Ceisiadau Cynllunio

Gweler isod y rhestr ddiweddaraf o geisiadau cynllunio sydd ar gael i'w gwylio.
Rhif y Cais Math o Gais Manylion Y Lleoliad Cynnig Ward Penderfyniad Gweld
A180164 Removal/Variation of Condition(s) Land adjacent to College Mawr Caravan Park, Glynarthen, Llandysul, SA44 6PG

Tynnwch amod 9, 10 ac 11 o ganiatâd cynllunio A120877 (Cod Cartrefi Cynaliadwy)  Remove condition 9, 10 and 11 from planning permission A120877 (Code for Sustainable Homes)

A171073 Full Planning 4 Bryn y Mor, Aberaeron, SA48 7HH Installation of an air source heat pump / Installation of an air source heat pump
A180157 Householder Planning LLYS PENPARC, LLANWNNEN ROAD (LAMPETER), LAMPETER, CEREDIGION, SA48 7JP Estyniad i annedd.   Extension to dwelling. W05000373
A180156 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed Land East of Parc Teifi Business Park

The lawful use of the land is agricultural and it is considered that the proposed use, for the growing of fruit trees and bushes falls within the definition of agriculture as defined be section 336 of the Town and Country Planning Act (1990) as amended.

A180152 Full Planning 58, MARINE TERRACE, ABERYSTWYTH, CEREDIGION, SY23 2BX

Trosi loft

Loft Conversion

W05000364
A180151 Certificate of Lawful Development Existing/Proposed High Havens, SA43 1PR

Use of land for siting of caravans (holiday accommodation on a year round basis)

A180145 Full Planning No.17, CAE RWGAN, ABERBANC, PENRHIWLLAN, CEREDIGION, SA44 5NQ

Ail-ddylunio annedd gymeradwyd ac estyniad i gwrtil i ganiatâd cynllunio A161121 - Plot 17.
Re-design of approved dwelling and extension to curtilage to planning permission A161121 - Plot 17.

A180149 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) SN 730 767, Field no. 0871, Devils Bridge, SY23 4QX

Codi adeilad amaethyddol.  Erection of an agricultural building.

A180119 Full Planning KITOM, PEN Y ANGOR, ROAD FROM JUNCTION WITH PEN-YR-ANGOR TO PEN-YR-ANGOR FLATS (PRIVATE), TREFECHAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION, SY23 1BJ

Dymchwel modurdy presennol a chodi modurdy newydd a gwaith cysylltiedig 

Demolition of existing garage and erection of a replacement garage and associated work

A180079 Full Planning MANORAFON, C1135 FROM NANTGOCH TO THE JUNCTION OF THE C1051, PLWMP, CEREDIGION, SA44 6HU

Busnes gwersylla yn cynnwys toiled bach / bloc cawod o adeiladu pren gyda thanc septig. 2 podiau pren gyda mynediad i drydan, uned gwaredu gwastraff cemegol a gwaith cysylltiedig.


Camping business consisting of a small toilet / shower block of timber construction with a septic tank.  2 timber pods with access to electricity, A chemical waste disposal unit and associated works.

W05000378
A180150 Householder Planning DELFRYN, U5104 FROM CLOS YR HENDY TO THE JUNCTION OF THE C1012, TRESAITH, CEREDIGION, SA43 2JG

Codi estyniad, balconi a garej.  Erection of an extension, balcony and garage.

W05000390
A180066 Full Planning PANTGWYN, STRYD YR EGLWYS, LLANON, CEREDIGION, SY23 5HW

Estyniad cwrtil/Extension of curtilage

W05000385
A180147 Full Planning No.16, CAE RWGAN, ABERBANC, PENRHIWLLAN, CEREDIGION, SA44 5NQ

Addasiadau i'r darlun cymeradwy - Plot 16. Alterations to the approved drawing - Plot 16.

A180141 Prior Approval (Agri/Forest/Dem) LAN LAS, PUBLIC RIGHT OF WAY LEADING FROM THE U1556 TOWARD A PROPERTY KNOWN AS LANLAS, CILIAU AERON, CEREDIGION, SA48 8DL

Codi adeilad amaethyddol ar gyfer da byw.
Erection of an agricultural building for livestock.

W05000385
A180142 Householder Planning ROCKSIDE, CLARACH ROAD, BORTH, CEREDIGION, SY24 5LJ Dymchwel y bae blaen bach a'r to cysylltiedig ac adeiladu estyniad bae newydd gyda balconi uchod.  Demolishing the small front bay and associated roof and construction of new bay extension with balcony above. W05000368
A180056 Full Planning CEFNGARN, FROM THE JUNCTION OF THE C1011 TO A PROPERTY KNOWN AS CEFN-Y-GARN (PRIVATE), LLANGEITHO, CEREDIGION, SY25 6TF

Cadw adeilad amaethyddol newydd 

Retention of a replacement agricultural building

W05000382
A180143 Approval of Details Reserved by Condition ST MARYS HALL, CASTELL BRYCHAN, ABERYSTWYTH, CEREDIGION, SY23 2JD

Discharge of condition 6 of planning permission A130154 (Sample of Materials).

W05000364
A180144 Full Planning DOLBEUDIAU, FROM THE JUNCTION OF THE U1313 TO A PROPERTY KNOWN AS DOL-BEUDIAU (PRIVATE), PONTRHYDFENDIGAID, CEREDIGION, SY25 6EJ

Lleoli 2 gei bugeilio a gwaith cysylltiedig.   Siting of 2 shepherds huts and associated works.

W05000387
A180097 Full Planning FRONFELEN, FROM THE JUNCTION OF THE C1068 TO A PROPERTY KNOWN AS FRON-FELEN (PRIVATE), LLANGEITHO, CEREDIGION, SY25 6QJ

Codi adeilad i'w ddefnyddio fel catri a gwaith cysylltiedig/Erection of a building for use as a cattery and associated works.

W05000382
A180140 Full Planning Maes Mynach, Cilcennin, Lampeter Ailsefydlu annedd ac adeilad allanol.  Re-instatement of dwelling and outbuilding.
A180138 Full Planning LLANDYSUL SPORTS & FITNESS CENTRE, OLD POST OFFICE, NEW ROAD, LLANDYSUL, CEREDIGION, SA44 4QJ Addasiadau i ffenestri newydd, cladin a wal newydd i'r drychiad blaen yn lle'r adeilad presennol. Alterations to existing building entailing replacement windows, cladding and new wall to front elevation.
A180133 Approval of Details Reserved by Condition STREET RECORD, HEOL Y CWM, NEW QUAY, CEREDIGION

Discharge condition 20 of planning permission A170803, boundary treatments.

W05000389
A180131 Reserved Matters CRAIG Y DERI, SA44 4LR

Codi 5 annedd i gynnwys 2 fforddiadwy

Erection of 5 dwellings to include 2 affordable

A180132 Approval of Details Reserved by Condition STREET RECORD, HEOL Y CWM, NEW QUAY, CEREDIGION

Discharge condition 19 of planning permission A170803 - landscaping scheme

W05000389
A180129 Full Planning Council land to the South West of 12 Maes Llanio, A487T FROM BLAENPLWYF TO THE JUNCTION OF THE U1203, BLAENPLWYF, CEREDIGION, SY23 4DJ Dymchwel bloc modurdy a chodi 3 annedd fforddiadwy.
Demolition of garage block and erection of 3 affordable houses.
A180134 Outline Planning Permission - All/Some Matters Reserved Opposite Ty Newydd, SA44 4SS

Codi annedd. Erection of a dwelling.

A180125 Approval of Details Reserved by Condition BRYNLLWYD, U1159 FROM THE JUNCTION OF THE C1145 TO THE JUNCTION OF THE B4343, DEVILS BRIDGE, CEREDIGION, SY23 4RD

Discharge condition 8 of planning permission A170808 (Lighting Plan).

W05000388
A180126 Approval of Details Reserved by Condition BRYNLLWYD, U1159 FROM THE JUNCTION OF THE C1145 TO THE JUNCTION OF THE B4343, DEVILS BRIDGE, CEREDIGION, SY23 4RD

Discharge of condition 10 of planning permission A170808 (Ecology Plan).

W05000388
A180130 Full Planning BLAENWERN, LEWIS TERRACE, NEW QUAY, CEREDIGION, SA45 9PG

Dymchwel arfaethedig ac annedd newydd. Proposed demolition and replacement dwelling.

W05000389
A180127 Approval of Details Reserved by Condition BRYNLLWYD, U1159 FROM THE JUNCTION OF THE C1145 TO THE JUNCTION OF THE B4343, DEVILS BRIDGE, CEREDIGION, SY23 4RD

Discharge of condition 12 of planning permission A170808 (Landscaping Plan).

W05000388