cadw arwydd Retention of sign Caniatawyd
A170634 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 4 of planning permission A150524 (Lighting Plan) Part-Approved
A170638 Cais Adeilad Rhestredig 4 Market Street, Aberaeron, SA46 0AS Cadw’r arwydd yng nghefn yr eiddo a’r gwaith rendro arfaethedig ar y golygon cefn Retention of signage to rear of property and proposed rendering of rear elevation Caniatawyd
A170429 Cais Llawn Delville, New Street, Lampeter, SA48 7AJ Dymchwel adeilad ty allan a adeiladu estyniad i gefn yr annedd Demolition of outhouse and erection of extension to rear of dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A170629 Cais Llawn 77 Maesceinion, Waunfawr, Aberystwyth, SA23 8QQ Tynnu to unllawr presennol a chodi estyniad llawr cyntaf Removal of existing single storey roof and erection of first floor extension Caniatawyd gydag Amodau
A170633 Section 63 (Retention) Maesllwyd, Cribyn, Lampeter., SA48 7ND Cais ôl-weithredol ar gyfer newid defnydd y tir i adeiladu llyn bychan. Retrospective application for change of use of land to construct a small lake. Caniatawyd gydag Amodau
A170632 Cais Llawn Green Frog Power - B4343, Dewi Road Tregaron, B46 1JA Cadw gwaith - generadur ychwanegol i mewn i'r planhigyn presennol i ddarparu trydan wrth gefn ychwanegol Retention of works - additional generator into the existing plant to provide additional back-up electricity Caniatawyd gydag Amodau
A170628 Cais Adeilad Rhestredig 2-4 North Parade, Aberystwyth, SY23 2ND Gosod Pwyntiau Mynediad Di-wifr mewnol Installation of Wireless Access Points internally Caniatawyd gydag Amodau
A170622 Cais Llawn Former HSBC, 31 North Road & 9 Alban Square, Aberaeron, SA46 0AW Troi 31 Ffordd y Gogledd, ynghyd â’r estyniad llawr cyntaf yn dy a 9 Sgwâr Alban yn 2 fflat annibynnol. Addasiadau mewnol ynghyd â'r newidiadau i'r drysau allanol. Conversion of 31 North Road, along with a first floor extension into a dwelling and 9 Alban Square into 2 self contained flats. Internal alterations along with alterations to the external doors. Caniatawyd gydag Amodau
A170578 Section 63 (Retention) The Old Garage, Goginan, Aberystwyth, SY23 5JH Newid defnydd i lety gwyliau (fflatiau 3 x 2ystafell wely) a gwaith cysylltiedig Change of use to holiday accommodation (3x 2bedroom apartments) and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170608 Cais Llawn 1 Heol y Neuadd, Llandysul, SA44 4QL Codi estyniad un llawr Erection of a single storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A170611 Cais Llawn 10 Teifi Terrace, Adpar, Newcastle Emlyn, SA38 9EA Amrywio amod 2 (cynlluniau cymeradwy) y caniatâd cynllunio A120179 (Codi sied ddomestig a stiwdio newydd yn lle’r hen un) (cais ôl-weithredol) Variation of condition 2 (approved plans) of planning permission A120179 (Replacement of a domestic store shed and studio)(retrospective application) Caniatawyd gydag Amodau
A170623 Cais Adeilad Rhestredig Former HSBC, 31 North Road & 9 Alban Square, Aberaeron, SA46 0AW Troi 31 Ffordd y Gogledd, ynghyd â’r estyniad llawr cyntaf yn dy a 9 Sgwâr Alban yn 2 fflat annibynnol. Addasiadau mewnol ynghyd â'r newidiadau i'r drysau allanol. Conversion of 31 North Road, along with a first floor extension into a dwelling and 9 Alban Square into 2 self contained flats. Internal alterations along with alterations to the external doors Caniatâd wedi ei roi
A170605 Cais Llawn Lon Goed, Llangoedmor, Cardigan., SA43 2LJ Lloches car Car shelter Caniatawyd gydag Amodau
A170621 Cais Adeilad Rhestredig Neuadd Pantycelyn, Aberystwyth University Campus, Penglais, Aberystwyth., SY23 3BX Ailfodelu mewnol Neuadd Breswyl Pantycelyn i ddarparu 200 o ystafelloedd gwely en-suite, mannau dysgu, mannau hyblyg, swyddfeydd, mannau ategol, a llety ffreutur ar gyfer myfyrwyr. Proposed internal remodelling of Pantycelyn Hall of Residence to provide 200 ensuite bedrooms, learning spaces, flexible spaces, offices, ancillary areas, and refectory accommodation for students. Tynnwyd yn ôl
A170554 Cais Llawn 4 Baker Street, Aberystwyth., SY23 5EL Newid Defnydd Asiantaeth Gosod Tai’n Stiwdio Tatws Change of Use from Letting Agency into Tattoo Studio Caniatawyd gydag Amodau
A170572 Diwygiad Ansylweddol Plot 1, Hilltop Way, Parcllyn, Cardigan, Removal of condition 2 (code for sustainable homes) 3 and 4 (Interim Certificate and Final Certificate) of planning permission A120589 Caniatawyd
A170620 Cais Llawn Site opposite 16 Maes Afallen, Bow Street, Aberystwyth., SY24 5BL Garej a gwaith cysylltiedig Garage and associated works.
A170617 Cais Llawn 19 Alban Square, Aberaeron, Dymchwel strwythur to gwastad , ffenestri bae, llawr cyntaf yn y cefn a tho ar ongl, garej, adeilad allanol a wal i'r cefn. Newidiadau ac estyniadau yn cynnwys adeiladu modurdy. Demolition to flat roof structure, bay window, rear first floor and pitched roof, garage, outbuilding and rear wall. Alterations and extensions including erection of garage. Caniatawyd gydag Amodau
A170618 Cais Llawn Ty Nant, 1 Cwm Halen, New Quay, SA45 9SF Decin i'r drychiad blaen Raised decking to front elevation Caniatawyd gydag Amodau
A170616 Cais Adeilad Rhestredig 19 Alban Square, Aberaeron, SA46 0DB Dymchwel strwythur to gwastad, ffenestri bae, llawr cyntaf yn y cefn a tho ar ongl, garej, adeilad allanol a wal gefn. Newidiadau ac estyniadau yn cynnwys adeiladu modurdy. Demolition to flat roof structure, bay window, rear first floor and pitched roof, garage, outbuilding and erar wall. Alterations and extensions including erection of garage. Caniatawyd gydag Amodau
A170531 Cais Llawn Gardeners Cottage, The Walled Gardens, Llangoedmor, SA43 2LQ Ymestyn y cwrtil a chodi garej ddomestig a gwaith cysylltiedig Extension of curtilage and erection of a domestic garage & associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170580 Cais Llawn Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn, Drefach, SY23 3UE Amrywio amod 2 (datblygu a gynhaliwyd yn unol â'r cynlluniau a newidiwyd) a gwaredu amod 9 (darparu gwaith trin preifat a manylion cynllun cynnal a chadw) o ganiatâd cynllunio A141017 Variation of condition 2 (development carried in accordance with deposited plans) and removal of condition 9 (provision of a private treatment plant and details of maintenance plan) of planning permission A141017 Caniatawyd gydag Amodau
A170569 Cais Llawn Plot 3, Hilltop Way Parcllyn, Aberporth, Codi ty Erection of a dwelling
A170601 Cais Llawn 58 Marine Terrace, Aberystwyth, WR15 8HW Newid defnydd ty 9 ystafell wely mewn meddiant lluosog yn 6 fflat un ystafell wely Change of use from 9 bedroom HMO into 6 one bedroom flats
A170613 Materion wedi'u gadw nol Meidrym Land, Llangeitho, Tregaron, SY25 6TN Codi annedd Erection of dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A170600 Cais Llawn Llwyncelyn Farm, Mydroilyn, Lampeter, SA38 7RP Newid defnydd bloc stablau i 2 lety gwyliau Change of use of stable block to 2 holiday lets Caniatawyd gydag Amodau
A170563 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon 4 Bro Gido, Gilfachreda, New Quay, SA47 0QE Codi estyniad un llawr Erection of single storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A170570 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 1, Hilltop Way, Parcllyn, Cardigan, Discharge of condition 2 (materials and finishes) of planning permission A041076 (erection of a dwelling) Caniatawyd
A170568 Cais Llawn The Limit, High Street, Borth., SY245EQ Newid defnydd o 'bwyso to` i fferyllfa. Change of use of `lean to` to a pharmacy. Caniatawyd gydag Amodau
A170609 Cais Llawn Heol Las Fawr, Verwig, Cardigan, SA43 1QA Newid defnydd ysgubor i stiwdio artist, gweithdai, oriel a llety Change of use of barn to artist studio, workshop, gallery and accommodation Caniatawyd gydag Amodau
A170606 Cais Llawn Wern Olau, Waun Fawr, Aberystwyth., SY23 3QD Estyniad llawr cyntaf. First floor extension. Caniatawyd gydag Amodau
A170607 Hysbysiad ymlaen llaw (Telegyfathrebu) Land North of Aberystwyth Rd., Cardigan, Gosod monopole 15m, 3 antena, dysgl trosglwyddo a gwaith cysylltiedig, cypyrddau a gwaith atodol Installation of a 15m nolopole, 3 antenna, 1 transmission dish and assoicated ground based cabinets and ancillary works Caniatâd ddim ei angen
A170543 Cais Llawn Troedyrhiw Shop, Cribyn, Lampeter, SA48 7QJ Estyniad i'r annedd presennol a throsi ysgubor i ddarparu llety ychwanegol. Extension to existing dwelling and conversion of barn to provide additional accommodation. Caniatawyd
A170567 Cais Llawn Taliesin Court, Lampeter, CV2 2TX Newid defnydd gofal iechyd dosbarth D1 yn fferyllfa fanwerthu A1 gan gynnwys mynedfa newydd yn y ffenestr bresennol, canopi a gosod dwy uned gyddwysydd aerdymheru. Change of use from class D1 healthcare to retail pharmacy A1 to include new entrance in existing window opening, canopy and installation of two air conditioning condenser units Caniatawyd gydag Amodau
A170562 Cais Llawn Plot 1, Troedrhiw, Bethania, Llanon, SY23 4HD Codi estyniad un llawr Erection of single storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A170594 Cais Llawn Wesley Villa, Tre'r Ddol, Machynlleth., SY20 8PN Codi garej. Newidiadau ac estyniadau. Dymchwel siediau a newid parcio a throi. Erection of a garage. Alterations and extensions. Demolition of sheds and alteration to parking and turning area. Caniatawyd gydag Amodau
A170602 Cais Llawn Abercwmdolau, Capel Bangor, Aberystwyth, SY23 3LN Trosi ysgubor yn fwthyn gwyliau a gwaith cysylltiedig Conversion of barn to holiday cottage and associated works
A170595 Cais Adeilad Rhestredig Wesley Villa, Tre'r Ddol, Machynlleth., SY20 8PN Codi garej, newidiadau ac estyniadau, dymchwel siediau a newid y man parcio a throi Erection of a garage, alterations and extensions, demolition of sheds and alteration to parking and turning area. Caniatawyd gydag Amodau
A170596 Cais Llawn Bancyfelin, Talybont, Aberystwyth, SY24 5EA Estyniadiadau a newidiadau gan gynnwys y llawr cyntaf, dymchwel modurdy a gwaith cysylltiedig Extensions and alterations to to include first floor, demolition of garage and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170599 Cais Llawn The Barn, Argoed Fach, Tregaron, SY25 6JR Newid defnydd ysgubor i fwthyn gwyliau Conversion and change of use of barn to rental holiday cottage Caniatawyd gydag Amodau
A170598 Caniatad Hysbyseb Home Bargains, Ystwyth Retail Park, Park Avenue, Aberystwyth., L11 0JA Arddangos arwyddion. Display of signage. Caniatawyd gydag Amodau
A170592 Cais Llawn The Pavilion, Bridge Street, Pontrhydfendigaid, Gosod 2 antena a 2 ddysgl 0.6m mewn diamedr ar bolyn 20m a 3 o gabinetau, a chabinet ar gyfer mesurydd, a’r gwaith atodol cysylltiedig, y cyfan o fewn compond 8m x 5m a ffens balisâd 1.8m o amgylch y cyfan Installation of 2 no. antennas and 2 no. 0.6m diameter dishes on a 20m high monopole, and 3 no. cabinets, a meter cabinet, and associated ancillary works all contained within a 8m x 5m compound enclosed with a 1.8m high palisade fence Caniatawyd gydag Amodau
A170565 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd. Felinfach, Lampeter, SG8 5QX Discharge condition 14 of planning permission A131001 - (Reports on monitoring, maintenance and any contingency action carried out in accordance with a long-term monitoring and maintenance plan) Discharged
A170564 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter., SG8 5QX Discharge condition 3 of planning permission A131001 (Scheme to deal with the risks associated with contamination of the site) Discharged
A170597 Cais Llawn Llaethliw, Neuaddlwyd, Lampeter., SA48 7RF Addasu adeilad allanol yn uned gwyliau. Conversion of outbuilding into holiday unit. Gwrthodwyd
A170591 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 8 of planning permission A170299 (parking). Gwrthodwyd
A170593 Cais Llawn Perthi Mawr, Cilcennin, Lampeter, SA48 8RS Dymchwel y gegin a'r ysgubor a chodi estyniadau Demolition of kitchen and barn and erection of extensions Caniatawyd gydag Amodau
A170178 Cais Llawn Land at Troed-y-Bryn, Llwynygroes, SY1 2DP Gwaredu amod 13 o ganiatâd cynllunio A160018 (cwtogi ystlumod) Removal of condition 13 of planning permission A160018 (bat curtailment) Caniatawyd gydag Amodau
A170588 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 5 of planning permission A170299 (Verge construction). Gwrthodwyd
A170589 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 6 of planning permission A170299 (plot access) Gwrthodwyd
A170545 Cais Adeilad Rhestredig Ty Coch, Hafod Estate Forestry Commission (Bwlchgwallter), Pontrhydygroes, SY25 6DX Tynnu penty a chodi estyniad newydd, newidiadau mewnol ac allanol Removal of lean-to and erection of new extension, internal and external alterations Caniatawyd gydag Amodau
A170556 Cais Amlinellol Land adj to Llangybi Stores, Llangybi, Lampeter, SA48 8NG Codi dwy annedd Erection of two dwellings
A170587 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 4 of planning permission A170299 (Access road). Gwrthodwyd
A170590 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plot 3 Towyn Farm, Gwbert, Cardigan., SA62 3GA Discharge condition 9 of planning permission A170299 (Reptile Mitigation). Caniatawyd
A170575 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 10 of planning permission A140571 (boundary treatment, and assessment of the location of graves) Discharged
A170585 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 10 of planning permission A150524 (Surface Water) Caniatawyd
A170581 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 5 of planning permission A150524 (Landscaping Plan) Part-Approved
A170561 Cais Amlinellol Land adj Gwargerddi, Capel Salem, Penrhyncoch, B61 9HD Codi dau dy fforddiadwy Erection of two affordable dwellings Gwrthodwyd
A170551 Prior Demolition Notice Osian House, Ebens Lane, Cardigan., CF11 9NR Dymchwel adeilad. Demolition of building. Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170573 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 4 of planning permission A140571 (bat method statement and amended plans showing bat access points) Discharged
A170576 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 11 of planning permission A140571 (details of the materials of the replacement bell tower) Discharged
A170549 Cais Llawn Sea Breezes, Borth, LD8 2AF Dymchwel garej ac estyniad newydd Demolition of garage and new extension Caniatawyd gydag Amodau
A170582 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 7 of planning permission A150524 (Conifer trees) Gwrthodwyd
A170574 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Cilcelyn (St Davids Church), Brocelyn, Blaencelyn, Llandysul., NP10 8PA Discharge condition 5 of planning permission A140571 (lighting scheme) Discharged
A170528 Cais Llawn 6 Pont-y-Cleifion, Cardigan, SA43 1DW Codi estyniad a gwaith cysylltiedig Erection of extension and associated works Caniatawyd gydag Amodau
A170584 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 9 of p,lanning permission A150524 (Biosecurity Risk Assessment - Himalayan Balsam) Caniatawyd
A170583 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Volac International Ltd, Felinfach, Lampeter, SA48 8AG Discharge of condition 8 of planning permission A150524 (Protection of trees & hedgerows) Caniatawyd
A170577 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Rhos-y-gadair Fawr, Blaenannerch, Cardigan, SA43 1SW Discharge of condition 4 of planning permission A170268 (Vegetation clearance) Discharged
A170514 Cais Amlinellol Bugeilyn, Clarach Road, Borth., SY24 5LN Codi ty. Erection of a dwelling.
A170571 Cais Llawn Fronfelen, Oakford, SA47 0RT Codi sied aml bwrpas at ddefnydd amaethyddiaeth Erection of general purpose agricultural building Caniatawyd gydag Amodau
A170520 Cais Llawn Penlan Fach, Ponthirwaun, SA43 2RB Codi estyniad Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A170566 Cais Llawn Capel Hermon, Trichrug, Talsarn, SY235LN Trosi Capel Hermon i dy Conversion of 'Capel Hermon' to dwelling
A170539 Cais Llawn Glaneirw, Tanygroes, Cardigan., SA43 2HP Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A160525 (cynlluniau a Gymeradwywyd). Variation of condition 2 of planning permission A160525 (Approved plans). Caniatawyd
A170546 Cais Llawn Maes Awmor, Cenarth, Newcastle Emlyn, SA48 7HH Removal of condition 31 of planning permission A160744 Caniatawyd gydag Amodau
A170560 Cais Adeilad Rhestredig Brynmeheryn, Tynygraig, Ystrad Meurig., SY25 6AH Atgyweiriadau mewnol i adeilad rhestredig. Internal repairs to listed building. Caniatawyd gydag Amodau
A170552 Caniatâd Ardal Gadwraeth Osian House, Ebens Lane, Cardigan., CF11 9NR Dymchwel adeilad. Demolition of building. Caniatawyd gydag Amodau
A170555 Cais Llawn Pant Coch, Talybont, Aberystwyth, SY24 5DN Codi estyniad un llawr i'r ochr a'r blaen Erection of single storey extension to side and front Caniatawyd gydag Amodau
A170547 Cais Llawn 36 Fedwen Bakery, High Street, Cardigan., SA42 0TF Newid defnydd y llawr gwaelod o A1 I A2 a newid blaen y siop. Change of use of ground floor from A1 to A2 and a new shop front. Caniatawyd gydag Amodau
A170548 Cais Adeilad Rhestredig Fedwen 36 Bakery, Stryd Fawr, Aberteifi. Fedwen Bakery, 36 High Street, Cardigan., SA42 0TF Newid defnydd y llawr gwaelod o A1 i A2 a newid blaen y siop. Change of use of ground floor from A1 to A2 and a new shop front. Caniatâd wedi ei roi
A170550 Cais Llawn Land at Dolifor, Llangeitho, SY23 2EE Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A100610 - cynlluniau cymeradwyiedig Variation of condition 2 of planning permission A100610 - approved plans Caniatawyd gydag Amodau
A170557 Cais Adeilad Rhestredig Eddleston House, Morfa Mawr, Aberystwyth Eddleston House, Queen's Road, Aberystwyth., SY23 2DG Peintio’r waliau allanol gyda Crown Historic Collection Palladian 15. Painting the external walls with Crown Historic Collection Palladian 15 Caniatawyd
A170559 Cais Adeilad Rhestredig Brynmeherin, Tynygraig, Ystrad Meurig, SY25 6AH Trwsio waliau allanol, ffenestri, olion dwr glaw a'r rhodfa wydr. Repair to external walls, windows, rain wear and glass walkway. Caniatawyd gydag Amodau
A170540 Cais Llawn Llysteg, Capel Seion, Aberystwyth, SY23 4EE Dymchwel estyniadau adfeiliedig presennol a chodi estyniad unllawr Demolition of existing dilapidated extensions and replacement with a single storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A170522 Cais Llawn Ger- y -Nant, Temple Bar, Lampeter, SA48 7SA Codi estyniad a anecs Erection of extension and annexe Caniatawyd gydag Amodau
A170532 Cais Llawn Penbont, Nebo, Llanon, SY23 5LF Newid defnydd rhan o adeilad allanol amaethyddol, sydd ynghlwm wrth annedd, i mewn rhan o annedd a ffurfio mynedfa drwy Change of use of part of attached agricultural outhouse into part of dwelling and forming access through Caniatawyd gydag Amodau
A170537 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Hen Fferm Cottage (formerley Maesypwll), Llanwnnen Road, Lampeter., CF64 1SJ Discharge condition 3 of planning permission A160847 (FCA mitigation measures) Caniatawyd
A170523 Cais Llawn Rhosalaw, Bwlchyfadfa, Talgarreg, SA44 4EW Codi estyniad a gwneud newidiadau. Erection of an extension and alterations Caniatawyd gydag Amodau
A170541 Cais Llawn Ty Hir, Cilcennin, Lampeter., CF48 1HS Adeiladu llawr newydd ac estyniad I'r ffermdy presennol, addasu adeilad allanol i gartref gwyliau ystafell wely sengl, adeiladu uned storfa amaethyddol newydd a gwaith tirwedd cysylltiedig/Erection of new storey and extension to existing farmhouse, conversion of outbuilding into single bedroom holiday home, construction of new agricultural storage unit and associated landscape works. Caniatawyd gydag Amodau
A170542 Cais Llawn Falklands, 18 Marine Terrace, New Quay, SA45 9PJ Newidiadau ac estyniad Extension and alterations Caniatawyd gydag Amodau
A170535 Diwygiad Ansylweddol Penffrwd Fach, Cwmrheidol, Aberystwyth, SY23 3LU Minor amendment to planning permission A150570 - (Amended design and materials) Gwrthodwyd
A170536 Section 63 (Retention) Formerly Frongoch Land, Beulah, Newcastle Emlyn, SA38 9QP Cadw stablau ceffylau presennol Retention of existing stable block/equestrian use Caniatawyd
A170417 Cais Adeilad Rhestredig Pier Pavillion, Marine Terrace, Aberystwyth., M20 3JW Addasiadau mewnol. Internal alterations. Caniatawyd gydag Amodau
A170513 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Ochorgader, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4PH Codi sied amaethyddol ar gyfer storio peiriannau a gwellt Erection of an agricultural shed for storage of machinery and straw Gwrthod caniatâd ymlaen llaw
A170526 Cais Llawn Newbridge Sawmills, Cenarth, Newcastle Emlyn, SA38 9LA Variation of conditions 9 & 13 and removal of condition 10 of planning permission A160400 - (SUDS, Cut off Valve & Fence) Caniatawyd gydag Amodau
A170511 Cais Llawn Aberystwyth Town Football Ground, Park Avenue, Aberystwyth, Newid defnydd rhan o adeilad y clwb yng Nghlwb Pêl-droed Tref Aberystwyth i ganolfan brawf gyrru dros dro am hyd at 10 mlynedd. Change of use of part of the clubhouse at Aberystwyth Town Football Club to temporary driving test centre for up to 10 years. Caniatâd dros dro
A170538 Cais Amlinellol Dol Felyn, Craig-y-Penrhyn, Tre'r Ddol., SY20 8PN Annedd newydd yn lle byngalo presennol. New dwelling to replace the existing bungalow. Caniatawyd gydag Amodau
A170534 Cais Llawn 32 Cwm Halen, New Quay., CF31 3LG Code estyniad un llawr. Erection of single storey extension. Caniatawyd gydag Amodau
A170533 Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon Ffynnon Morgan, Talsarn, Lampeter, SA48 8QE Defnydd gweithdy coed fel garej ddomestig a storfa Use of carpentery workshop as a domestic garage and store Certificate granted
A170527 Cais Amlinellol Tir ger Bryn Mair, Rhydyfelin, Aberystwyth., SY23 4ED Codi annedd a ffordd fynediad newydd yn y cae cyfagos. Erection of a dwelling and new access road in adjacent field. Gwrthodwyd
A170515 Cais Llawn Gwelfor, Rhydyfelin, Aberystwyth, SY23 4QD Dymchwel anecs is-safonol yn y cefn a llwybrau allanol a grisiau a chodi estyniadau newydd, ramp allanol, wal gynnal a man parcio i ddarparu mynediad lefel i ac o fewn yr annedd.Demolition of substandard rear annexe and external paths & steps and the erection of new extensions, external ramp, retaining wall and parking area to provide level access to and within the dwelling. Caniatawyd gydag Amodau
A170518 Cais Amlinellol Land,adj. to telephone exchange, Bronant, Aberystwyth., SY23 4TJ Codi ty. Erection of a dwelling. Tynnwyd yn ôl
A170530 Cais Llawn Seabreeze, Rhiwgoch, Aberaeron, SA46 0HR Codi ystafell hobïau/garej Erection of hobby room/garage Caniatawyd gydag Amodau
A170529 Section 63 (Retention) Sports centre Aberystwyth University Campus, Penglais Aberystwyth., SY23 3FD Amnewid rhwydi - o 1.2m uchder a 4.5mo i 5.0m a hyd 21m i 60m. (Ailosod astro turf ac uwchraddio'r ffens). Replace netting - increased height 1.2m and 4.5m to 5.0m and length 21m to 60m. (Replace astro turf and upgrade fencing) Caniatawyd gydag Amodau
A170480 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 23 (Ecology Operations) of planning permission A150846 Discharged
A170510 Cais Llawn Alltfedw Fach, Trawscoed, SY23 4PF Tynnu amod 4 (cyfyngiad deiliadaeth) o ganiatâd cynllunio A040739 (Codi annedd mewn cysylltiad a busnes cyflenwi wyau) Removal of condition 4 (occupancy restriction) of planning permission A040739 (Erection of dwelling in connection with established egg supplying business)
A170206 Cais Llawn Plot adj to Llyn Y Felin, Gwbert Road, Cardigan, SA43 3DY Codi garej un llawr ar gyfer defnydd domestig Erection of a single storey garage for domestic use Caniatawyd gydag Amodau
A170524 Cais Llawn 4, SA46 0HX Codi byngalo Erection of a bungalow
A170505 Cais Llawn 2 Lon Cledan, Stad Craigddu, Llanon, SY23 5AQ Codi garej Erection of garage Caniatawyd gydag Amodau
A170519 Cais Adeilad Rhestredig Ynys Goch Fach, Bronnant, ST10 2NA Atgyweirio’r to, newid to metal I to llechen, 2 o ffenestri to cadwraeth, gwteri upvc newydd ac atgyweirio’r simnai cadw ffenstri a gosod gegin a ystafell olchi newydd. Repairs to roof, replacement of metal sheet roof with slates provide 2 conservation skylights, replace upvc guttering, repair chimney retain windows and install new kitchen and bathroom. Caniatawyd gydag Amodau
A170506 Cais Llawn Brynawel Cottage, Plot 2 Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul, SA44 6QT Ymestyn cwrtil domestig yr eiddo o'r enw Bwthyn Brynawel a chodi garej newydd ddomestig ar wahân ac offeryn/storfa ardd ar lain 2 o safle datblygu preswyl a elwir yn Cae Llwyni Extension of domestic curtilage of property known as Brynawel Cottage and erection of a new detached domestic garage and tool/garden store on plot 2 of residential development site known as Cae Llwyni Caniatawyd gydag Amodau
A170509 Cais Llawn Tir ger/Land adjacent to Cae Llwyni, Sarnau, Llandysul., SA38 9DA Codi 5 annedd gan gynnwys 2 fforddiadwy. Erection of 5 dwellings including 2 affordable. Caniatawyd gydag Amodau a Cytundeb S106
A170504 Cais Llawn Glanyrafon, Bro Allt-y-Graig, Aberaeron, B27 6HH Codi estyniad Erection of an extension Caniatawyd gydag Amodau
A170502 Cais Llawn Llechryd Water Treatment Works, Llechryd, NP10 8FZ Construction of a Pumping Station, Fuel Storage Tank and Bund, Transformer Unit and Compound, 2 Surge Vessels, Standby Generator, Motor Control Centre Kiosk, along with landscaping proposals Caniatawyd gydag Amodau
A170512 Cais Llawn Castell-Bach, Llanrhystud, Aberystwyth, SY23 5BT Codi estyniad i'r annedd Erection of extension to dwelling Caniatawyd gydag Amodau
A170517 Cais Llawn 41 Derwen Gardens, Adpar, Newcastle Emlyn, SA38 9PS Codi porth blaen Erection of front porch Caniatawyd gydag Amodau
A170503 Cais Llawn College Farm, Bro Allt y Graig, Aberaeron, SA46 0DU Newidiadau ac estyniad i annedd presennol ynghyd â storfa amaethyddol newydd Alterations and extension to an existing dwelling along with a new agricultural store building Caniatawyd gydag Amodau
A170441 Cais Llawn Cefngaer, Pontrhydfendigaid, Ystrad Meurig, SY25 6EJ Estyniad i fwthyn gwyliau presennol Proposed extension to existing holiday cottage Caniatawyd gydag Amodau
A170452 Cais Adeilad Rhestredig Gwesty’r Royal Oak/Royal Oak Hotel, Stryd Fawr/High Street, Lampeter., SA48 7BB Addasiadau mewnol ac ystafell ardd. Internal alterations and garden room. Caniatawyd gydag Amodau
A170451 Cais Llawn Gwesty’r Royal Oak/Royal Oak Hotel, Stryd Fawr/High Street, Lampeter, SA48 7BB Addasiadau mewnol ac ystafell ardd. Internal alterations and garden room. Caniatawyd gydag Amodau
A160892 Cais Llawn Cornhill, Blaenpennal, Aberystwyth, SY23 4NL Proposed 2-storey extension Caniatawyd gydag Amodau
A170450 Cais Llawn Gwarffynnon, Silian, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter, SA48 8AP Codi adeilad i gadw gwartheg Erection of a building for housing cattle Caniatawyd gydag Amodau
A170489 Cais Adeilad Rhestredig 1 Gerddi’r Ffynnon/Spring Gardens, Cei Newydd/New Quay, SA45 9NP Ffurfio mynediad, parcio a throi ac adfer wal flaen ar hyd llain gwelededd Formation of access, parking and turning and reinstatement of front wall along visibility splay Caniatâd wedi ei roi
A170483 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 29 (Geotechnical Interpretative Report) of planning permission A150486 Caniatawyd gydag Amodau
A170484 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 31 (Contamination Verification Report) of Planning Permission A150486 Discharged
A170508 Cais Llawn Clydfan, Tremain, Cardigan, SA43 2SN Dymchwel yr estyniad cefn a phorth ochr ac adeiladu estyniad newydd Demolition of rear extension and side porch and erection of new extension Caniatawyd gydag Amodau
A170482 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 28 (archaeology) of planning permission A150846 Gwrthodwyd
A170378 Cais Llawn Land near Aelybryn, Bwlchllan, Lampeter, SA48 8QQ Erection of an extension to an existing building for the storage of agricultural machinery, tractors and materials Caniatawyd gydag Amodau
A170491 Diwygiad Ansylweddol Plot C, Lon Llewelyn, Waunfawr, Aberystwyth., Change of roofing slate from Canadian Glacier slate to Cromleigh graphite rivendale slate (condition 3 of planning permission A160361) Caniatawyd
A170493 Cais Llawn Land to the rear of Long Mynd and 1 Min Y Don, Ynyslas, Borth, NP10 8FZ Gorsaf bwmpio 1, cyfarpar cysylltiedig, lloc a thrac mynediad. 1 pumping station, associated apparatus, enclosure and access track. Caniatawyd gydag Amodau
A170481 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land West of Bath House Road, Bath House, Cardigan, Discharge of condition 27 (Badger Survey) of planning permission A150846 Discharged
A170475 Diwygiad Ansylweddol Brongest (Land Opposite), Llanfair Road Lampeter, SA48 7HH Minor amendment to planning permission A140669 - (amend pre-commencement condition No.20) Caniatawyd gydag Amodau
A170507 Trydan-Ym/ Electricity cons Newbridge Sawmills, Cenarth., SA39 9HT Electricity lines Dim gwrthwynebiad
A170457 Cais Llawn Lisburne House, Bath Street/Ty Lisburne, Stryd y Baddon, Aberystwyth., SY23 4RN Newid defnydd y lawr gwaelod a'r llawr isaf o siop a storfa yn dy coffi, gwin a bar coctels. Change of Use of ground floor and basement shop and storage to coffee house, wine and cocktail bar. Caniatawyd gydag Amodau
A170490 Hysbysiad ymlaen llaw (Amaeth/Coed/Pend) Gwel y Waun, Cellan, Lampeter, SA48 8JA Codi adeilad amaethyddol ar gyfer da byw a storio bwyd anifeiliaid a pheiriannau Erection of an agricultural building for housing livestock and storage of feed and machinery Caniatâd ei angen
A170396 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land to the West of Gwelfor, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EQ Discharge of condition 6 of appeal decision APP/D6820/A/16/3160071 - (Foul Water)
A170397 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land to the West of Gwelfor, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EQ Discharge of condition 7 of appeal decision APP/D6820/A/16/3160071 - (Materials)
A170395 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land to the West of Gwelfor, Penrhyncoch, Aberystwyth, SY23 3EQ Discharge of condition 5 of appeal decision APP/D6820/A/16/3160071 - (Surface Water)
A170444 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Nantymaen, Tregaron., SY25 6NW Discharge condition 3 of planning permission A160662 (details of stone and slate) Discharged
A170497 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Land at Rhos Crannog, Brynhoffnant, Llandysul., SA44 6EH cyflwr Rhyddhau 13 o ganiatâd cynllunio A160188 (cynllun tirlunio) Discharge condition 13 of planning permission A160188 (Landscaping scheme) Discharged
A170468 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Plots 2 & 3, Land at Hawen Hall, Rhydlewis, Llandysul., SA38 9DA Discharge condition 9 of planning permission A130538 (finishes) Caniatawyd
A170449 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Nant y Maen, Tregaron, SY23 6NW Discharge condition 9 of planning permission A160662 (Written scheme of investigation) Discharged
A170500 Cais Llawn Plot adj Craig y Nos (18), Gelli Wen, Llechryd, SA43 2PQ Codi byngalo Erection of a bungalow Caniatawyd gydag Amodau
A170447 Caniatad ar gyfer manylion wedi'u cadw'n ôl gan amod Nant y Maen, Tregaron., SY25 6NW Discharge condition 6 of planning permission A160662 (Ecology condition) Discharged